Model general d’instància

Useu-la per a qualsevol sol·licitud general, queixa, suggeriment o com a forma de comunicar-vos amb l’Ajuntament per escrit.

Seu electrònicaAquest és un formulari per fer les tramitacions en paper, però vos recomanem encaridament que feu les gestions a través del vostre ordinador, amb el vostre DNI digital o amb el Certificat de l’ACCV que vos podem fer a l’Ajuntament de Benlloc. Per accedir a la Seu Electrònica feu clic ací. És més ràpid, ecològic i senzill.

 


Sol·licitud de Veu Pública


Model per a la sol·licitud de documents administratius sobre cadastre


Model per a la sol·licitud de documents administratius sobre Padró


Certificat de Tercers

 • Model Manteniment de Tercers. Imprescindible per tal de mantenir relació econòmica amb l’Ajuntament de Benlloc. És el document que acredita el vostre número de compte corrent.

Tramitacions més usuals

Per obtenir llicència d’obertura i activitat

 • Presentar la Comunicació Ambiental
 • Presentar instància de sol·licitud de la llicència
 • Presentar projecte d’activitat
 • El tècnic municipal elabora un informe estimant o no la llicència
 • L’Alcaldia emet una Resolució

Llicència d’obres

 • Si és obra major s’ha de presentar projecte d’obra
 • El tècnic municipal emet un informe estimant si procedeix la concessió de la llicència
 • Notificació per part de l’Ajuntament de les despeses a abonar
 • Lliurament de la llicència d’obres
 • Autorització inici d’obres

Llicència de primera ocupació

 • Sol·licitud de primera ocupació
 • Documentació necessària
  • Fotocòpia del NIF
  • Fotocòpia de l’escriptura de constitució de societat (cas que siga així)
  • Còpia de la Llicència Municipal d’Edificació (Llicència d’Obres)
  • Certificació final de l’obra
  • Acta de recepció de l’obra
  • Certificació final d’obra d’infraestructura comuna de telecomunicacions (si és el cas)
  • Còpia escriptura de declaració d’obra nova
  • Còpia de Model 902 d’alteració cadastral, amb registre de presentació en el Cadastre Immobiliari (si és el cas)

Per inscriure’s en el padró municipal

 • Presentar una instància de sol·licitud d’inscripció
 • Documentació identificativa ( D.N.I, N.I.E, Passaport…)

Llicència de segregació i parcel·lació

 • Presentar instància de sol·licitud de segregació
 • Adjuntar plànols i mesures de les parcel·les a segregar
 • El tècnic municipal emet un informe
 • L’ Alcaldia dicta una resolució i notifica a l’interessat

Per inscriure’s en el padró municipal

 • Presentar una instància de sol·licitud d’inscripció
 • Documentació identificativa ( D.N.I, N.I.E, Passaport…)

Sol·licitud Exempció Impost de Vehicles de tracció Mecànica per discapacitat igual o superior al 33%

 • Instància general per omplir i imprimir
 • Aportar documentació identificativa.
 • Documentació acreditativa de la discapacitat.
 • Permís de circulació del vehicle sobre el que es sol·licita l’exempció.

Sol·licitud tinença animals potencialment perillosos

Emissió de certificats de residència

Emissió de certificats de convivència

 • Presentar instància
 • Aportar documentació identificativa dels convivents
 • Ingressar taxes corresponents

Emissió de certificats de defunció

 • Presentar instància de sol·licitud del certificat

Per inscriure nuonats en el registre civil

 • Aportar documentació identificativa dels pares i llibre de família
 • Omplir a l’Ajuntament un qüestionari per a la declaració de naixement

Per inscriure defuncions

 • Aportar documentació identificativa del difunt
 • Adjuntar el certificat mèdic de defunció
 • Reomplir a l’Ajuntament el qüestionari per a la declaració de defunció

Per inscriure matrimonis

 • Matrimoni civil
  • Sol·licitud presentada per ambdós sol·licitants
  • Certificat literal de naixement de ambdós
  • Certificat d’empadronament o residència acreditatiu del domicili dels dos últims anys
  • Fe de vida i estat civil d’ambdós contraents
  • Fotocòpia del DNI i original
  • Per a menors d’edat, inscripció marginal d’emancipació si són majors de 16 anys o dispensa judicial si són entre 14 i 16 anys
  • Per als divorciats o anul·lats de matrimoni anterior, certificat literal del matrimoni anterior amb la nota marginal de divorci o nul·litat
  • Per als vidus, certificat literal del matrimoni anterior i certificat literal de defunció del cònjuge anterior
  • Per als estrangers, certificat d’inscripció consular, certificat de capacitat matrimonial, certificat de solteria, fotocòpia del passaport o targeta de residència
  • Per als asilats o refugiats polítics, certificat de la Direcció General de la Policia, Creu Roja o altre Organisme competent acreditatiu de la seua condició com a tal
 • Matrimoni eclesiàstic
  • certificat eclesiàstic de matrimoni aportades al registre pel capellà
  • el registre civil estendrà el llibre de família