Article 1. Fonaments Legals

Aquesta entitat local, d’acord amb el que es disposa en l’article 106, ,apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme al previst en l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1988, de 13 de juliol, estableix la TAXA per INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS D’ESBARJO, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PUBLICO LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, l’exacció del qual s’efectuarà amb subjecció al previst en aquesta Ordenança i, si escau, en l’ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Article 2. Fet Imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: instal·lació de llocs, barraques, casetes de vendes, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, previst en la lletra n) de l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 3. Subjecte Passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats al fet que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domino públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previstos en l’article 40 de la citada llei.

Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions

D’acord amb el que està establert en l’article 9 de la Llei 49/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de Tractats internacionals.

Article 6. Quota Tributària

Les quantitats a liquidar i exigir per aquesta taxa s’obtindran mitjançant l’aplicació de les tarifes següents:

 1. Llicències per ocupació de terrenys d’ús públic destinades a tómboles, rifes i similars, per cada m/2 o fracció al dia 1,20 €.
 2. Llicències per ocupació de terrenys d’ús públic destinades a instal·lacions cirquenses, 6,01 € per dia.
 3. Llicències per ocupació de terrenys d’ús públic dedicades a gronxadors, voladors, cavallets, autoxocs i, en general, qualsevol classe d’aparell en moviment, 15,03 € per dia.
 4. Llicències per ocupació de terrenys d’ús públic amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescs, begudes, crispetes, etc…, per cada m/2 o fracció, al dia 0,60 €.
 5. Llicències per ocupació de terrenys d’ús públic per taules, amb motiu de concerts, recitals, atraccions, etc…, per cadascuna i dia, 18,03 €.
 6. Llicències per ocupació de terrenys d’ús públic local amb llocs de tot tipus al mercat, 1,80 € per dia per 8 m/2 i 0,30 € per m/2 addicional o fracció. Abonament anual: 60,10 € a l’any per 8 m/2 i 7,51 € a l’any per m/2 o fracció addicional.
  Llicències per ocupació de terrenys d’ús públic amb qualsevol finalitat no especificada als apartats anteriors, per cada m/2 o fracció, al dia, 0,75 €.

Article 7. Meritació

Aquesta taxa es reportarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial que origina la seva exacció.
S’exigirà el dipòsit del seu import total.

Article 8. Declaració i Ingressos

 1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, sent irreductibles pel període realitzat.
 2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament la consegüent autorització.
 3. Comprovades les sol·licituds formulades, d’estimar-se conforme, es concediran les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a l’interessat a fi de que s’esmeni les deficiències, i es girarà la liquidació complementària que procedeixi. Les autoritzacions es concediran una vegada esmenades les diferències i realitzat l’ingrés complementari.
 4. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no s’efectuï l’ingrés i es concedeixi l’autorització.
 5. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, conformement a l’as normes del vigent Reglament General de Recaptació.
 6. Es consideressin partides fallides o crèdits que no es pugen pagar, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, para la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el previst en el citat Reglament.

Article 9. Sancions Infraccions

En tot cas el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de l’a LGT i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, conforme a l’establert en l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Vigència

Article 10. La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.P continuant en vigor fins a la seva modificació o derogació.

Article 11. La present Ordenança deroga i substitueix l’actualment vigent per al mateix fet imposable, la qual quedarà sense efectes el dia que l’actual comenci a aplicar-se.