Des de l’Ajuntament s’informa que ha eixit una convocatòria per la qual se subhasta un immoble a Benlloc, concretament al Carrer Les Corregudes 23. La seua edificació va ser l’any 1910 i el seu ús és el de magatzem. Així mateix, l’edificació ha de ser retirada al voltant de 2 metres per a estar alineada a vial, i haurà d’urbanitzar-se aquesta zona a costa del titular. Aquest edifici no està inventariat en catàleg de béns i espais protegits de Benlloc. 

L’immoble està en mal estat de conservació, l’edificació té un pati posterior replet de vegetació. La cota de la planta baixa aquesta a mes de 40 cm de la rasant del carrer i la planta primera està oberta a l’exterior per buit sense fusteria ni reixes. El seu import és de 12.720€ i els requisits específics del contractista han de ser una solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional.

La data límit de presentació és fins al dia 31 de març a les 14.00 hores i el lloc de presentació és el Registre general de l’Ajuntament de Benlloc i en les formes segons la Clàusula setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

 

Tags: , ,