El Sistema Públic de Serveis Socials està constituït pel conjunt de recursos que tenen com a finalitat contribuir al benestar social mitjançant la prevenció, eliminació o tractament, en el seu cas, de les causes que impedisquen o dificulten el ple desenvolupament de les persones, famílies o dels grups en què s’integren (Llei 5/97 de 25 de juny de 1997, per la que es regula el sistema públic de serveis socials a la Comunitat Valenciana)

El sistema públic de serveis Socials s’estructura en:
Serveis Socials Generals i Serveis Socials Especialitzats.


 

Serveis Socials Generals

Constitueix el primer nivell d’atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, a través dels Equips Socials de Base, de responsabilitat municipal.

Són objecte d’atenció les problemàtiques socials derivades per la pertinença a un o més grups de població: família, infantesa, joventut, dona, tercera edat, minusvàlids (físics, psíquics, sensorials i malalts mentals), presos i exreclusos, minories ètniques, transeünts, toxicòmans, refugiats, asilats, emigrants, malalts terminals o altres grups en situació de necessitat.
Té com a objecte garantir l’accés dels ciutadans a les prestacions bàsiques de Serveis Socials i l’accés als serveis socials especialitzats, a través de les següents prestacions i actuacions:

Funcions:

 1. Prestacions i actuacions d’informació, valoració, orientació i mobilització de recursos
  Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col•lectius sobre els drets i recursos socials existents.Inclou aquesta categoria la mobilització de recursos, entenent per això aquelles accions que el professional ha de portar a terme en relació amb les institucions que han d’aplicar el recurs adequat (siga aquesta de Serveis Socials, d’Educació, de Sanitat, del Sistema de Pensions o qualsevol altre), i la finalitat de la qual és facilitar l’accés del client al dit recurs. Es tramiten des de aquest Server llibres de família nombrosa, targeta de transport, reconeixement de minusvalidesa, targeta d’aparcament per a minusvàlids, etc.
 2. Prestacions i actuacions de suport a la unitat convivencial i d’ajuda a domicili
  Aquesta categoria fa referència a les diferents atencions que faciliten a les persones i a les unitats convivencials el manteniment de la seua autonomia i el gaudi de la convivència en situacions en les quals no és possible la realització de les seues activitats habituals, o quan coincideixen conflictes familiars que afecten alguns dels seus membres i posen en perill la pròpia continuïtat de la convivència autònoma.
  Servei d’ajuda a domicili, teleassistència domiciliària, ajuda de cuidadors d’ancians, ajudes tècniques, intervenció en crisi familiar, etc. El Servei D’ajuda a Domicili està regulat per ordenança reguladora del servei publicada en el BOP núm. 66 de 01/06/2002
 3. Prestacions i actuacions d’allotjament alternatiu
  Aquest tipus de prestacions representa una alternativa de convivència personal per als que no tenen un ambient familiar, o quan aquest no permet un adequat desenvolupament de la persona per la seua incapacitat per a procurar les atencions bàsiques que necessita (incloses les d’afecte i socialització).
  Centres residencials permanents o temporals, centres d’acollida de protecció, habitatges tutelats: segons la problemàtica i el sector de població, acolliment familiar, etc.
 4. Prestacions i actuacions d’inserció social
  Són intervencions directes o aplicació de recursos realitzats per professionals i dirigits a persones i col•lectius en situació de risc o marginació social, amb l’objectiu d’aconseguir la reinserció familiar i social, facilitant la recuperació d’actituds i habilitats necessàries.
  Aquest tipus d’intervencions poden portar-se a terme pels professionals de l’Equip Base de Serveis .
 5. Recursos complementaris per a la cobertura de necessitats de subsistència
  La inclusió d’aquesta categoria permet contemplar aquells recursos que els Serveis Socials gestionen com a complement a la resta de prestacions, per a facilitar l’atenció a les necessitats de subsistència de l’usuari o usuària relacionades amb l’allotjament, l’alimentació, el vestit i, en general, qualsevol altra tendent a procurar els mínims de subsistència que, en un determinat lloc i moment, es consideren imprescindibles per a obtenir un nivell de vida digne.
  Tota demanda és valorada tècnicament. Per això la prestació de les ajudes econòmiques -sempre de caràcter temporal- s’acompanya habitualment d’altres accions que busquen la col•laboració entre professionals i clients en l’anàlisi de la situació i en la seua superació o millora.
  Es tramitaràn des de aquest Servei Pensions no contributives, prestacions econòmiques individualitzades d’emergència, per a acolliment familiar, prestacions econòmiques reglades, ajudes per al lloguer de primer habitatge de famílies monoparentals, etc.

Funcionament:

L’atenció és presencial i cal demanar cita.

Professional responsable:

ROSALINA JULVE SIURANA (Treballadora Social)

Dimarts, 09:30h – 14:00h, Ajuntament de Benlloc (primera planta), 964339001

 

Serveis socials especialitzats

Els Serveis Socials especialitzats són aquells que es dirigiesen a sectors de població que por les seues característiques requereixen un tipus d’atenció més específica técnica i professional que la prestada pels serveis socials generals.

SEAFI

Funcions:

A la Mancomunitat Plana Alta es presta el Servei Especialitat d’Atenció a Familia e Infancia (SEAFI).
El SEAFI és un servei dirigit a totes les families dels municipis de la Mancomunitat Plana Alta, amb o sense fills/es a càrreg, que per la seva estructura i/o dinàmica familiar, es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte i requerisquen recolçament i orientació professional, no obstant s´estableixen uns programes concrets estipulats per la Conselleria de Benestar Social que són:

 1. Programa de recolçament a families MONOPARENTALS.
 2. Programa d´intervenció amb families amb menors en situació de GUARDA i/o TUTELA ADMINISTRATIVA.
 3. Programa de families en les quals es produisca VILOÈNCIA FAMILIAR.
 4. Programa d´intervenció amb familes en situació de RISC o CONFLICTE no englobades en apartats anteriors.
 5. Programa de recolçament i seguiment de families ADOPTIVES o amb menors que estroben en ACOLLIMENT PREADOPTIU

Funcionament:

Funcionen amb cita prèvia segons les necessitats de cada municipi. Per poder accedir al Servei els interessats deuen adressar-se al Equip de Serveis socials Generals per a que realitzen la derivació.

Professional responsable:

ISABEL GIL VILLARREAL (Psicòloga).