Ariticle 1. Fonaments Legals

Aquesta entitat local, d’acord amb el que es disposa en l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme al previst en l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1988, de 13 de juliol, estableix la TAXA per OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS , TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, l’exacció de les quals s’efectuarà amb subjecció al previst en aquesta Ordenança i, si escau, en l’Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Article 2. Fet Imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, previst en la lletra g) de l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 3. Subjecte Passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que es refereix l’article 33 de la LGT, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries de subjecte passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la LGT.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previstos en l’article 40 de la citada llei.

Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions

D’acord amb l’establert en l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de Tractats internacionals.

Article 6. Quota Tributària

La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s’obtindrà mitjançant l’aplicació de la tarifa següent:

Ocupació de terrenys d’ús públic local: 0,09 € per m/2 o fracció, al dia.

Article 7. Meritació

Aquesta taxa es reportarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial que origina la seva exacció.

S’exigirà el dipòsit previ dels següents imports:

En cas d’ocupació com a conseqüència de sol·licitud d’una llicència d’obres major s’exigirà el pagament de 150,25 €.

En cas d’ocupació com a conseqüència de la sol·licitud d’una llicència d’obres menor o altres supòsits, s’exigirà el pagament de 30,05 €.

Article 8. Declaració d’ Ingressos

 1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat.
 2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament la consegüent autorització, per a això hauran d’especificar la situació de l’ocupació, la superfície a ocupar, les dates d’inici i de possible finalització.
 3. En el cas que l’ocupació sigui conseqüència de la realització d’una obra, al costat de la sol·licitud de llicència d’obres es podrà sol·licitar l’ocupació, i la concessió de la primera suposarà l’autorització de l’ocupació.
 4. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no s’efectuï l’ingrés i es concedeixi l’autorització.
 5. Autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament mentre no se sol·liciti la baixa per l’interessat es declari caducitat.
 6. Les persones interessades en finalitzar l’ocupació hauran de presentar sol·licitud de baixa, o comunicar el final d’obra a aquest efecte que es procedeixi a la liquidació definitiva de la taxa.
 7. La presentació de la baixa, una vegada comprovada, assortirà efectes a partir de l’endemà a la presentació de la mateixa en el Registre d’entrada de l’Ajuntament. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
 8. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, conformement a l’as normes del vigent Reglament General de Recaptació.
 9. Es consideressin partides fallides o crèdits que no es pugen cobrar, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, para la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el previst en el citat Reglament.

Normes Complementàries

Article 9.

L’ocupació de la via pública ha de molestar el menys possible als veïns del municipi, i ha d’estar degudament senyalitzada, tant de dia com a la nit.

Article 10.

Els subjectes passius seran responsables de qualsevol incident que pugui succeir com a conseqüència d’una mala senyalització de la via pública ocupada.

Article 11.

S’ocuparà la via pública existent enfront de la façana de l’immoble o solar objecte de sol·licitud, i en cas d’excedir haurà de comptar-se amb l’autorització dels veïns.

Article 12.

L’Ajuntament serà competent per estimar si els metres quadrats sol·licitats són excessius i dificulten la circulació o la vida diària dels veïns.

Article 13. Infraccions i Sancions

El que és relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de l’a LGT i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, conforme a l’establert en l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Vigència

Article 14.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.P continuant en vigor fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

Article 15.

La present ordenança substitueix i deroga l’actualment existent pel mateix fet imposable, la qual quedarà sense efectes el dia que l’actual comenci a aplicar-se.