Article 1. Fonaments i Naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al previngut en l’article 58 de la citada Llei 39/1988.

Article 2. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida d’escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
 2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i desaprofitaments d’alimentació o *detrits procedents de la neteja normal de locals o habitatges i s’exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d’obres, *detrits humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o la recollida dels matèixos o abocament exigeixi l’adopció d’especials mesures higièniques, *profiláctiques o de seguretat.

Article 3. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les que es refereix l’article 33 de la llei General tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d’usufructuari, *habitacionista, arrendatari o, fins i tot de precari.
 2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari d’habitatges o locals, que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d’aquelles, beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidariament de les obligacions tributaries del subjecte les persones físiques i jurídiques a les que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributaria.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors i liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’alcalde que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5. Exempcions

Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte legal o estiguen inscrits en el Padró de Beneficència Municipal.

Article 6. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destinació dels immobles.

A aquest efecte s’aplicaran les següents tarifes:

Epígraf 1. Habitatges:

 • Habitatges trenco urbà (i exteriors que reben el servei): 30,00€.
 • Habitatges trenco urbà que no posseïsquen llum ni aigua: 15,00€.

Epígraf 2. Locals:

Locals d’ús indeterminat no comercials ni industrials (Garatges, patis, cellers, etc …): 15,00€.

Epígraf 3. Locals Comercials:

Bars, restaurants, tendes d’alimentació, tallers, petites indústries i comerços en general: 60,00€.

Quan siga simultani en un mateix immoble l’ús en règim d’habitatges amb l’exercici de qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis o professional, diferent de la de caràcter domèstic, se satisfaran les dues quotes que conforme a les precedents tarifes corresponguen.

Article 7. Meritació

 1. Es reporta la taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicie la prestació del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estiga establert i en funcionament el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries als carrers o llocs on figuren els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
 2. Establert i en funcionament el referit servei, les quotes es reportaran el primer dia de cada any, excepte que l’alta es produís amb posterioritat a aquesta data, en aquest cas la quota es prorratejarà per trimestres.

Article 8. Declaració i ingrés

 1. A dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es reporte per vegada primera la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en matrícula, presentant a aquest efecte la corresponent declaració d’alta i ingressant simultàniament la quota corresponent.
 2. Quan es conega, ja d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades figurades en la matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que assortiran efectes a partir del període establert per efectuar els cobraments a partir del període de cobrança següent a la data en què s’haja efectuat la declaració.
 3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment mitjançant rebut expedit simultàniament a l’expedició del rebut d’I.B.I. de naturalesa urbana.

Article 9. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraestructures tributàries, així com a les sancions que corresponguen a les mateixes, s’estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Disposició Final

 1. La present Ordenança Fiscal entrarà en vigència el mateix dia de la seua publicació en el Bolletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2004, permaneixen en vigència fins a la seua modificació o derogació expresses, simultàniament la quota corresponent.
 2. En el moment que es conega, ja d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades figurants en la matrícula, es duran a terme en esta les modificacions corresponents, que sortiran efecte a partir del període de cobrança següent a la data en la qual s’haja efectuat la declaració.
 3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment mitjançant rebut expedit simultàniament a l’expedició i exacció del rebut de I.B.I. de naturalesa urbana.