Amb data 09 de gener de 2024 s’ha sol·licitat l’exposició al públic del Pla de Participació Publica de l’Estudi
d’Integració Paisatgística per a l’activitat “ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISAGISTICA PER A
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PUNTA VELA” situat en Benlloch amb les següents característiques:

Promotora: VF RENOVABLES 36, S.L.
Ubicació: Polígon 13, Parcel·les 275,277 i 278
Potència: 1 MW

En compliment de l’apartat 5 de l’article 6 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació
del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en relació amb
l’article 23 del Decret llei 14/2020, de 7 d’Agost, del Consell, de mesures per a accelerar la
implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència
climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, es procedeix a efectuar a través del portal web
consulta pública per espai de 45 dies, a l’efecte de que els particulars interessats puguen presentar
modificacions o suggeriments respecte a la iniciativa presentada.

La documentació presentada consta:

També podrà accedir-se a realitzar l’enquesta a través del següent enllaç web:
https://www.valfortec.com/parque-fotovoltaico-punta-vela/

 


Amb data 09 de gener de 2024 s’ha sol·licitat l’exposició al públic del Pla de Participació Publica de l’Estudi d’Integració Paisatgística per a l’activitat “ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA PER A INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONSELL” situada en Benlloch amb les següents característiques:

Promotora: VALFORTEC, S.L.
Ubicació: Partida Consell, Polígon 16, Parcel·la 15
Potència: 1,1 MW

En compliment de l’apartat 5 de l’article 6 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en relació amb l’article 23 del Decret llei 14/2020, de 7 d’Agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, es procedeix a efectuar a través del portal web consulta pública per espai de 45 dies, a l’efecte de que els particulars interessats puguen presentar modificacions o suggeriments respecte a la iniciativa presentada.

La documentació presentada consta:

També podrà accedir-se a realitzar l’enquesta a través del següent enllaç web:
https://www.valfortec.com/parque-fotovoltaico-consell/