El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 31 d’octubre de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Article 1

L’Ajuntament de Benlloc, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 15.2, 59.1.c) i 92 i següents del TRLHL, fa ús de les facultats que li atorga el referit text normatiu amb vista a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Article 2

1. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que siguen la seua classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no haja estat baixa en aquests. A l’efecte d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:

  • Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
  • Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil de la qual no siga superior a 750 quilograms

Article 3

  •  Els vehicles històrics o amb antiguitat mínima de vint-cinc anys gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.
  • Aquesta antiguitat serà contractada a partir de la data de la seua fabricació, o si aquesta fos desconeguda, es considerarà aleshores, la data de la seua primera matriculació o, en el seu defecte la data en què el model o variant es deixà fabricar.
  • La bonificació en cap cas s’aplicarà d’ofici, sent el titular del vehicle qui procedisca a la seua sol·licitació, aportant a l’efecte la documentació necessària.

   

 ANY 2000ANY 2022
TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals 15,15 € 13,25 €
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 40,89 € 35,78 €
De 12 a 15,99 cavalls fiscals 86,33 € 75,54 €
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 107, 53 € 94,09 €
De 20 cavalls fis. d'ara endavant 134, 40 € 117, 60 €
AUTOBUSOS
De menys de 21 places99, 96 € 87,47 €
De 21 a 50 places142, 37 € 124,57 €
De més de 50 places 177, 96 € 155,72 €
CAMIONS
De menys de 1000 kg de càrrega útil 50, 74 € 44,39 €
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil99, 96 € 87,47 €
De més de 2999 a 9999 kg de c.u. 142, 37 € 124,57 €
De més de 9999 kg de càrrega útil177,96 € 155,72 €
TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals21, 20 €18,55 €
De 16 a 25 cavalls fiscals 33, 32 € 29,16 €
De més de 25 cavalls fiscals 99, 96 € 87,47 €
REMOLCS I SEMIREMOLCS
De menys de 1000 kg i menys de 750 kg de c.u21, 20 € 18,55 €
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil 33, 32€ 29,16 €
De més de 2999 kg de càrrega útil 99, 96 € 87,47 €
ALTRES VEHICLES
Ciclomotors 5, 30 € 4,64 €
Motocicletes fins a 125 cc 5, 30 € 4,64 €
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 9, 09 € 7,95 €
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 18, 17 €15,91 €
Motocicletes de mes de 500 cc fins a 1000 cc36, 35 € 31,80 €
Motocicletes de més de 1000 cc 72, 70 € 63,61 €