Fonament i Objecte

Aritcle 1. L’ Ajuntament de Benlloc, en ús de les facultats concedides pel núm. 1 de l’art. 15, núm. 2 de l’art. 60 i l’art. 101 i següents de la Llei 39/88, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, i article 106 de la Llei 7/85, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, acorda continuar amb el que s’ha establert en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, l’exacció de la qual es regirà pel que s’ha dispost en la present Ordenança Fiscal.

Article 2. L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte el Fet Imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lacions o obres per a les quals s’exigisca l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’haja obtingut o no dita llicència, sempre que la seua expedició corresponga a l’Ajuntament de Benlloch.

Article 3. Fet Imposable

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte el Fet Imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lacions o obres per a les quals s’exigisca l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’haja obtingut o no dita llicència, sempre que la seua expedició corresponga a l’Ajuntament de Benlloch.

Article 4. Subjecte Passiu

Són Subjectes Passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les que es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributaria, propietaris dels immobles sobre els que es realitzen construccions, instal·lacions o obres, sempre que siguen propietaris de les obres; en la resta de casos els contribuents seran considerats aquells qui ostenten la condició de propietari de l’obra.

Es consideraran Subjectes Passius Substitutius del contribuent aquells que sol·liciten les corresponents llicències o realitzen les construccions instal·lacions o obres, si no foren els mateixos contribuents.

Article 5. Responsables

Respondran solidàriament de les Obligacions Tributàries del Subjecte Passiu totes les persones físiques i jurídiques que siguen causants o col·laboradores en la realització d’una infracció tributària, a la que es referisquen els articles 38 i 39 LGT.

Seran responsables subsidiaris de les Infraccions Tributàries Simples, i de la totalitat del Deute Tributari, en els casos d’infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que senyala l’art. 40 de la LGT.

 

Article 6. Exempcions, Reduccions i Bonificacions.

De conformidad con el art. 103.2 TRLHL se establecen las siguientes bonificaciones a aplicar sobre la cuota del impuesto:

1.Bonificació actuacions d’especial interés o utilitat pública. Una bonificació de fins al 95% (màxim legal) de la quota a favor de construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades, pel Ple mitjançant majoria simple, d’especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials que justifiquen tal declaració.

2.Bonificacions per a la supressió de barreres arquitectòniques. Una bonificació de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavorisquen les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats per a l’adaptació del seu habitatge habitual. Per al gaudi d’aquesta bonificació, hauran de complir els següents requisits:

– Que la construcció, instal·lacions o obra, vaja referida a dotar d’accessibilitat a l’habitatge tant des de l’accés de la via pública com en el seu interior.

– Que en l’habitatge objecte de la bonificació residisca la persona discapacitada, acreditat mitjançant certificat d’empadronament. I en el cas d´autopromoció d’habitatge de nova planta, declaració jurada de compromís de residir el discapacitat en l’habitatge una vegada realitzades les obres.

– La llicència d’obres haurà de sol·licitar-se a nom del discapacitat, representant o titular de l’immoble amb els quals convisca aquest discapacitat.

Queden excloses d’aquesta bonificació les obres, instal·lacions i construccions d’establiments, centres i altres immobles als quals la Llei i altres normatives obliguen a reunir requisits d’accessibilitat.

Les Bonificacions establides són de naturalesa reglada i tindran, caràcter pregat, havent de ser concedida expressament als subjectes passius que reunisquen les condicions requerides. Aquestes Bonificacions es concediran prèvia sol·licitud expressa dels subjectes passius, havent de presentar-la de manera conjunta o simultània a la sol·licitud de Llicència d’Obres, acompanyada del projecte d’obres. Aquelles Construccions, Instal·lacions i Obres que siguen iniciades amb anterioritat a la sol·licitud de Llicència d’Obra perdran el dret a les bonificacions establides, encara que reunisquen tots els requisits per a la seua concessió.

 

Les bonificacions establides en els apartats anteriors no seran acumulables entre si, ni amb qualssevol altres bonificacions acordades per aquest Ajuntament, aplicant-se en aquest cas la més beneficiosa per al contribuent. És competència de Ple l’atorgament de la resolució de concessió de la bonificació prevista en l’apartat 1 per acord de majoria simple, establint-se de forma motivada el reconeixement del dret a la bonificació, així com la determinació de l’import exacte del percentatge de bonificació aplicable a cada cas. La instància per a acollir-se a les bonificacions haurà de formular-se de manera simultània a la sol·licitud de llicència municipal d’obres. Transcorregut el termini de tres mesos sense que existisca resolució de l’òrgan de Ple s’entendrà denegada per silencia negatiu, havent de procedir-se a la liquidació de l’impost corresponent.

 

Article 7. No subjecte a l’impost.

La realització d’obres en virtut d’una ordre d’execució emesa per l’Alcaldia, per raons de seguretat, salubritat, ornamentació pública, interessos ecològics, històrics, turístics o estètics.

Les obres de consolidació, rehabilitació, restauració, arranjament i revocació de façanes d’immobles ja construïts, inclosa la neteja i arrebossat de façanes, balcons i cossos que sobreïxen, així com re-pintar les persianes, portes, reixes, balcons, finestres i passamans de miradors i balcons presents en la façana d’edificis construïts, tant si es du a terme la iniciativa pròpia com si es un requeriment municipal, sent necessària en estes actuacions que la solució estètica i cromàtica que es pretenga aconseguir es trobe en consonància amb les característiques del seu entorn i amb les del propi edifici al que afecte, i imprescindiblement que no es referisca, en cap cas, a edificis de nova construcció ni a situacions d’infracció urbanística.

Article 8. Base Imposable

La Base Imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra que es tracte, del que no formen part en cap cas, el IVA i altres impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb dites construccions, instal·lacions o obres.

Article 9. Base Liquidable

La base liquidable d’aquest impost coincidirà amb la base imposable, en tot cas.

Article 10. Tipus de Gravamen i Quota Tributària

El tipus de gravamen d’aquest impost serà del 2%.

Article 11. Quota Tributària

La quota tributària d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

Article 12. Període Impositiu i Meritació

L’impost de construccions, instal·lacions i obres es reporta al moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra que es tracti, encara quan no hagi obtingut la corresponent llicència.

Article 13. Normes de Gestió

El promotor, el constructor o l’arquitecte director de les obres, hauran de sol·licitar la llicència d’obra o urbanística, per a això existeixen models oficials a l’Ajuntament.
La sol·licitud que haurà de contenir les determinacions que, estableix l’article 70 de la LRPAC, s’acompanyarà, si escau, del Projecte Tècnic corresponent i haurà de subscriure’s per l’amo de les obres, el seu representant legal o qui estigui degudament autoritzat a aquests efectes.

En la sol·licitud haurà de fer-se constar si es va a ocupar la via pública, si es va a procedir a l’enganxament a la xarxa general d’aigua o clavegueram, així com tots aquells aspectes que suposin liquidació de taxes vigents.

S’exigirà el dipòsit previ al moment de la sol·licitud de l’import total de la taxa, segons la liquidació provisional corresponent.

Pels serveis tècnics de l’il·lustríssim. Ajuntament es tramitarà l’oportú expedient i, previs els informes tècnics corresponents, es proposarà a l’òrgan que correspongui la concessió o denegació de la llicència, de l’acte de la qual es donarà trasllat al peticionari.

Quan es concedeix la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat àdhuc aquesta llicència preceptiva, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que el mateix hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent, o en cas contrari, en funció dels índexs o mòduls que la mateixa estableixi a aquest efecte, incrementant-se anualment sense necessitat de nou acord en idèntic percentatge que l’Índex de Preus al Consum.

TAULA DE MÒDULS DE CONSTRUCCIÓ

CLASSE D’ OBRA COEFICIENT VALOR

 • Bloc d’habitatge aïllat 1,10 264,45 €
 • Bloc d’habitatge entre mitgeres 1,50 240,40 €
 • Cafeteria i restaurants 1,50 360.61 €
 • Centres comercials 1,50 288.49 €
 • Rafals i porxos 0,30 30,05 €
 • Entresòl diàfan 0,60 144,24 €
 • Granges 0,48 78,13 €
 • Hotels i residències 1,50 360,61 €
 • Nau agrícola i caseta d’eines 0,40 60,10 €
 • Nau industrial 0,50 150,25 €
 • Piscines 0,40 96,16 €
 • Pistes, terraces i parcs a l’aire lliure 0,20 48,08 €
 • Planta baixa diàfan 0,60 144,24 €
 • Planta distribuïda per a oficines 0,90 216,36 €
 • Planta de serveis sanitaris i vestuaris 1,20 288,49 €
 • Soterrani i semi-soterrani diàfan 0,60 144,24 €
 • Habitatge unifamiliar aïllat 1,50 360,61 €
 • Habitatge unifamiliar entre mitgeres 1,10 240,40 €

Les certificacions d’alineacions i rasants reportaran una quantitat fixa de 5.000 ptes. Per certificat, que s’incrementarà a raó de 2.200 ptes. Per metre lineal de façana objecto de mesurament.

Una vegada notificada la liquidació provisional corresponent, s’exigirà la part restant. Quan s’hagi ingressat la totalitat de la liquidació provisional pels interessats s’haurà d’acreditar l’ingrés i recollir la preceptiva llicència d’obres en les dependències de l’Ajuntament, sense la qual no podran començar-se les obres sol·licitades.

Article 14. Finalització de les Obres

Acabada la construcció, instal·lació o obra sol·licitada, hauran de presentar els subjectes passius, dins del termini de dos mesos, certificació expedida pel tècnic facultatiu director de les obres, en la qual es faci constar el cost real i efectiu de les mateixes.

A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del cost real efectiu de les mateixes, els Serveis Tècnics Municipals del Il·lustríssim. Ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificaran, si escau, la base imposable al fet que es refereix l’article 12 d’aquesta ordenança, per a la pràctica de la liquidació definitiva de l’impost, que en cas de resultar els valors declarats iguals als quals van servir de base per a la liquidació provisional, aquesta serà elevada automàticament a definitiva. Si els valors comprovats o rectificats pels serveis tècnics municipals fossin superiors o inferiors als quals van servir de base per a la liquidació provisional de l’impost, es practicarà per la Tresoreria la corresponent liquidació definitiva, amb deducció de la quota ingressada per la liquidació provisional, de la qual es donarà trasllat a l’interessat, a l’efecte de realitzar l’ingrés de la quota complementaria en la Tresoreria Municipal, dins del termini d’ingrés en període voluntari, de resultar superior aquesta liquidació ; i a la intervenció general, per a la devolució de la part de quota ingressada d’excés, en cas de ser inferior.

Article 15. Terminis

La llicència haurà d’imposar un termini de començament i terminació de la mateixa; a aquest termini es podrà sol·licitar una pròrroga de durada igual, o fins i tot inferior, a la meitat del termini primitiu, sense abonar noves taxes, si se sol·licita abans d’acabar el termini de la llicència primitiva.
En els altres casos caldrà sol·licitar una nova llicència amb l’abonament de les taxes corresponents.

La llicència caducarà:

 1. Pel transcurs del termini de validesa o la seva pròrroga.
 2. Tret que hagi estat concedida, explícitament per l’Ajuntament, una pròrroga per a aquests supòsits:
  1. Per transcórrer sis mesos en les llicències d’obres, des de la seva concessió, sense haver-les iniciat.
  2. En les llicències d’obres, per paralitzar-les durant un període superior a sis mesos.

Article 16. Depòsit de Garantia de l’Alteració del Sòl de la Via Pública

Sense perjudici de la liquidació que procedeixi per a l’exacció de l’Impost, en la concessió de llicències per realitzar construccions i obres que portin amb si qualsevol alteració del sòl de la via pública, com l’obertura de rases i tastos, s’exigirà la constitució pels interessats d’un dipòsit en metàl·lic o mitjançant aval o garantia suficient, a fi de que serveixi de garantia de la perfecta volta, a l’estat anterior, de les vies públiques afectades, una vegada que s’hagin realitzat dins del termini assignat a aquest efecte les construccions i obres autoritzades.

La quantia de les garanties s’estableix en 300,51 € per a les obres que alterin les vies públiques. Aquests imports podran ser incrementats previ informe dels serveis tècnics municipals.

Article 17. Ordres d’Execució Declaracions de Ruïna Imminent

Les resolucions municipals que imposin ordres d’execució als propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions etc…., així com la declaració de ruïna d’edificacions, comporta el títol i caràcter de llicència a fi de poder ser executades, i l’obligació per part de l’interessat de presentar, si escau, la documentació al fet que es refereix l’article 13 d’aquesta ordenança fiscal, i efectuar sempre la declaració-liquidació de l’Impost conforme al citat article 13.

Article 18. Infraccions Tributàries

Tot el que és relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, conforme a l’establert en l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

Article 20. Normes Complementàries

En el no previst en la present Ordenança, i que faci referència a la seva aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’aquest impost, s’aplicarà el previngut en la LGT i en les altres Lleis de l’Estat reguladores de l’a matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i altra legislació vigent de caràcter local i general aplicable, segons estipula l’article 12 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de l’as hisendes locals.

Article 21. Vigència

Conforme a l’article 17 i concordants de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el B.O.P continuant en vigor fins que s’acorde la seva derogació o modificació si escau.
La present Ordenança deroga i substitueix actualment vigent per al mateix fet imposable, la qual quedarà sense efectes el dia que l’actual comence a aplicar-se.

 

.- Article 6 modificat per Acord de Ple de 30 de desembre de 2019 i publicat en BOP núm. 33 de 17 de març de 2020