El Pla General d’Ordenació Urbana (abreujat PGOU) és l’instrument de planejament urbanístic bàsic per a l’ordenació integral del territori d’un o diversos municipis. D’acord amb la legislació té per objecte l’establiment de l’ordenació del territori planejant, definint el model d’utilització del sòl a llarg termini que resulta de la ponderació qualitativa i quantitativa de les dades i conclusions dels estudis previs realitzats a l’efecte i de les diferents alternatives de planejament que s’hagin formulat.

Pla aprovat provisionalment:

 1. Directrius definitòries de la Estratègia d’Evolució Urbana i Ocupació del Territori
 2. Normes urbanístiques
 3. Fitxes de zones
 4. Fitxes de planejament i gestió
 5. Plànols d’Ordenació Estructual
  1. Plànol de classificació del sól
  2. Plànol de qualificació
  3. Plànol de Comunicacions i Dotacions
  4. Plànol d’instal·lacions de Llum, Sanejament i Aigua Potable
  5. Plànol de Sectors
  6. Plànol de Zones de Servitud Aeroportuària
 6. Plànols d’Ordenació Detallada
  1. Qualificació
  2. Aliniacions i Rassants
  3. Xarxa secundària
  4. Sectors