Article 1. Objecte

1. La present ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’administració municipal del municipi de Benlloc, amb la finalitat de permetre als ciutadans l’exercici dels drets reconeguts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, i per la Llei 3/2010, de 5 de maig.

Article 7. Sistemes d’accés als serveis electrònics

b. Punts d’accés electrònic, en forma de seu electrònica creada i gestionada pels diferents departaments i organismes públics i disponibles per als ciutadans a través de xarxes de comunicació. El punt d’accés general a través del com els ciutadans poden, en les seves relacions amb l’administració municipal i els seus organismes públics, accedir a tota la informació i als serveis disponibles serà el següent: < www.benlloc.es >.

Article 8. Seu electrònica general

1. Es crea la seu electrònica de l’Ajuntament, disponible en l’adreça d’Internet www.benlloc.es, com a punt d’accés electrònic general dels ciutadans a totes les entitats que engloben l’administració municipal.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

1A l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedaran derogades les disposicions municipals en tot el que s’oposi o contradigui al que es disposa en la present ordenança, quedant expressament derogat el Reglament del Registre Electrònic aprovat per acord de Ple de data 24 de juny de 2010.

ANNEX I ENTITATS QUE FORMEN L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Ajuntament de Benlloc

ANNEXO II TRÀMITS I PROCEDIMENTS DISPONIBLES PER A LA SEVA GESTIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS ÀMBIT PROCEDIMENT DESCRIPCIÓ

ÀMBIT

PROCEDIMENT

DESCRIPCIÓ

ATENCIÓ AL CIUTADA I LA CIUTADANA

Instància Genèrica

Procediment genèric que permet tramitar un expedient electrònic de qualsevol índole i annexar-li documentació.

ATENCIÓ AL CIUTADA I LA CIUTADANA

Presentació de Queixes i Suggeriments

Presentació de queixes i suggeriments sobre els serveis municipals.

ATENCIÓ AL CIUTADA I LA CIUTADANA

Comunicacions d’Incidències en via pública.

Notificacions a la policia o serveis municipals d’incidències en via pública i mobiliari urbà

ATENCIÓ AL CIUTADA I LA CIUTADANA

Comunicació incidències

mediambientals.

Comunicació d’incidències mediambientals:
abocaments, zones potencialment insalubres (solars, canals), presència d’animals salvatges o abandonats.

ESTADÍSTICA I PADRÓ

Sol·licitud de Volant d’Empadronament

Obtenció del volant d’empadronament.

OCUPACIÓ

Inscripció en Borsa
de Treball

Tramitació de les sol·licituds d’inscripció en
Borses de treball

OCUPACIÓ

Sol·licitud de Participació en
Proves Selectives

Aquest procediment té com a objecte normalitzar la tramitació de la sol·licitud de participació en unes proves selectives, convocades amb anterioritat.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència d’Obra Major

La seva finalitat és l’avaluació dels mèrits i dels exercicis de cadascun dels expedients, tenint en compte els criteris de valoració especificats en la convocatòria a la qual opta.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència de Primera
Ocupació

Tramitació de l’atorgament de la llicència d’obra major, l’objecte de la qual és comprovar que els actes de construcció o edificació i instal·lació i d’ús del sòl s’adeqüen al planejament vigent i a la normativa urbanística i sectorial d’aplicació.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Informació Urbanística

Tramitació de l’atorgament de la llicència de
primera ocupació, que autoritza la posada en ús dels edificis o instal·lacions resultants d’obres de nova edificació, i aquelles edificacions, unitats edificatòries i locals resultants de obres de

URBANISME I MEDI AMBIENT

Canvi de Titularitat
Llicencies d’Instal·lacions i
Activitats

Aquest procediment té per objecte facilitar a les persones que així ho sol·licitin (promotors d’obres, propietaris de finques o parcel·les, jutjats, etc.) informació urbanística sobre una determinada finca o parcel·la per veure les possibilitats d’ edificació

URBANISME I MEDI AMBIENT

Sol·licitud d’Alta de Gual

Procediment pel qual es decreta la transmissió
de llicències d’instal·lacions o activitats.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Sol·licitud de Baixa de Gual

Normalitza la tramitació d’una sol·licitud de llicència de gual, constituint-se l’aprofitament
especial d’un bé de domini públic municipal,
per l’entrada i sortida de vehicles a través de
voreres, i/o vies públiques.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència Ambiental
(Activitats Classificades)

Normalitza la sol·licitud de supressió d’una llicència de gual constituïda amb anterioritat.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència Obertura
(Activitats Classificades)

Tramitació de l’atorgament de la llicència
ambiental prèvia a l’obertura d’activitats
classificades.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència d’Obres Majors

Tramitació de l’atorgament de llicència d’obertura, l’objecte de la qual és comprovar que les obres pConcessió d’Instal·lació de Plaques de Senyalització o Cartells Indicadorsrojectades en la llicència ambiental s’han efectuat correctament i l’establiment s’ajusta al que es disposa en la normativa aplicable vigent.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència d’Ocupació de
Via Pública (Taules i Cadires)

Tramitació de l’atorgament de llicència d’obra menor, l’objecte de la qual és comprovar que els actes de construcció o edificació i instal·lació i d’ús del sòl, s’adeqüen al planejament vigent i a la normativa urbanística i sectorial d’aplicació.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicencia d’Ocupació de
Via Pública (Execució d’Obres)

Sol·licitud de llicència d’ocupació de via pública amb taules i cadires (terrasses), tribunes, tarimes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Comunicació Ambiental
(Activitats No Classificades
o Innòcues)

Sol·licitud de llicència d’ocupació de via pública per a l’execució d’obres.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Canvi de Titularitat de
Guals

Tramitació de la comunicació ambiental prèvia a l’exercici d’activitats no qualificades o innòcues.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència de Segona

Normalitza la sol·licitud de canvi de titularitat de llicències de guals constituïdes amb anterioritat.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Llicència de Parcel·lació

Emissió del certificat o cèdula d’habitabilitat d’un immoble.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Comunicació d’actuacions
que puguin
suposar infraccions
urbanístiques

Tramitació de l’atorgament de llicències de reparcel·lació o emissió del certificat d’innecessarietat de la mateixa.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Ordres d’Execució

Comunicació per part dels ciutadans d’actuacions de tercers que puguin suposar infraccions urbanístiques.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Permís de crema de
rostolls

Normalitzar la tramitació dels expedients que es deriven de l’obligació que té l’Ajuntament de fer complir el deure conservació, que consisteix a mantenir les condicions mínimes de salubritat, ornamentació i higiene públiques, quan els propietaris de sòl i edificació ho incompleixen.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Baixa Activitat (Ambiental -Comunicació)

Sol·licitud del permís de crema de rostolls, o comunicació de la mateixa en casos expressament permesos mitjançant bàndol o similar.

POLICIA

Autorització Espectacles
Públics i Activitats
Recreatives

Autorització per al desenvolupament d’espectacles públics i activitats recreatives (instal·lacions temporals).

POLICIA

Concessió d’Instal·lació de
Plaques de Senyalització o
Cartells Indicadors

Autorització o denegació sobre la ubicació on
Plaques de Senyalització o es van a instal·lar els senyals indicadors perquè no puguin obstaculitzar el trànsit rodat o el pas
de vianants.

RECLAMACIONS I RECURSOS

Reclamació Patrimonial

Cursar i resoldre les reclamacions presentades d’ofici o per particulars sobre danys ocasionats en els seus béns i/o drets.

CEMENTIRIS

Lloguer o Concessió d’Unitats
d’Enterrament

Procediment per sol·licitar el lloguer o concessió d’unitats d’enterrament.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós–administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos explicats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

A Benlloch a 1 de juny de 2011