Article 1.Fonament Legal

Aquesta entitat local, d’acord amb el que es disposa en l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme al previst en l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1988, de 13 de juliol, estableix la TAXA per DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I ALTRES PROVEÏMENTS PÚBLICS INCLOSOS ELS DRETS D’ENGANX DE LÍNIES I COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, QUAN TALIS SERVEIS O SUBMINISTRAMENTS SIGUIN PRESTATS PER ENTITATS LOCALS, l’exacció de les quals s’efectuarà amb subjecció al previst en aquesta Ordenança i, si escau, en l’ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Article 2. Fet Imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: Distribució d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics inclosos els drets d’enganxi de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan tals serveis o subministraments siguin prestats per Entitats locals, previst en la lletra t) de l’apartat 4 de l’article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 3. Subjeccte Passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats al fet que es refereix l’article 33 de la LGT, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domino públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la LGT.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previstos en l’article 40 de la citada llei.

Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions

D’acord amb l’establert en l’article 9 de la Llei 49/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de Tractats internacionals.

Article 6. Quota Tributària

Les quantitats a liquidar i exigir per aquesta taxa es fixen de la manera següent:

Epígraf 1. Enganxi d’aigua potable.

 • Si es tracta de locals destinats a habitatges, garatges o els denominats “celler”, 30,05 €.
 • Si es tracta de locals destinats a l’exercici d’activitats comercials o mercantils, 60,10 €.
 • Si es tracta de locals destinats a l’exercici d’activitats fabrils o ramaderes, 120,20€.

Epígraf 2. Uns altres enganxis, 30,05 €.

Epígraf 3. Distribució domiciliària d’aigua.

 • Quota de servei, 0,90 €/trimestre.
 • Quotes de consum:

Fins a 10 m/3 trimestre …………….. 0,48 € per m/3.

D’11 a 15 m/3 trimestre ………….. 0,54 € per m/3.

Excessos de 15 m/3 trimestre …….. 0,75 € per m/3.

 • Conservació i manteniment de comptadors de 15 mm, 0,60 € trimestre.

Article 7. Meritació

Aquesta taxa es reportarà quan s’iniciï la prestació del servei que origini la seva exacció. S’exigirà el dipòsit previ del seu import total.

Article 8. Declaració i Ingressos

 1. Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança es liquidaran per acte o servei prestat.
 2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits previstos en l’article 124 de la LGT.
 3. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en les Entitats financeres col·laboradores, pel qual s’expedirà el corresponent justificant i ingrés.
 4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, conformement a les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
 5. Es consideressin partides fallides o crèdits que no es puegen cobrar, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, para la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el previst en el citat Reglament.

Article 9. Infraccions i Sancions

El que es relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de la LGT i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, conforme a l’establert en l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Vigència

Article 10. La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.P continuant en vigor fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

Article 11. La present Ordenança deroga i substitueix l’actualment vigent per al mateix fet imposable, la qual quedarà sense efectes el dia que l’actual comenci a aplicar-se.