Article 1.

Amb conformitat amb el que es disposa en l’article 96 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb els articles 15, 16 i 60 de la dita Llei, la quota tributaria a satisfer en concepte de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, queda fixat en els termes que s’establisquen en l’article següent.

Article 2.

El quadre de quotes fixat en l’art. 96 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, que podrà ser modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, sense necessitat d’un nou acord de modificació de l’Ordenança, s’incrementa per l’aplicació sobre les mateixes d’un coeficient únic que es fixa en l’ 1,2 (Annex 1).

Article 3.

  1.  Els vehicles històrics o amb antiguitat mínima de vint-cinc anys gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.
  2. Aquesta antiguitat serà contractada a partir de la data de la seua fabricació, o si aquesta fos desconeguda, es considerarà aleshores, la data de la seua primera matriculació o, en el seu defecte la data en què el model o variant es deixà fabricar.
  3. La bonificació en cap cas s’aplicarà d’ofici, sent el titular del vehicle qui procedisca a la seua sol·licitació, aportant a l’efecte la documentació necessària.

(La present ordenança va ser aprovada en el Ple del 13 de novembre de 2000 i va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2001.

ANNEX I

  1. CLASSE DE VEHICLE I POTÈNCIA
  1. QUOTA (€)

TURISMES

De menys de 8 cavalls fiscals

15,15

De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals

40,89

De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals

86,33

De 16 a 19’99 cavalls fiscals

107,53

De 20 cavalls fiscals en endavant

134,40

AUTOBUSOS

De menys de 21 places

99,96

De 21 a 50 places

142,37

De més de 50 places

177,96

CAMIONS

De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil

50,74

De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil

99,96

De més de 2.999 a 9.999 Kg. c.u.

142,37

De més de 9.999 Kg. de c.u.

177,96

TRACTORS

De menys de 16 cavalls fiscals

21,20

De 16 a 25 cavalls fiscals

33,32

De más de 25 cavalls fiscals

99,96

REMOLCS I SEMI-REMOLCS …….

De menys de 1.000 Kg i més de 750

21,20

De 1.000 a 2.999 Kg. de carrega útil

33,32

De més de 2.999 Kg. de carrega útil

99,96

ALTRES VEHICLES

Ciclomotors

5,30

Motocicletes fins a 125 cq

5,30

Motocicletes 125-250 cq

9,09

Motocicletes 250-500 cq

18,17

Motocicletes 500-1000 cq

36,35

Motocicletes de més de 1000 cq

72,70