El control intern, regulat en l’article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l’exercit en les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i, si escau, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls d’eficàcia i eficiència.

D’acord amb el recollit en l’article 3 del referit Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i d’acord amb el recollit en l’article 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’objecte de la funció interventora serà controlar els actes de l’Entitat Local i dels seus organismes autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que d’ells es derivin, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusta a les disposicions aplicables en cada cas.

Per part seva, de conformitat amb el que es disposa en l’article 29 del referit Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, l’objecte del control financer, exercit mitjançant control permanent i auditoria pública, serà verificar el funcionament dels serveis, i organismes autònoms, en l’aspecte econòmic financer per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

No obstant això, d’acord amb l’article 39 i següents del citat Reial decret 424/2017, de 28 d’abril i en atenció a l’heterogeneïtat que impera en l’àmbit local, les Entitats Locals que es trobin incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, com és el cas d’aquesta Corporació, podran igualment triar aplicar un règim de control simplificat, de manera que, exerciran plenament l’exercici de la funció interventora, sent potestatiu el control financer, amb la sola obligació de dur a terme l’auditoria de comptes anual i aquelles actuacions que derivin d’una obligació legal.

La citada normativa s’ha de considerar de mínims, reguladora del règim general aplicable a l’exercici del control intern en les Entitats Locals.

En aquest sentit, i igual que procedeix l’Administració General de l’Estat a través de la seva Intervenció General, s’estableix pel Ple de l’Entitat i mitjançant el present Reglament, les normes bàsiques per a l’adequat exercici de les funcions del control intern i l’elecció del règim de control simplificat recollits en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; atenent sempre el principi de plena autonomia dels òrgans de control respecte  de les autoritats i òrgans controlats.

Així, amb la finalitat de disposar d’un model de control eficaç en virtut de l’article 3.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i en virtut del principi d’autoorganització i potestat reglamentària reconegut en l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril a les Entitats Locals territorials, amb el present Reglament aquesta Entitat Local pretén la millora en els mecanismes de gestió i control intern, en nom d’una major eficàcia.

TITULO I. DISPOSICIONS COMUNES

ARTICLE 1.- Objecte i àmbit d’aplicació.

Constitueix l’objecte d’aquesta norma la regulació de les funcions de control intern respecte de la gestió economicofinancera i els actes amb contingut econòmic de l’Entitat Local, [i els seus Organismes Autònoms Locals, Entitats Públiques Empresarials Locals, Societats Mercantils i fundacions dependents, consorcis adscrits, fons mancats de personalitat jurídica i entitats amb o sense personalitat jurídica amb dotació majoritària diferents de les anteriors], sobre la base dels preceptes sobre control i fiscalització continguts en el capítol IV corresponent al títol V del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

Així, el present Reglament serà aplicable a aquesta Entitat Local.

ARTICLE 2.- Atribució de les funcions de control.

Les funcions de control intern dels ens enumerats en l’article anterior, s’exerciran per la Intervenció mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control financer amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents.

ARTICLE 3.- Formes d’exercici.

1. La funció interventora té per objecte controlar els actes de l’Entitat Local i dels seus organismes autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que d’ells es derivin, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.

2. El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis, organismes autònoms i societats mercantils dependents, en l’aspecte econòmic financer per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Aquest control financer, per aplicar-se en aquesta Entitat Local el règim de control simplificat recollit en l’article 39 i següents del citat Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, s’exercirà de manera potestativa, amb la sola obligació de dur a terme l’auditoria de comptes anual i aquelles actuacions que derivin d’una obligació legal.

3. De la mateixa manera correspon a la Intervenció  l’elaboració i aprovació de les Instruccions necessàries per a l’adequat exercici de les funcions de control intern; i de manera particular, la determinació dels mètodes, forma i abast tant del control posterior ple en supòsits de fiscalització prèvia limitada de despeses, com del control financer en supòsits de fiscalització posterior d’ingressos.

ARTICLE 4. Principis d’exercici del control intern.

1. La Intervenció, en l’exercici de les seves funcions de control intern, estarà sotmesa als principis d’autonomia funcional i procediment contradictori.

2. L’òrgan interventor exercirà el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i altres entitats la gestió de les quals sigui objecte d’aquest. A tals efectes, els funcionaris que ho realitzin, tindran independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades.

Si bé s’haurà de donar compte als òrgans de gestió controlats dels resultats més rellevants després de les comprovacions efectuades i recomanarà les actuacions que resultin aconsellables. D’igual manera, donarà compte al Ple dels resultats que per la seva especial transcendència consideri adequat elevar al mateix i l’informarà sobre la situació de la correcció de les febleses posades de manifest amb exprés esment del grau de compliment dels apartats anteriors d’aquest article.

ARTICLE 5. Dels deures de l’òrgan de control.

1. Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o realitzin el control financer, hauran de guardar el degut sigil en relació amb els assumptes que coneguin en l’acompliment de les seves funcions.

Així, les dades, informes o antecedents obtinguts en l’exercici del control intern només podran utilitzar-se per a les finalitats assignades al mateix i, si escau, per a formular la corresponent denúncia de fets que puguin ser constitutius d’infracció administrativa, responsabilitat comptable o penal.

Igualment haurà de facilitar l’accés als informes de control en aquells casos en els quals legalment procedeixi. En el defecte de previsió del qual legal, la sol·licitud dels mateixos haurà de dirigir-se directament al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada.

2. Quan en la pràctica d’un control l’òrgan interventor actuant apreciï que els fets acreditats o comprovats poguessin ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a l’exigència de responsabilitats comptables o penals ho posarà en coneixement de l’òrgan competent, d’acord amb les regles que s’estableixen en l’article 5.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

ARTICLE 6. De les facultats de l’òrgan de control.

L’òrgan interventor podrà fer ús en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió; així com recaptar directament de les diferents àrees o unitats de l’Entitat Local els assessoraments jurídics i els informes tècnics que consideri necessaris, els antecedents i documents precisos per a l’exercici de les seves funcions de control intern, amb independència del mitjà que els suporti.

Igualment podran recaptar a través de l’Alcalde de l’Entitat, l’assessorament i informe dels Serveis d’Assistència Municipal i dels òrgans competents de la Diputació Provincial o sol·licitar l’assessorament de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat amb la subscripció del corresponent Conveni.

 

TÍTOL II. DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

CAPÍTOL I. De l’exercici de la funció interventora.

ARTICLE 7. De les diferents fases de la funció interventora.

1. La funció interventora té caràcter intern i preventiu i té per objecte garantir, en tot cas i per a cada acte, el compliment de les normes relatives a la disciplina pressupostària, als procediments de gestió de despeses, ingressos i aplicació dels fons públics.

L’exercici de la funció interventora comprendrà les següents fases:

a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.

b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i intervenció de la comprovació material de la inversió.

c) La intervenció formal de l’ordenació del pagament.

d) La intervenció material del pagament.

2. La funció interventora s’exercirà en les seves modalitats d’intervenció formal i material.

La intervenció formal consistirà en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per a l’adopció de l’acord mitjançant l’examen de tots els documents que preceptivament hagin d’estar incorporats a l’expedient.

La intervenció material comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.

ARTICLE 8. Del contingut de la funció interventora.

1. La funció interventora s’exercirà bé com a fiscalització prèvia bé com a intervenció prèvia.

La fiscalització prèvia examinarà, abans que es dicti la corresponent resolució, tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat d’assegurar, segons el procediment legalment establert, la seva conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas. L’exercici de la funció interventora no atendrà qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades.

La intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d’obligacions comprovarà, abans que es dicti la corresponent resolució, que les obligacions s’ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les autoritats competents i que el creditor ha complert o garantit, si escau, la seva correlativa prestació. La intervenció de la comprovació material de la inversió s’ajustarà al que s’estableix en l’article 29 d’aquest Reglament.

La intervenció formal de l’ordenació del pagament verificarà la correcta expedició de les ordres de pagament.

La intervenció material del pagament verificarà que aquest pagament s’ha disposat per òrgan competent i es realitza en favor del perceptor i per l’import establert.

 CAPÍTOL II. Del procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos

ARTICLE 9. Fiscalització prèvia de drets i ingressos.

1. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria se substitueix pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior exercit mitjançant el control financer, tal com autoritza l’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril.

2. Aquesta fiscalització s’exercirà en dos moments diferents:

La presa de raó en la comptabilitat de l’Entitat Local o dels seus organismes autònoms, dels actes generadors de drets i ingressos en la Tresoreria.

Mitjançant actuacions de control financer que hagin de realitzar-se amb caràcter posterior.

3. La presa de raó de comptabilitat s’efectuarà a la vista de tota operació de gestió econòmic-pressupostària, mitjançant la incorporació al sistema d’informació comptable a través dels documents comptables corresponents.

Així, cada àrea o servei de l’Entitat Local iniciarà el corresponent expedient que farà arribar a Intervenció seguint el iter procedimental habitual per a la seva presa de raó en comptabilitat.

4. L’exercici del control posterior o financer es durà a terme mitjançant tècniques d’auditoria i mostreig.

a) Aquestes actuacions comprobatorias posteriors tenen per finalitat assegurar que la gestió economicofinancera dels drets i ingressos públics s’ajusta a les disposicions aplicables en cada cas. 

Les actuacions a dur a terme hauran de verificar en qualsevol cas:

– El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de qualsevol ingrés públic.

– Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l’òrgan competent i d’acord amb les normes en cada cas aplicables.

– Que l’import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d’aquest, com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a l’extinció del dret.

– Que els ingressos s’han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda.

– Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de responsabilitat.

– Que tots els drets i/o operacions susceptibles de ser comptabilitzades ho estiguin en el concepte adequat i per l’import correcte.

b) Aquesta verificació es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o liquidació de drets.

Com a norma general, es determinaran els expedients que s’han d’examinar mitjançant l’aplicació dels procediments de mostreig o mètodes de selecció de mostres que s’estableixen a continuació, d’acord amb Norma Internacional d’Auditoria 530, Mostreig d’Auditoria, NIA-ÉS 530 (adaptada per a la seva aplicació a Espanya mitjançant Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de 15 d’octubre de 2013):

– La selecció incidental, en la qual l’auditor selecciona la mostra sense recórrer a una tècnica estructurada.

c) De les comprovacions efectuades amb posterioritat l’òrgan interventor haurà d’emetre informe escrit en el qual farà constar quantes observacions i conclusions es dedueixin d’aquestes.

5. Sense perjudici del que s’estableix en els apartats anteriors, la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior no aconseguirà la fiscalització de:

a) Els actes d’ordenació i pagament material derivats de devolucions d’ingressos indeguts.

Conseqüentment, en aquests supòsits, la funció interventora en matèria de devolució d’ingressos indeguts només aconsegueix la fase de pagament d’aquest procediment, l’ordenació del pagament i pagament material, que es fiscalitzaran conforme al que s’estableix en el present Reglament respecte de l’exercici de la funció interventora sobre les despeses i pagaments; no estant subjecte a l’exercici d’aquesta funció l’acte del reconeixement del dret a la devolució.

b) Els actes d’aprovació de padrons, matrícules i llistes cobradores (no així els ingressos de contret previ per rebut derivats de la gestió cobradora dels mateixos).

Aquesta fiscalització en aquests casos es realitzarà en ocasió de l’aprovació del corresponent expedient.

En aquests supòsits es verificarà en tot cas :  

– L’adequació dels mateixos a les Ordenances Fiscals en vigor i altra normativa d’aplicació.

– Que l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’adequat.

Aquesta fiscalització s’exercirà en funció de la corresponent fase del procediment sobre drets i ingressos en les quals es trobi l’expedient:

– El reconeixement de drets (fase comptable “DR”).

– La recaptació i ingrés de fons públics (fase comptable “I”).

En aquests supòsits es verificarà en tot cas [:  

– El compliment de la legalitat en els procediments tant de reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de l’ingrés.

– Que el pagador és el correcte.

– Que tots els drets i ingressos estan comptabilitzats en el concepte adequat i per l’import correcte.

6. En el cas que en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesti en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats i la disconformitat es refereixi al reconeixement o liquidació de drets a favor de les Entitats Locals o els seus organismes autònoms, així com a l’anul·lació de drets, l’oposició es formalitzarà en nota d’objecció que en cap cas suspendrà la tramitació de l’expedient.

CAPÍTOL III. Del procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i pagaments

SECCIÓ 1a Disposicions comunes

ARTICLE 10. Moment i termini per a l’exercici de la funció interventora.

1. L’òrgan interventor rebrà l’expedient original complet, una vegada reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius, i quan estigui en disposició que es dicti acord per l’òrgan competent.

La fiscalització del mateix s’efectuarà en el termini de deu dies hàbils. Aquest termini es reduirà a cinc dies hàbils quan s’hagi declarat urgent la tramitació de l’expedient o s’apliqui el règim especial de fiscalització i intervenció prèvia regulada en els articles 14 i 15 d’aquest Reglament.

A aquest efecte, el còmput dels terminis citats anteriorment s’iniciarà l’endemà a la data de recepció de l’expedient original i una vegada es disposi de la totalitat dels documents.

Quan l’Interventor faci ús de la facultat a què es refereix l’article 5.1 d’aquest Reglament se suspendrà el termini de fiscalització previst en aquest article i quedarà obligat a donar compte d’aquesta circumstància a l’àrea o unitat gestora.

ARTICLE 11. Fiscalització de conformitat.

Si l’Interventor com a resultat de la verificació dels extrems als quals s’estengui la funció interventora considera que l’expedient objecte de fiscalització o intervenció s’ajusta a la legalitat, farà constar la seva conformitat mitjançant una diligència signada sense necessitat de motivar-la.

ARTICLE 12. Fiscalització amb Objeccions.

1. Si l’Interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit.

Aquestes objeccions hauran de ser motivats amb raonaments fundats en les normes en les quals es doni suport al criteri sustentat i hauran de comprendre totes les objeccions observades en l’expedient.

2. Seran objeccions suspensives quan afecti l’aprovació o disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de pagaments, se suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquell sigui solucionat en els següents casos:

a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.

b) Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de pagament.

c) En els casos d’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials:

– Quan la despesa es proposi a un òrgan que manqui de competència per a la seva aprovació.
– Quan s’apreciïn greus irregularitats en la documentació justificativa del reconeixement de l’obligació o no s’acrediti prou el dret del seu perceptor.
– Quan s’hagin omès requisits o tràmits que poguessin donar lloc a la nul·litat de l’acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pogués causar crebants econòmics a la Tresoreria de l’Entitat Local o a un tercer.

d) Quan l’objecció derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments, adquisicions i serveis.

3. Quan l’òrgan al qual es dirigeixi l’objecció l’accepti, haurà d’esmenar les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a l’òrgan interventor en el termini de quinze dies.

Quan l’òrgan al qual es dirigeixi l’objecció no l’accepti, iniciarà el procediment de Resolució de Discrepàncies descrit en l’article següent.

4. En el cas que els defectes observats en l’expedient derivessin de l’incompliment de requisits o tràmits no essencials ni suspensius, l’Interventor podrà fiscalitzar favorablement, quedant l’eficàcia de l’acte condicionada a l’esmena d’aquests defectes amb anterioritat a l’aprovació de l’expedient.

L’òrgan gestor remetrà a l’òrgan interventor la documentació justificativa d’haver-se esmenat aquests defectes.

De no solucionar-se per l’òrgan gestor els condicionaments indicats per a la continuïtat de l’expedient es considerarà formulat la corresponent objecció, sense perjudici que en els casos en els quals consideri oportú, podrà iniciar el procediment de Resolució de Discrepàncies descrit en l’article 13.

5. Les resolucions i els acords adoptats que siguin contraris a les objeccions formulades es remetran al Tribunal de Comptes de conformitat amb l’article 218.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 13. Tramitació de Discrepàncies.

1. Sense perjudici del caràcter suspensiu de les objeccions, les opinions de l’òrgan interventor respecte al compliment de les normes no prevaldran sobre les dels òrgans de gestió.

Els informes emesos per tots dos es tindran en compte en el coneixement de les discrepàncies que es plantegin, les quals seran resoltes definitivament pel President de l’Entitat o el Ple, d’acord amb el que es disposa en l’apartat següent.

2. Quan l’òrgan gestor no accepti l’objecció formulada per l’òrgan interventor en l’exercici de la funció interventora plantejarà al President de l’Entitat una discrepància.

No obstant això, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.

b) Es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de la seva competència.

La resolució de la discrepància per part del President o el Ple serà indelegable, haurà de recaure en el termini de quinze dies i tindrà naturalesa executiva.

3. Les discrepàncies es plantejaran en el termini de quinze dies des de la recepció de l’objecció, al President o al Ple de l’Entitat Local, segons correspongui, i, si escau, a través dels Presidents o màxims responsables dels organismes autònoms locals, i organismes públics en els quals es realitzi la funció interventora, per a la seva inclusió obligatòria, i en un punt independent, en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

La discrepància haurà de ser motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en els quals sustenti el seu criteri.

Resolta la discrepància es podrà continuar amb la tramitació de l’expedient, deixant constància, en tot cas, de l’adequació al criteri fixat en la resolució corresponent o, si escau, a la motivació per a la no aplicació dels criteris establerts per l’òrgan de control.

4. El President de l’Entitat i el Ple, a través del citat President, prèviament a la resolució de les discrepàncies, podran elevar resolució de les discrepàncies a l’òrgan de control competent per raó de la matèria de l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera.

A tals efectes, el President remetrà proposta motivada de resolució de la discrepància directament a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat [o a l’òrgan equivalent, en el cas que la Comunitat Autònoma tingui atribuïda la tutela financera], concretant l’extrem o extrems sobre els quals sol·licita valoració. Al costat de la discrepància haurà de remetre’s l’expedient complet. Quan el President o el Ple facin ús d’aquesta facultat hauran de comunicar-lo a l’òrgan interventor i altres parts interessades.

Quan les resolucions i acords adoptats per l’Entitat Local siguin contraris al sentit de l’informe de l’òrgan interventor o al de l’òrgan de control competent per raó de la matèria de l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera, s’inclouran en els informes referits en els apartats següents.

5. En ocasió de la dació de compte de la liquidació del Pressupost, l’òrgan interventor elevarà al Ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions suspensiu o no efectuats, o, si escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’Administració que ostenti la tutela al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament aspectes i comeses pròpies de l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. El President de l’Entitat podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva actuació.6. Una vegada informat el Ple de l’Entitat Local, en ocasió del compte general, l’òrgan interventor remetrà anualment els mateixos termes, al Tribunal de Comptes .

 

SECCIÓ 2a Règim especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia

ARTICLE 14. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics

1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s’estableix el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia dels actes de l’Entitat Local pels quals s’aprovi la realització de despeses en les següents matèries:

1. PERSONAL

2. CONTRACTES

3. SUBVENCIONS

4. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

5. CONTRACTES PATRIMONIALS

6. RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT

7. EXPEDIENTS URBANÍSTICS

8.DEVOLUCIÓ/REINTEGRAMENT D’INGRESSOS

9. CLÀUSULES RESIDUALS

10. FISCALITZACIÓ POSTERIOR

2. En aquests casos, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.

S’entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec a la tresoreria que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. En els casos en els quals el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat es comprovarà que els recursos que els financen són executius, acreditant-se amb l’existència de documents fefaents que acreditin la seva efectivitat. Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter pluriennal es comprovarà, a més, si es compleix el preceptuat en l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent. En tot cas es comprovarà la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per a l’aprovació de les despeses de què es tracti.

c) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió,es determinin pel Ple a proposta del President previ informe de l’òrgan interventor.

d) Aquells altres extrems transcendents que, amb independència que el Ple hagi dictat o no acord, s’estableixin en el procés de gestió els extrems fixats en l’Acord del Consell de Ministres, vigent a cada moment,respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics,en aquells supòsits que siguin aplicable a les Entitats Locals.

3. No obstant això, serà aplicable el règim general de fiscalització i intervenció prèvia respecte d’aquells tipus de despesa i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics a l’efecte de fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com per a les despeses de quantia indeterminada.

ARTICLE 15.- Despeses de Personal.

A més dels aspectes generals recollits en l’article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o documents addicionals:

1. En les propostes d’aprovació d’una convocatòria per a proves de places i/o llocs vacants:

-Informe acreditatiu de les places de la plantilla i/o dels llocs de treball del catàleg aprovat pel Ple als quals correspon la proposta. S’haurà d’indicar la situació en què es troba la plaça i/o lloc de treball i detallar les retribucions corresponents al, grup i subgrup i en el complement de destinació i complement específic assignats pel Ple..

.- Informe emès per òrgan competent, sobre el compliment de les limitacions de la taxa de reposició d’efectius que sigui vigent, amb detall del saldo de la reposició d’efectius al qual s’arribaria amb l’aprovació de la proposta.

-Informe sobre l’adequació dels requisits de titulació en relació ales característiques de la plaça i/o el lloc de treball.

2. En les propostes de nomenament de funcionaris, nomenament de personal eventual i contractació de personal laboral o incorporació de funcionaris en comissió de serveis:

-Informe sobre l’adequació del contracte o nomenament, a la normativa vigent, especificant el precepte aplicable i la modalitat específica.

– Informe en el qual consti que la persona que es proposa acredita estar en possessió de la titulació i de les condicions específiques exigibles pel lloc de treball.

-Informe sobre el compliment del requisit de publicitat i del resultat del procés de selecció, detallant la legislació que li sigui aplicable.

3. Comissió de serveis de personal Intern:

-Informe sobre l’adequació del contracte o nomenament, a la normativa vigent, especificant el precepte aplicable i la modalitat específica.

-Informe en el qual consti que la persona que es proposa acredita estar en possessió de la titulació i de les condicions específiques exigibles pel lloc de treball.

-Informe justificatiu de les necessitats d’efectuar una comissió de serveis.

-S’indica la situació de la plaça i/o lloc de treball i detall de les retribucions corresponents al, grup i subgrup i complements.

4. Proposta de nomenament de funcionaris interins:

-Que figura a l’expedient la justificació de la necessitat i urgència del nomenament que exigeix la legislació vigent.

5. Acords no esmentats anteriorment, incloses les modificacions de plantilla i la relació de llocs de treball:

-Informe sobre el compliment de les limitacions de taxa de reposició d’efectius vigent, si escau.

-Informe jurídic sobre el contingut de la proposta.

6. Propostes d’aprovació de retribucions variables per a abonar en la nòmina del mes.

.- Gratificacions per treballs extraordinaris:

Relacions acreditatives dels treballs efectivament realitzats fora de la jornada habitual de treball conformades pels respectius caps de servei.

Proposada resum signada per la prefectura de Personal o per la prefectura de servei de Recursos Humans.

.- Altres productivitats:

Proposta d’assignació.

Acreditació de les circumstàncies objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de treball i amb els objectius que li siguin assignats.

Proposada resum signada per la prefectura de Personal o per la prefectura de servei de Recursos Humans.

.- Despeses de formació:

Proposada resum signada per la prefectura de Departament de Formació.

.- Indemnitzacions per assistència a tribunals de-oposicions:

Proposada resum signada per la prefectura de Personal o per la prefectura de servei de Recursos Humans.

-Dietes per desplaçaments:

-Declaració responsable signada pel comissionat.

-Proposada resum signada per la prefectura de Personal o per la prefectura de servei de Recursos Humans.

.- Altres indemnitzacions:

Declaració responsable signada pel comissionat.Justificants de les despeses suportades per cada empleat.

Proposada resum signada per la prefectura de Personal.

7. Nòmines de retribucions de Personal i corporació:

Nòmines i estats justificatius, signats per la prefectura de Personal.

En el cas de les de caràcter ordinari de període mensual, comprovació aritmètica que es realitzarà efectuant el quadre del total de la nòmina amb el qual resulti del mes anterior, més la suma algebraica de les variacions incloses en la nòmina del mes corrent.

8. Variacions en nòmina:

Altes:

Membres electes de l’Ajuntament:

-Còpia de l’acord de nomenament del President i restants membres en el qual haurà de constar clarament qui desenvoluparà les seves responsabilitats administratives en règim de dedicació exclusiva o parcial (art.13 ROF)

.-Informe o document justificatiu que acrediti que s’ha efectuat alta en la Seguretat Social.

-Verificació de les retribucions segons la normativa vigent.

Personal eventual:

-Informe conforme s’ha efectuat l’acord de nomenament, la presa de possessió i s’ha aportat a l’expedient fotocopia del NIF (anvers i revers) i fotocòpia de l’alta a la Seguretat Social.

-Verificació que les retribucions resulten conformes amb el grup i/oposat de treball.

Personal funcionari de nou ingrés

:-Informe conforme s’ha efectuat l’acord de nomenament, la presa de possessió i s’ha aportat a l’expedient fotocopia del NIF (anvers i revers) i fotocòpia de l’alta a la Seguretat Social.

-Verificació que les retribucions estan d’acord amb el grup i lloc de treball.

Personal laboral fix de nou ingrés:

-Informe del departament de Personal conforme s’ha efectuat l’acord de nomenament, signat el contracte de treball i s’ha aportat a l’expedient fotocopia del NIF (anvers i revers) i fotocòpia de l’alta a la Seguretat Social.

-Verificació que les retribucions estan d’acord amb el grup i lloc de treball.

Baixes:

Acord o resolució de l’autoritat competent, en els següents casos:

-Acomiadament o suspensió d’ocupació per motius disciplinaris.

-Rescissió del contracte o cessament del nomenament interí per no superar el període de prova.

-Suspensió temporal del contracte per mutu acord.

-A la situació d’excedència, serveis especials, comissió de serveis o situació de serveis en altres administracions.

-Renúncia a la condició de funcionari.

-Jubilació.

-Incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball o de la plaça, en els casos dels funcionaris interins.

Serà suficient amb la diligència expedida pel departament de Personal,acreditativa de la causa de la baixa, en els següents casos:

-Fi del temps estipulat al contracte laboral o al nomenament de funcionari interí.

-Incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball en els casos dels contractes d’interinitat.

-Finalització del període màxim de prestació.

-Cessament voluntari de Personal laboral.

-Defunció del treballador o del funcionari.

-Fotocòpia de la baixa en el règim de la Seguretat Social.

No obstant això quant als documents d’alta i baixa en la seguretat social es podrà comprovar mitjançant relació diligenciada pel Departament de Personal respecte de les baixes produïdes en el mes anterior al de la nòmina que es fiscalitza.

Retribucions variables:

-Resolució de l’òrgan competent.-Correspondència amb els imports informats i fiscalitzats.

ARTICLE 16.Contractes

16.1 EXPEDIENTS CONTRACTES D’OBRES

FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE LA DESPESA (FASE A)

La fiscalització i intervenció prèvia de la despesa es realitzarà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

1. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.

2. Que les despeses o obligacions es proposen a l’òrgan competent per a l’aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l’obligació.

3. La competència de l’òrgan de contractació.

4. Acord de l’òrgan competent quan es tracti d’autoritzar despeses pluriennals.

5. Proposta d’iniciació de l’expedient, dictada per l’òrgan promotor del contracte amb competència per a autoritzar la despesa.

6. Informe de necessitat signat per l’òrgan promotor del contracte.

7. Memòria en la qual es reculli: objecte del contracte, elecció del procediment, classificació empresarial si s’exigeix, condicions especials d’execució, criteris d’adjudicació, preu art. 102, valor estimat del contracte, amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els costos laborals, terminis, possibles pròrrogues, etc…

8. Informe obtenció del preu del contracte (arts. 100 i 101 LCSP)

9. Justificació de la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte.

10. Projecte informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes, si escau. Quan no existeixi informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes i no resulti procedent per raó de la quantia, acreditar que a l’expedient s’incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

11. Acta de replanteig del projecte, en el qual ha de constar la comprovació de la realitat geomètrica i la disponibilitat dels terrenys.

12. Disponibilitat dels terrenys, que s’acreditarà mitjançant certificació del departament corresponent.

13. Declaració d’impacte ambiental, en cas que anés necessària.

14. Sol·licitud d’autorització d’altres administracions, quan escaigui.

15. Autorització de la Comissió de Patrimoni Cultural en cas d’obres que afectin béns declarats de tal interès.

16. Plec de Prescripcions Tècniques.

17. Plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat pel Servei Jurídic.

18. Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l’objecte del contracte; que quan s’utilitzi un únic criteri, aquest estigui relacionat amb els costos, d’acord amb l’article 146.1 LCSP; si l’únic criteri a considerar és el preu es verificarà que aquest sigui el del preu més baix i en els casos en què figuri una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s’estableixin conformement a criteris econòmics i qualitatius.

19. Quan es prevegi la utilització de diversos criteris d’adjudicació o d’un únic criteri diferent del preu, que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableixen els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.

20. Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan escaigui, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.

21. Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableixen almenys una de les condicions especials d’execució que s’enumeren en l’article 202.2 LCSP i l’obligació de l’adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació.

22. Quan es proposi com a procediment d’adjudicació el procediment obert simplificat, comprovar que es compleixen les condicions previstes en l’article 159.1 LCSP. En cas que aquest procediment es tramiti segons el que es preveu en l’article 159.6 d’aquesta Llei, es verificarà que no se supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d’adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.

23. Quan es proposi com a procediment d’adjudicació un procediment amb negociació, comprovar que concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 LCSP per a utilitzar aquest procediment.

24. Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l’article 204 LCSP, verificar que el percentatge previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial i que la modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no prevists en el contracte.

25. Informe jurídic de la Secretaria General sobre la legalitat de l’expedient de contractació i la seva adequació al que es preveu en la LCSP.

FISCALITZACIÓ DEL COMPROMÍS DE LA DESPESA (FASE D)

En la fase prèvia a l’adjudicació es comprovaran els següents extrems:

1. Informe de fiscalització fase A (aprovació de la despesa).

2. Resolució aprovatòria de l’expedient.

3. Classificació d’ofertes i requeriment documents.

4. Documentació acreditativa d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. Que s’acredita la constitució de la garantia definitiva, si escau.

6. Acta de la Mesa de Contractació.

7. Publicació d’anuncis o sol·licituds d’ofertes.

8. Qualsevol altre requisit exigit en els Plecs.

9. Quan no s’adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l’òrgan de contractació sobre aquest tema.

10. Quan es declari l’existència d’ofertes culpables en presumpció d’anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud d’informació als licitadors que les haguessin presentat i de l’informe del servei tècnic corresponent.

11. Quan s’utilitzi un procediment amb negociació, que existeix constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la seva acceptació o rebuig i dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el que es disposa en la LCSP.

12. Que s’acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l’article 140.1 LCSP que procedeixin, incloent si escau la d’aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri; o bé, que s’acredita la verificació d’alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, amb les dues següents excepcions, en el procediment obert simplificat tramitat conforme a l’article 159.4 d’aquesta Llei, en el qual només s’examinarà que s’ha aportat el compromís al qual es refereix l’article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l’article 159.6 de la Llei quan s’hagi constituït la Mesa, en el qual no procedirà l’aplicació d’aquest extrem.

FISCALITZACIÓ FORMAL DEL PAGAMENT (FASE O)

1.Fiscalització Fase D (compromís de la despesa).

2. Nomenament responsable del contracte.

3.Certificació d’obres, conformada pel facultatiu director de l’obra i conformada pels serveis corresponents de l’òrgan gestor, amb la possible inclusió dels excessos de mesurament sobre les unitats d’obra executades si no s’inclouen en la certificació final. La certificació acompanyarà relació valorada i altra documentació.

4. Factura degudament conformada.

5. Certificat de deslliurament de residus.

6. Document acreditatiu del compliment de les condicions especials de caràcter social, en els termes que figurin en els plecs i contracte.

7. Resolució d’adjudicació.

8. Contracte formalitzat.

9. Acta d’inici de les obres.

10. Quan la certificació d’obra inclogui revisió de preus, comprovar que es compleixen els requisits exigits per l’article 103.5 LCSP i que s’aplica la fórmula de revisió prevista en el plec de clàusules administratives particulars.

11. Acreditació de la publicació de l’adjudicació i del contracte en la plataforma de contractació.

CERTIFICACIÓ FINAL

1. Que existeix certificació final d’obra autoritzada pel Director de la mateixa i conformada pels serveis corresponents de l’òrgan gestor.

2. Que existeix informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, si escau.

3. Relació valorada de les obres executades.

4. Acta de conformitat de recepció de les obres, amb designació d’Interventor per a la comprovació material de la inversió. Acreditar que s’ha produït la intervenció de la citada comprovació material de la inversió i el seu caràcter favorable.

5. Que s’aporta factura per l’empresa adjudicatària.

6. Proposta d’alta en l’inventari.

LIQUIDACIÓ

1.Proposta de document comptable degudament emplenat (RC).

2. Proposta de liquidació de les obres executades subscrita pel Director i informe favorable del facultatiu director de l’obra.

3. Que existeix informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, si escau.

4. Que s’aporta factura de l’empresa adjudicatària.

MODIFICATS DEL CONTRACTE D’OBRES

1.Certificat de retenció de crèdit, si escau.

2. Informe del director de les obres.

3 Proposta inicio modificació, conforme al que es preveu en. l’article 204 LCSP, acreditant que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs, que no supera el límit previst en els mateixos i que no s’inclouen nous preus unitaris no prevists en el contracte. En el cas de modificacions no previstes, o que no s’ajustin al que s’estableix en l’article 204, que s’acompanya informe tècnic justificatiu dels extrems previstos en l’article 205 i que no se superen els percentatges màxims previstos en aquest article.

4. Que existeix projecte informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes, si escau. Quan no existeixi informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti procedent per raó de la quantia, que a l’expedient s’incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

5. Que existeix informe del Servei Jurídic.

6. Que existeix acta de replanteig previ.

7. Audiència al contractista.

8. El contractista acreditarà el dipòsit de la garantia, en cas que procedeixi.

REVISIÓ DE PREUS

1. Que existeix informe de la Secretaria General.

2. Informe director de les obres.

3. Revisions de preus (aprovació de la despesa): que es compleixen els requisits recollits en l’article 103.5 LCSP i que el plec de clàusules administratives particulars estableix la fórmula de revisió aplicable. En el cas que s’hagi aprovat una fórmula tipus, es verificarà que no s’inclou una altra fórmula de revisió diferent en els plecs.

4.en els casos en els quals la revisió de preus del contracte comporti nova despesa, es verificarà l’existència i correcte emplenament de la corresponent proposta comptable “AD”.

PAGAMENTS D’INTERESSOS DE DEMORA

1. Que existeix informe del Servei Jurídic.

2. Document comptable (RC)

3. Informe tècnic amb el càlcul dels interessos, aportant documentació que

justifiqui els mateixos.

4. Resolució d’acceptació o no d’aquests interessos.

CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE PROJECTE I OBRA.

La fiscalització d’aquests expedients es realitzarà conformement al que es preveu per als d’obres en general, amb les següents especialitats:

.- Cas general:

1. Aprovació i compromís de la despesa: D’acord amb l’article 234 LCSP la fiscalització es posposa al moment immediat anterior a l’adjudicació, havent de comprovar-se després de l’adjudicació:

1. Que s’aporta justificació sobre la seva utilització, de conformitat amb l’art. 234.1 LCSP.

2.Que consten tots els documents que s’exigeixen per als contractes ordinaris en la Fase A i D.

16.2 EXPEDIENTS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE LA DESPESA (FASE A)

La fiscalització i intervenció prèvia de la despesa es realitzarà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

1. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.

2. Que les despeses o obligacions es proposen a l’òrgan competent per a l’aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l’obligació.

3. La competència de l’òrgan de contractació.

4. Acord del Consell de Govern quan es tracti d’autoritzar despeses pluriennals.

5. Proposta d’iniciació de l’expedient, dictada per l’òrgan promotor del contracte amb competència per a autoritzar la despesa.

6. Informe de necessitat signat per l’òrgan promotor del contracte.

7. Memòria en la qual es reculli: objecte del contracte, elecció del procediment, classificació empresarial si s’exigeix, condicions especials d’execució, criteris d’adjudicació, preu art. 102, valor estimat del contracte (amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els costos laborals, terminis, possibles pròrrogues, etc…).

8. Informe obtenció del preu del contracte (art. 100 i 101 LCSP).

9. Que existeix justificació en l’expedient relativa a la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte.

10. Que existeix plec de prescripcions tècniques del subministrament o, si escau, document descriptiu.

11. Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat pel Servei Jurídic.

12. Que el plec de clàusules administratives particulars estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l’objecte del contracte; que quan s’utilitzi un únic criteri, aquest estigui relacionat amb els costos, d’acord amb l’article 146.1 LCSP; si l’únic criteri a considerar és el preu, es verificarà que aquest sigui el del preu més baix; i en els casos en què figuri una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s’estableixin conformement a criteris econòmics i qualitatius.

13. Quan es prevegi la utilització de diversos criteris d’adjudicació o un únic criteri diferent del preu, que el plec de clàusules administratives particulars estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.

14. Que el plec de clàusules administratives particulars preveu, quan escaigui, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.

15. Que el plec de clàusules administratives particulars estableix almenys una de les condicions especials d’execució que s’enumeren en l’article 202.2 LCSP i l’obligació de l’adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació.

16. Quan es proposi com a procediment d’adjudicació el procediment obert simplificat, comprovar que es compleixen les condicions previstes en l’article 159.1 LCSP. En cas que aquest procediment es tramiti segons el que es preveu en l’article 159.6 d’aquesta Llei, es verificarà que no se supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d’adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.

17. Quan es proposi com a procediment d’adjudicació un procediment amb negociació, comprovar que concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 LCSP per a utilitzar aquest procediment.

18. Que la durada del contracte prevista en el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu s’ajusta al que es preveu en la LCSP.

19. Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l’article 204, verificar que el percentatge previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial i que la modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no prevists en el contracte.

20. Informe jurídic de la Secretaria General sobre la legalitat de l’expedient de contractació i la seva adequació al que es preveu en la LCSP.

FISCALITZACIÓ DEL COMPROMÍS DE LA DESPESA (FASE D)

En la fase prèvia a l’adjudicació es comprovaran els següents extrems:

1. Informe de fiscalització fase A (aprovació de la despesa).

2. Resolució aprovatòria de l’expedient.

3. Classificació d’ofertes i requeriment documents.

4. Documentació acreditativa d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. Que s’acredita la constitució de la garantia definitiva, si escau.

6. Acta de la mesa de contractació.

7. Publicació d’anuncis o sol·licituds d’ofertes.

8. Qualsevol altre requisit exigit en els Plecs.

9. Quan no s’adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l’òrgan de contractació sobre aquest tema.

10. Quan es declari l’existència d’ofertes culpables en presumpció d’anormalitat, que existeix constància de sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l’informe del servei tècnic corresponent.

11. Quan s’utilitzi un procediment amb negociació, que existeix constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la seva acceptació o rebuig i dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el que es disposa en la LCSP.

12. Que s’acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l’article 140.1 LCSP que procedeixin, incloent si escau la d’aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri; o bé, que s’acredita la verificació d’alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme a l’article 159.4 d’aquesta Llei, en el qual només s’examinarà que s’ha aportat el compromís al qual es refereix l’article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l’article 159.6 de la Llei quan s’hagi constituït la Mesa, en el qual no

procedirà l’aplicació d’aquest extrem.

FISCALITZACIÓ FORMAL DEL PAGAMENT (FASE O)

1. Fiscalització Fase D (compromís de la despesa).

2. Factura degudament conformada.

3. Resolució d’adjudicació.

4. Contracte formalitzat.

5. Acreditació publicació de l’adjudicació i del contracte en la plataforma de contractació.

6. Acta de conformitat de la recepció del subministrament, verificació que s’ha designat Interventor per a la comprovació material de la inversió, que s’ha produït la intervenció de la citada comprovació material de la inversió i el seu caràcter favorable.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

1.Existència de crèdit pressupostari, si escau.

2.Proposta inicio modificació conselleria promotora.

3.en el cas de modificacions previstes segons l’article 204 LCSP, que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs, que no supera el límit previst en els mateixos i que no s’inclouen nous preus unitaris no prevists en el contracte. En el cas de modificacions no previstes, o que no s’ajusten al que s’estableix en l’article 204, que s’acompanya informe tècnic justificatiu dels extrems previstos en l’article 205 i que no se superen els percentatges màxims previstos en aquest article.

4. Que existeix informe del Servei Jurídic.

5. Audiència del contractista.

LLIURAMENTS PARCIALS I LIQUIDACIÓ

1. Que s’acompanya acta de conformitat de la recepció del subministrament o, en el cas d’arrendament de béns mobles, certificat de conformitat amb la prestació.

2. Que s’aporta factura per l’empresa adjudicatària.

3. En el cas que es faci ús de la possibilitat prevista en l’article 301.2 LCSP, que aquesta opció està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.

PRÒRROGA DEL CONTRACTE

AUTORITZACIÓ I COMPROMÍS DE LA DESPESA (FASE AD).

1.Verificar l’existència i correcte emplenament de proposta comptable AD, en la qual ha de figurar l’adjudicatari del contracte objecte de pròrroga.

2.Verificar l’existència de proposta de l’òrgan de contractació en la qual s’acordi la pròrroga del contracte sense alterar les característiques d’aquest.

3.Verificar la conformitat del contractista.

4.Verificar que la pròrroga proposada es preveu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el contracte, respectant-se els terminis contractuals màxims establerts per al contracte en qüestió, i que s’acorda amb anterioritat al venciment del contracte.

5. En els supòsits de pròrroga especial prevists en la LCSP, quan al venciment d’un contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació, es verificarà que la proposta de resolució acordant la pròrroga respecta el termini màxim previst

legalment a aquest efecte, que s’indiquen les raons d’interès públic que justifiquen la continuïtat del contracte original i que l’anunci de licitació del nou contracte es va publicar amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.

6. Documentació acreditativa del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

7. Informe del Servei Jurídic.

PAGAMENT D’INTERESSOS DE DEMORA I DE LA INDEMNITZACIÓ PELS COSTOS DE COBRAMENT:

1. Que existeix informe del Servei Jurídic.

2. Document comptable (RC)

3. Informe tècnic amb el càlcul dels interessos, aportant documentació que

justifiqui els mateixos.

4. Resolució d’acceptació o no d’aquests interessos.

16.3 EXPEDIENTS CONTRACTES DE SERVEIS

FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE LA DESPESA (FASE A)

La fiscalització i intervenció prèvia de la despesa es realitzarà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

1. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.

2. Que les despeses o obligacions es proposen a l’òrgan competent per a l’aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l’obligació.

3. La competència de l’òrgan de contractació.

4. Acord de l’òrgan competent quan es tracti d’autoritzar despeses pluriennals.

5. Proposta d’iniciació de l’expedient dictada per l’òrgan promotor del contracte, amb competència per a autoritzar la despesa.

6. Informe de necessitat signat per l’òrgan promotor del contracte.

7. Memòria en la qual es reculli: objecte del contracte, elecció del procediment, classificació empresarial si s’exigeix, condicions especials d’execució, criteris d’adjudicació, preu art. 102, valor estimat del contracte (amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els costos laborals, terminis, possibles pròrrogues, etc…

8. Informe obtenció del preu del contracte (arts. 100 i 101 LCSP).

9. Justificació relativa a la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte.

10.Plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat pel Servei Jurídic.

11. Plec de prescripcions tècniques del servei.

12. Que es justifica en l’expedient la manca de mitjans suficients per a la prestació del servei per la pròpia Administració pels seus propis mitjans.

13. Que l’objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la comprovació de l’exacte compliment de les obligacions per part del contractista.

14. Que el plec de clàusules administratives particulars estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l’objecte del contracte; que quan s’utilitzi un únic criteri, aquest estigui relacionat amb els costos, d’acord amb l’article 146.1 LCSP; si l’únic criteri a considerar és el preu, es verificarà que aquest sigui el del preu més baix i, en els casos en què figuri una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s’estableixin conformement a criteris econòmics i qualitatius.

15. Quan es prevegi la utilització de diversos criteris d’adjudicació o d’un únic criteri diferent del preu, que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableixen els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.

16. En els contractes de serveis de l’annex IV, així com els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació aplicable en la valoració de les ofertes (art. 145.4 LCSP).

17. Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveuen, quan escaigui, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.

18. Que el plec de clàusules administratives particulars estableix almenys una de les condicions especials d’execució que s’enumeren en l’article 202.2 LCSP i l’obligació de l’adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació.

19. Quan es proposi com a procediment d’adjudicació el procediment obert simplificat, comprovar que es compleixen les condicions previstes en l’article 159.1 LCSP. En cas que aquest procediment es tramiti segons el que es preveu en l’article 159.6 d’aquesta Llei, es verificarà que no se supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d’adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.

20. Quan es proposi com a procediment d’adjudicació un procediment amb negociació, comprovar que concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 LCSP per a utilitzar aquest procediment.

21. Que la durada del contracte prevista en el plec de clàusules administratives particulars s’ajusta al que es preveu en la LCSP.

22. Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l’article 204 LCSP, verificar que el percentatge previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial i que la modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no prevists en el contracte.

FISCALITZACIÓ DEL COMPROMÍS DE LA DESPESA (FASE D)

En la fase prèvia a l’adjudicació es comprovaran els següents extrems:

1. Informe de fiscalització fase A (aprovació de la despesa).

2. Resolució aprovatòria de l’expedient.

3. Classificació d’ofertes i requeriment documents.

4. Documentació acreditativa d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. Que s’acredita la constitució de la garantia definitiva, si escau.

6. Actes de la Mesa de contractació.

7. Publicació d’anuncis o sol·licituds d’ofertes.

8. Qualsevol altre requisit exigit en els Plecs.

9. Quan no s’adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l’òrgan de contractació sobre aquest tema.

10. Quan es declari l’existència d’ofertes culpables en presumpció d’anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud d’informació als licitadors que les haguessin presentat i de l’informe del servei tècnic corresponent.

11. Quan s’utilitzi un procediment amb negociació, que existeix constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la seva acceptació o rebuig i dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el que es disposa en la LCSP.

12. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, si escau.

13. Que s’acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l’article 140.1 LCSP que procedeixin, incloent si escau la d’aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri; o bé, que s’acredita la verificació d’alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme a l’article 159.4 d’aquesta Llei, en el qual només s’examinarà que s’ha aportat el compromís al qual es refereix l’article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l’article 159.6 de la Llei quan s’hagi constituït la Mesa, en el qual no

procedirà l’aplicació d’aquest extrem.

FISCALITZACIÓ FORMAL DEL PAGAMENT (FASE O)

1. Fiscalització Fase D (compromís de la despesa).

2. Nomenament responsable del contracte.

3. Factura degudament conformada.

4. Resolució d’adjudicació.

5. Contracte formalitzat.

6. Acreditació de la publicació de l’adjudicació i del contracte en la plataforma de contractació.

7. Acta de conformitat de la recepció del servei, verificar que s’ha designat Interventor per a la comprovació material de la inversió, que s’ha produït la intervenció de la citada comprovació material de la inversió i el seu caràcter favorable.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS

1. L’existència de crèdit pressupostari, si escau.

2. Proposta inicio modificació conselleria promotora.

3. En el cas de modificacions previstes segons l’article 204 LCSP, que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs, que no supera el límit previst en aquests, i que no s’inclouen nous preus unitaris no prevists en el contracte. En el cas de modificacions no previstes, o que no s’ajustin al que s’estableix en l’article 204, que s’acompanya informe tècnic justificatiu dels extrems previstos en l’article 205 LCSP i que no se superen els percentatges màxims previstos en aquest article.

4. Que existeix informe del Servei Jurídic.

5. Audiència del contractista.

6. Resolució de l’òrgan competent per a aprovar la modificació.

7. El contractista acreditarà el dipòsit de la garantia procedent del reajustament.

8. Informe del responsable del contracte.

REVISIÓ DE PREUS (APROVACIÓ DE LA DESPESA)

1.Que existeix informe de la Secretaria General.

2.Que existeix informe del director del contracte.

3. Que, en els contractes en els quals pugui preveure’s la revisió de preus, es compleixen els requisits recollits en l’article 103.5 LCSP i que el plec de clàusules administratives particulars estableix la fórmula de revisió aplicable. En el cas que per al contracte que es tracti s’hagi aprovat una fórmula tipus, es verificarà que no s’inclou una altra fórmula de revisió diferent en els plecs.

4. Que s’aporta factura per l’empresa adjudicatària.

5.en els casos en els quals la revisió de preus del contracte comporti nova despesa, es verificarà

l’existència i correcte emplenament de la corresponent proposta comptable “AD”.

PRÒRROGA DEL CONTRACTE:

Fase d’autorització i compromís de la despesa.

1.Verificar l’existència i correcte emplenament de proposta comptable AD en la qual ha de figurar l’adjudicatari del contracte objecte de pròrroga.

2.Verificar l’existència de proposta de l’òrgan de contractació en la qual s’acordi la pròrroga del contracte sense alterar les característiques d’aquest.

3.Verificar la conformitat del contractista.

4.Verificar que la pròrroga proposada es preveu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el contracte, respectant-se els terminis contractuals màxims establerts per al contracte en qüestió, i que s’acorda amb anterioritat al venciment del contracte.

5. Que no se superen els límits de durada prevists pel plec de clàusules administratives particulars.

6. Que s’acompanya informe del Servei Jurídic.

7. En els supòsits de pròrroga especial prevists en la Llei de Contractes del Sector Públic, quan al venciment d’un contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació, es verificarà que la proposta de resolució acordant la pròrroga respecta el termini màxim previst legalment a aquest efecte, que s’indiquen les raons d’interès públic que justifiquen la continuïtat del contracte original, i que l’anunci de licitació del nou contracte es va publicar amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.

8. documentació acreditativa d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

PAGAMENT D’INTERESSOS DE DEMORA I D’INDEMNITZACIÓ PELS COSTOS DE COBRAMENT:

1. Que existeix informe del Servei Jurídic.

2. Document comptable (RC)

3. Informe tècnic amb el càlcul dels interessos, aportant documentació que

justifiqui els mateixos.

4. Resolució de l’acceptació o no d’aquests interessos.

16.4 EXPEDIENTS RELATIUS A CONTRACTES DE SERVEIS FINANCERS, CREACIÓ I INTERPRETACIÓ ARTÍSTICA I LITERÀRIA I ELS D’ESPECTACLES

En els expedients relatius a contractes de serveis que tinguin per objecte serveis financers o bé la creació i interpretació artística i literària i els d’espectacles, de caràcter privat conforme al que es disposa en l’article 25.1.a) LCSP, els extrems seran els següents:

1. En les fases corresponents a l’aprovació i compromís de la despesa de l’expedient inicial d’aquests contractes es comprovaran els mateixos extrems previstos per als contractes de serveis en general.

2. Per als contractes d’interpretació artística, espectacles, etc… s’ha d’aportar l’acreditació fefaent de comptar amb l’exclusivitat de l’artista.

16.5 FISCALITZACIÓ CONTRACTES MAJORS SIMPLIFICATS DEL ART .159.6

FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE LA DESPESA (FASE A)

La fiscalització i intervenció prèvia de despeses es realitzarà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

1. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.

2. Que les despeses o obligacions es proposen a l’òrgan competent per a l’aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l’obligació.

3. La competència de l’òrgan de contractació.

4. Proposta d’iniciació de l’expedient dictada per l’òrgan promotor del contracte, amb competència per a autoritzar la despesa.

5. Informe de necessitat signat per l’òrgan promotor del contracte.

6. Informe obtenció del preu del contracte (arts. 100 i 101 LCSP)

7. Existeix justificació en l’expedient relativa a la decisió de no dividir en lots l’objecte

del contracte.

8. Plec de Prescripcions Tècniques.

9. Que existeix Plec de Clàusules Administratives Particulars o, si escau, document descriptiu, informat pel Servei Jurídic.

10. Informe jurídic de la Secretària General sobre la legalitat de l’expedient de contractació i la seva adequació al que es preveu en la LCSP.

11. En els contractes de serveis, que es justifica en l’expedient la manca de mitjans suficients per a la prestació del servei per la pròpia Administració.

12. En els contractes d’obres es comprovarà que existeix:

– Projecte informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes, si escau. Quan no existeixi informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti procedent per raó de la quantia, que a l’expedient s’incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

– Acta de replanteig del projecte, en el qual ha de constar la comprovació de la realitat geomètrica i la disponibilitat dels terrenys.

– Disponibilitat dels terrenys: s’acreditarà mitjançant certificació del departament corresponent.

FISCALITZACIÓ DEL COMPROMÍS DE LA DESPESA (FASE D)

En la fase prèvia a l’adjudicació es comprovaran els següents extrems:

1. Informe de fiscalització fase A (aprovació de la despesa).

2. Resolució aprovatòria de l’expedient.

3. Classificació d’ofertes i requeriment documents.

4.Documentació acreditativa d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. Acta de la Mesa o òrgan de contractació.

6. Publicació d’anuncis o sol·licituds d’ofertes.

7. Qualsevol altre requisit exigit en els plecs.

8. Quan no s’adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l’òrgan de contractació sobre aquest tema.

9. Quan es declari l’existència d’ofertes culpables en presumpció d’anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l’informe del servei tècnic corresponent.

10. Quan s’utilitzi un procediment amb negociació, que existeix constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la seva acceptació o rebuig i dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el que es disposa en la LCSP.

11. Que s’acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l’article 140.1 LCSP que procedeixin, incloent si escau la d’aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri; o bé, que s’acredita la verificació d’alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme a l’article 159.4 d’aquesta Llei, en el qual només s’examinarà que s’ha aportat el compromís al qual es refereix l’article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l’article 159.6 de la Llei quan s’hagi constituït la Mesa, en el qual no procedirà l’aplicació d’aquest extrem.

FISCALITZACIÓ FORMAL DEL PAGAMENT (FASE O)

En aquesta fase es comprovaran els següents extrems:

1.Fiscalització compromís de la despesa (Fase D).

2. Factura degudament conformada.

3. Nomenament responsable del contracte.

4. Acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació (art. 159.6.g).

5. Acreditació de la publicació de l’adjudicació en la plataforma de contractació.

6. En cas d’obres a més de l’anterior, s’adjuntarà:

– Certificació d’obres, conformada pel facultatiu director de l’obra i conformada pels serveis corresponents de l’òrgan gestor, amb la possible inclusió dels excessos de mesurament sobre les unitats d’obra executades si no s’inclouen en la certificació final. La certificació acompanyarà relació valorada i altra documentació.

– Certificat de deslliurament de residus.

– Acta d’inici de les obres.

CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRES.

1. Que existeix certificació final d’obra autoritzada pel director de la mateixa i conformada pels serveis corresponents de l’òrgan gestor.

2. Relació valorada de les obres executades.

3. Acta de conformitat de la recepció de les obres, verificar que s’ha designat Interventor per a la comprovació material de la inversió, que s’ha produït la intervenció de la citada comprovació material de la inversió i el seu caràcter favorable.

4. Que s’aporta factura per l’empresa adjudicatària.

5. Proposta d’alta en l’inventari.

16.6 DOCUMENTACIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTES MENORS

(L’import dels quals estigui comprès entre 600 i 15.000 € -40.000 € en el cas d’obres-)

FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE LA DESPESA (FASE A)

– Sol·licitud de RC.

– Informe de necessitat signat per l’òrgan de contractació.

– Informe de no fraccionament i no acumulació signat per l’òrgan de contractació.

– Declaració responsable de l’adjudicatari proposat.

– Informe de no disponibilitat de mitjans, en cas de tractar-se de contracte de serveis.

– Pressupost/projecte d’obra si escau.

– Informe de disponibilitat del terreny, si escau.

FISCALITZACIÓ FORMAL DEL PAGAMENT (FASE O)

– Fase A de fiscalització

– Decret d’adjudicació.

– Proposta de document comptable de pagament degudament emplenada (AD).

– Factura original conformada.

– Acta de recepció, si escau.

– En els contractes d’obres s’ha d’adjuntar:

– Acta d’inici d’obra i de finalització d’aquesta.

– Certificació d’obra.

– Certificat deslliurament de residus.

ARTICLE 17. Subvencions.

A més dels aspectes generals recollits en l’article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o documents addicionals:

EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

Aprovació de les bases reguladores:

-Les bases reguladores informades per la Secretaria o tècnic jurídic.

Autorització de la convocatòria de les subvencions:

-L’informe del departament comprèn l’aprovació de la despesa, de les bases específiques i obertura de la convocatòria.

-Les bases han estat aprovades, publicades i fiscalitzades prèviament o bé que figura a l’expedient un esborrany de bases específiques que es proposen aprovar, condicionant-se en aquest cas la convocatòria a l’aprovació definitiva delas bases.

Compromís de despesa: Atorgament subvenció:

-Documentació acreditativa d’haver-se procedit a la publicació delas bases i/o convocatòria dintre del termini i en la forma escaient.

-Proposta justificada d’atorgament de les subvencions per l’òrgan competent.

-Documentació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament, amb el AEAT i amb la Seguretat Social.

-Informe segons el qual el/s Beneficiari/s no tenen pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior atorgada per l’Ajuntament, havent transcorregut el termini per a fer-lo.

SUBVENCIONS DIRECTES

Atorgament de la subvenció- Fase Autorització i Disposició de la Despesa (AD):

-Informe en relació a la inclusió de la subvenció com a nominativa en el pressupost, o bé en relació a la concurrència de les circumstàncies de l’article.22.2. b o 22.2.c de la LGS.

-Documentació acreditativa conforme al proposat que beneficiari/s es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament, amb el AEAT i amb la Seguretat Social.

-Informe que avali que no existeixen subvencions pendents de justificar o reintegrar amb caràcter anterior.

ARTICLE 18.Convenis de col·laboració.

A més dels aspectes generals recollits en l’article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o documents addicionals:

Aprovació del conveni:

-Informe jurídic en relació al contingut del conveni.

-Documentació acreditativa conforme l’altra part es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, si hi ha obligacions econòmiques, dineràries o en espècie, a càrrec de l’Ajuntament.

Modificacions:

-Informe jurídic sobre el text de la modificació.

Pròrroga del contracte:

-Que està prevista en el conveni.-Informe jurídic.

ARTICLE 19.Contractes Patrimonials

A més dels aspectes generals recollits en l’article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o documents addicionals:

-Certificat d’inscripció del bé en l’inventari municipal com a bé patrimonial.

-Valoració pericial respecte del preu de l’arrendament.

-Es comprovarà que l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, amb l’Ajuntament i amb la Seguretat Social.

ARTICLE 20.Reclamacions per responsabilitat.

A més dels aspectes generals recollits en l’article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o documents addicionals:

-Informe del responsable del servei el funcionament del qual hagi ocasionat la presumpta lesió indemnitzable.

-Justificant de la companyia asseguradora de la reclamació, si aquesta supera l’import de la franquícia.

-Valoració econòmica del mal causat.

-Informe jurídic.

ARTICLE 21.Expedients urbanístics

A més dels aspectes generals recollits en l’article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o documents addicionals:

CONVENIS URBANÍSTICS:

-Aprovació del conveni

EXPROPIACIONS FORÇOSES:

-Incoació de l’expropiació.

-Determinació del Preu just per mutu acord:

-Pagament o consignació del preu just.

REPARCEL·LACIONS:

-Aprovació inicial

-Aprovació definitiva

ARTICLE 22.Devolució/reintegro d’ingressos.

A més dels aspectes generals recollits en l’article 14.2, es comprobaránl us següents extrems/o documents addicionals:

-Informe del departament, favorable a la devolució.-Document comptable (carta de pagament) o informe de recaptació de l’ingrés efectuat.

-I en el cas que no sigui Administració pública es demanarà documentació conforme el proposat/s es troba al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament.

ARTICLE 23. Clàusula residual.

En el cas d’haver d’informar un expedient i que la definició dels temes a revisar no estigui prou justificada el present annex permetrà l’ús de les següents clàusules residuals.

En tota mena d’expedients excepte el reconeixement de l’obligació:

A més dels aspectes recollits legalment, es comprovarà que figurin el següent:

-Proposta del servei corresponent

.-Informe jurídic del departament.

En el cas de reconeixement de l’obligació.

-La factura.

-Està degudament conformada pel responsable.

ARTICLE 24. Objeccions i observacions complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia.

1. Si no es complissin els requisits exigits, l’òrgan interventor procedirà a formular objecció en la forma i amb els efectes previstos en aquesta secció 1a.

2. L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que les mateixes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a aquestes observacions no procedirà el plantejament de discrepància

SECCIÓ 3a De la fiscalització prèvia de l’aprovació o autorització de despeses i de la disposició o compromís de despesa.

ARTICLE 25. Règim general.

1. Sense perjudici del règim de fiscalització limitada prèvia regulat en la secció 2a, estan sotmesos a fiscalització prèvia els altres actes de l’Entitat Local, qualsevol que sigui la seva qualificació, pels quals s’aprovi la realització d’una despesa, que exigeix el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

2. Aquesta fiscalització i intervenció prèvia sobretot tipus d’acte que aprovi la realització d’una despesa,  comprendrà conseqüentment les dues primeres fases de gestió de la despesa:

L’autorització (Fase “A”).

La disposició o compromís (Fase “D”) de la despesa.

Entre els actes sotmesos a fiscalització prèvia es consideren inclosos:

– Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin contingut econòmic.
– Els convenis que se subscriguin i qualssevol altres actes de naturalesa anàloga, sempre que tinguin contingut econòmic.

3. En l’exercici de la fiscalització prèvia es comprovarà el compliment dels tràmits i requisits establerts per l’ordenament jurídic mitjançant l’examen dels documents i informes que integren l’expedient, i en qualsevol cas:

a) L’existència i adequació del crèdit.


b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.


c) Que el contingut i la tramitació del mateix s’ajusten a les disposicions aplicables al cas.

Que la selecció de l’adjudicatari per a la   [el lliurament o prestació de servei o subministrament prestat que correspongui] s’ajusten a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas.

d) Que l’expedient està complet i en disposició que una vegada emès el  informe de fiscalització es pugui dictar l’acord o resolució procedent.


e) Que la despesa va ser degudament autoritzat i el seu import no s’ha excedit.

ARTICLE 26. Exempció de fiscalització prèvia.

No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia:

a) Les despeses de material no inventariable.


b) Els contractes menors.


c) Les despeses de caràcter periòdic i altre de tracte successiu, una vegada fiscalitzat la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del qual derivin o les seves modificacions.


d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent, es facin efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.


e) Els contractes d’accés a bases de dades i de subscripció a publicacions que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada.

 

SECCIÓ 4a De la intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació i de la inversió

ARTICLE 27. Intervenció de la liquidació de la despesa.

1. Estan sotmeses a intervenció prèvia les liquidacions de despeses o reconeixement d’obligacions, que ja tinguin el seu origen en la llei o en negocis jurídics vàlidament celebrats.

2. Aquesta intervenció es practicarà per l’òrgan interventor amb caràcter previ a l’acord de liquidació de la despesa o reconeixement de l’obligació i constituirà la fase “O”.

En aquest moment haurà de quedar documentalment acreditat que es compleixen tots els requisits necessaris per al reconeixement de l’obligació, entre els quals es trobarà, si escau, l’acreditació de la realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que van autoritzar i van comprometre la despesa així com el resultat favorable de la comprovació material de la inversió.

ARTICLE 28. Contingut de les comprovacions.

Sense perjudici de les verificacions en cas d’aplicar-se el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, en efectuar la intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d’obligacions s’haurà de comprovar a més:

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades en les fases comptables “A” i “D” i si escau, fiscalitzats favorablement, tret que l’aprovació de la despesa i el reconeixement de l’obligació hagin de realitzar-se simultàniament.


b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions legals i reglamentàries que resultin d’aplicació. En tot cas, en la documentació haurà de constar:

Identificació del creditor.

Import exacte de l’obligació.

Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derivi l’obligació del pagament.

c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, l’efectiva i conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa, i que ha estat realitzada si escau aquesta comprovació.

ARTICLE 29. Intervenció material de la inversió.

1. La intervenció de la comprovació material de la inversió, es realitza abans de liquidar la despesa o reconèixer l’obligació efectuant-se sobre la realitat física de les inversions.

2. Aquesta intervenció material de la inversió es practicarà per l’òrgan interventor i verificarà:

La realització de les obres, serveis i adquisicions finançats amb fons públics, i La seva adequació al contingut del corresponent contracte.

La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, concorrent l’òrgan interventor, o en qui delegui, a l’acte de recepció de l’obra, servei o adquisició de què es tracti.

Quan s’apreciïn circumstàncies que ho aconsellin, l’òrgan interventor podrà acordar la realització de comprovacions materials de la inversió durant l’execució de les obres, la prestació de serveis i fabricació de béns adquirits mitjançant contractes de subministraments.

3. L’òrgan interventor podrà estar assessorat quan sigui necessària la possessió de coneixements tècnics per a realitzar la comprovació material.

4. L’òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors, en exercici de la funció de fiscalització material de les inversions que exigeix l’article 214.2.d) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Podrà estar assistit en la recepció per un tècnic especialitzat en l’objecte del contracte, que haurà de ser diferent del director d’obra i del responsable del contracte. Els serveis d’assistència de les Diputacions Provincials assistiran als petits Municipis a aquest efecte.

En aquest cas, els òrgans gestors hauran de sol·licitar a l’òrgan interventor, o en qui delegui, la seva assistència a la comprovació material de la inversió, amb una antelació de vint dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de què es tracti.

El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en acta que serà subscrita per tots els que concorrin a l’acte de recepció de l’obra, servei, o adquisició i en la qual es faran constar, si escau, les deficiències benvolgudes, les mesures a adoptar per a esmenar-les i els fets i circumstàncies rellevants de l’acte de recepció.

En aquesta acta o en informe ampliatiu podran els concurrents, de manera individual o col·lectiva, expressar les opinions que estimin pertinents.

5. En la resta de casos la intervenció de la comprovació material de la inversió no serà preceptiva, justificant-se la comprovació de la inversió amb un dels següents mitjans:

L’acta de conformitat signada pels qui van participar en aquesta.

Amb una certificació expedida pel Cap de la unitat a qui correspongui rebre o acceptar les obres, serveis o adquisicions, en la qual s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-lo amb el detall necessari per a la seva identificació, o haver-se executat l’obra o servei conformement a les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

 

SECCIÓ 5a De la intervenció formal i material del pagament

ARTICLE 30. De la intervenció formal del pagament.

1. Estan sotmesos a intervenció formal de l’ordenació del pagament els actes pels quals s’ordenen pagaments amb càrrec a la Tresoreria.

2. Aquesta intervenció tindrà per objecte verificar:

Que les ordres de pagament es dicten per òrgan competent.

Que s’ajusten a l’acte de reconeixement de l’obligació, mitjançant l’examen dels documents originals o de la certificació d’aquest acte i de la seva intervenció subscrita pels mateixos òrgans que van realitzar aquestes actuacions.

Que s’acomoden al pla de disposició de fons, mitjançant l’examen del propi pla de disposició de fons o de l’informe que sobre aquest tema emeti la Tresoreria.

En els supòsits d’existència de retencions judicials o de compensacions de deutes del creditor, que les corresponents minoracions en el pagament s’acreditaran mitjançant els acords que les disposin.

ARTICLE 31. Conformitat i objecció.

Si l’òrgan interventor considerés que les ordres de pagament compleixen els requisits assenyalats en l’articles anterior, es farà constar la seva conformitat mitjançant diligència signada en l’ordre de pagament o en document resumeixen de càrrec a les caixes pagadores.

L’incompliment dels requisits exigits en l’article anterior de la present secció motivarà la formulació d’objecció per l’òrgan interventor, en les condicions i amb els efectes previstos en la secció 1a del present capítol.

ARTICLE 32. De la intervenció material del pagament.

1. Està sotmesa a intervenció material del pagament l’execució de les ordres de pagament que tinguin per objecte:

a) Complir, directament, les obligacions de la Tresoreria de l’entitat.

b) Situar fons a la disposició de caixers i agents facultats legalment per a realitzar pagaments als creditors.

c) Instrumentar el moviment de fons i valors entre els comptes de la Tresoreria.

2. Aquesta intervenció inclourà la verificació de:

– La competència de l’òrgan per a la realització del pagament,

– La correcta identitat del perceptor

– L’import degudament reconegut.

3. Quan l’òrgan interventor trobi conforme l’actuació, signarà els documents que autoritzin la sortida dels fons i valors. Si no la troba conforme quant a la identitat del perceptor o la quantia del pagament formularà objecció motivada i per escrit, en les condicions i amb els efectes previstos en la secció 1a del present capítol.

 

SECCIÓ 6a De la fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa

ARTICLE 33. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar.

La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar per les que es posen fons a la disposició dels òrgans pagadors de l’Entitat Local i els seus organismes autònoms es verificarà mitjançant la comprovació dels següents requisits:

a) Que les propostes de pagament a justificar es basen en ordre o resolució d’autoritat competent per a autoritzar les despeses a què es refereixin.

b) Que existeix crèdit i el proposat és l’adequat.

c) Que s’adapten a les normes que regulen l’expedició d’ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.

d) Que l’òrgan pagador, al favor del qual es lliurin les ordres de pagament, ha justificat dins del termini corresponent la inversió dels fons percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes pressupostaris. No obstant això, no procedirà l’objecció per falta de justificació dins del termini de deslliuraments anteriors quan, per a pal·liar les conseqüències d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública, el President de l’Entitat autoritzi l’expedició d’una ordre de pagament específica.

e) Que l’expedició d’ordres de pagament «a justificar» compleix amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria, excepte en el cas que es tracti de pal·liar les conseqüències d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública.

S’entendrà que es compleix amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria, quan les ordres de pagament a justificar es realitzin amb càrrec a conceptes pressupostaris autoritzats en les bases d’execució del pressupost.

ARTICLE 34. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de caixa fixa.

1. La fiscalització prèvia de les ordres de pagament per a la constitució o modificació de les bestretes de caixa fixa es verificarà mitjançant la comprovació dels següents requisits:

a) L’existència i adaptació a les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de la despesa màxima assignada.

b) Que la proposta de pagament es basa en resolució d’autoritat competent.

2. Sense perjudici de la resta de requisits que puguin regular les bases d’execució, en la fiscalització prèvia de les reposicions de fons per bestretes de caixa fixa l’òrgan interventor comprovarà en qualsevol cas:

a) Que l’import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables d’execució del pressupost de despeses.

b) Que les propostes de pagaments es basen en resolució d’autoritat competent.

c) Que existeix crèdit i el proposat és adequat.

ARTICLE 35. Especialitats quant al règim de les objeccions.

1. L’incompliment dels requisits exigits en els articles anteriors de la present secció motivarà la formulació d’objecció per l’òrgan interventor en les condicions i amb els efectes previstos en la secció 1a del present capítol.

2. No donarà lloc a la formulació d’objecció els supòsits en els quals:

L’òrgan pagador no justifiqui les ordres de pagament a justificar dins del termini de deslliuraments anteriors quan, per a pal·liar les conseqüències d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública, el [Alcalde/President] de l’Entitat autoritzi l’expedició d’una ordre de pagament específica.

L’expedició d’ordres de pagament «a justificar» no compleixi amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria, en el cas que es tracti de pal·liar les conseqüències d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública.

ARTICLE 36. Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.

1. En la intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa, es  es comprovarà en tot cas:

– Que corresponen a despeses concretes i determinades en l’execució de les quals s’hagi seguit el procediment aplicable en cada cas,

– Que són adequats a la fi per al que es van lliurar els fons,

– Que s’acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis

– Que el pagament s’ha realitzat a creditor determinat per l’import degut.

2. Aquesta intervenció es durà a terme per l’òrgan interventor, mitjançant l’examen dels comptes i els documents que justifiquin cada partida.

Els resultats es reflectiran en informe en el qual l’òrgan interventor manifestarà la seva conformitat amb el compte o els defectes observats en aquesta. L’opinió favorable o desfavorable continguda en l’informe es farà constar en el compte examinat, sense que tingui aquest informe efectes suspensius respecte de l’aprovació del compte.

L’òrgan competent aprovarà, si escau, els comptes, que quedaran a la disposició de l’òrgan de control extern.

3. En ocasió de la dació en compte de la liquidació del pressupost, en un punt addicional, s’elevarà a aquest òrgan un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa.

 

SECCIÓ 7a De l’omissió de la funció interventora

ARTICLE 37. De l’omissió de la funció interventora.

1. En els supòsits en els quals la funció interventora fos preceptiva i s’hagués omès, no es podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió en els termes previstos en el present article.

2. Si l’òrgan interventor en conèixer d’un expedient observés omissió de la funció interventora el manifestarà a l’autoritat que hagués iniciat aquell i emetrà al mateix temps la seva opinió respecte de la proposta, a fi que, unint aquest informe a les actuacions, pugui l’Alcalde de l’Entitat decidir si contínua el procediment o no i altres actuacions que si escau, procedeixin.

En els casos que l’omissió de la fiscalització prèvia es refereixi a les obligacions o despeses la competència de les quals sigui de Ple, el President de l’Entitat haurà de sotmetre a decisió del Ple si contínua el procediment i les altres actuacions que, si escau, procedeixin.

L’acord favorable del President, del Ple o de la Junta de Govern Local no eximirà de l’exigència de les responsabilitats al fet que, si escau, pertoqués.

3. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest, com a mínim, els següents extrems:

a) Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la seva identificació, fent constar, almenys, l’òrgan gestor, l’objecte de la despesa, l’import, la naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte pressupostari i exercici econòmic al qual s’imputa.

b) Exposició dels incompliments normatius que, segons el parer de l’interventor informant, es van produir en el moment en què es va adoptar l’acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia, enunciant expressament els preceptes legals infringits.

c) Constatació que les prestacions s’han dut a terme efectivament i que el seu preu s’ajusta al preu de mercat, per a això es tindran en compte les valoracions i justificants aportats per l’òrgan gestor, que haurà de recaptar els assessoraments o informes tècnics que resultin precisos a tal fi.

d) Comprovació que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per a satisfer l’import de la despesa.

e) Possibilitat i conveniència de revisar els actes dictats amb infracció de l’ordenament, que serà apreciada per l’interventor en funció de si s’han realitzat o no les prestacions, el caràcter d’aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments legals que s’hagin produït.

4. Aquests casos s’inclouran en l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades.

 

TITULO III. DEL CONTROL FINANCER  CAPITULO I.  Disposicions generals

ARTICLE 38.- Objecte, forma d’exercici i abast.

1. En atenció al recollit en l’article 39 i següents del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i al model de comptabilitat utilitzat en aquesta Entitat, és aplicable el règim de control financer simplificat.

2. El control financer al qual es refereix l’article 29 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s’exerceix de manera potestativa mitjançant les actuacions que es recullen en els articles següents.

3. El control financer, que serà exercit amb plena autonomia i independència respecte de les unitats i entitats o organismes la gestió dels quals es controli, es realitzarà per la Intervenció, de conformitat amb el que es preveu en el present Reglament i en la normativa bàsica d’aplicació: el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Aquesta entitat local no tindrà l’obligació d’elaborar un Pla Anual de Control Financer.

ARTICLE 39. Actuacions de control financer.

El control financer d’aquesta Entitat, en aplicació del referit règim de control simplificat, s’exercirà mitjançant:

1. Aquelles actuacions la realització de les quals derivi d’una obligació legal.

ARTICLE 40. Col·laboració en les actuacions d’auditoria pública

1. A proposta de l’òrgan interventor, per a la realització de les auditories públiques podrà recaptar-se col·laboració pública o privada, sempre que es consigni en els pressupostos de l’Entitat Local la quantia suficient per a respondre a les necessitats de col·laboració.

2. Aquesta col·laboració d’altres òrgans públics es durà a terme mitjançant el concert dels Convenis oportuns.

3. D’igual manera, si així s’estima oportú per l’òrgan interventor es podrà contractar la col·laboració amb signatures privades d’auditoria que hauran d’ajustar-se a les instruccions dictades per aquesta Intervenció.

Els auditors seran contractats per un termini màxim de dos anys, prorrogable en els termes establerts en la legislació de contractes del sector públic, no podent superar-se els vuit anys de realització de treballs sobre una mateixa entitat a través de contractacions successives, incloses les seves corresponents pròrrogues, ni podent a aquests efectes ser contractats per a la realització de treballs sobre una mateixa entitat fins transcorreguts dos anys des de la finalització del període de vuit.

Les societats d’auditoria o auditors de comptes individuals concurrents en relació amb cada treball a adjudicar no podran ser contractats quan, en el mateix any o l’any anterior a aquell en què desenvoluparan el seu treball, hagin realitzat o facin altres treballs per a l’entitat, sobre àrees o matèries respecte de les quals hagi de pronunciar-se l’auditor en el seu informe.

 

CAPITULO II.  Del resultat del control financer

ARTICLE 41. Informes de control financer.

 1. L’òrgan interventor, o òrgan en qui delegui, que hagi desenvolupat les actuacions de control financer, haurà d’emetre informe escrit en el qual s’exposaran de manera clara, objectiva i ponderada:

– Els fets comprovats.

– Les conclusions obtingudes.

– Les recomanacions sobre les actuacions objecte de control.

Les deficiències que hagin de ser esmenades mitjançant una actuació correctora immediata.

2. Aquest informe tindrà caràcter provisional i es remetrà per l’òrgan que hagi efectuat el control al gestor directe de l’activitat controlada perquè, en el termini màxim de quinze dies des de la recepció de l’informe, formuli les al·legacions que estimi oportunes o en el cas d’existir deficiències admeses per l’òrgan gestor, aquest indiqui les mesures necessàries i el calendari previst per a solucionar-les.

3. En basi en l’informe provisional i en les al·legacions rebudes, l’òrgan interventor emetrà l’informe definitiu. Si no s’haguessin rebut al·legacions en el termini assenyalat per a això l’informe provisional s’elevarà a definitiu.  

4. L’informe definitiu inclourà les al·legacions del gestor i, si escau, les observacions de l’òrgan de control sobre aquestes al·legacions.

ARTICLE 42. Destinataris dels informes de control financer.

  1. Els informes definitius de control financer seran remesos per la Intervenció als següents destinataris:

a) Al gestor directe de l’activitat controlada.

b) A l’Alcalde de l’Entitat, i a través d’ell, al Ple perquè en prengueu coneixement.

L’anàlisi de l’informe constituirà un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

c) A la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per a la seva integració en el registre de comptes anuals del sector públic.

ARTICLE 43. Informe resum.

1. L’òrgan interventor, en els casos en què sigui obligatori, haurà d’elaborar amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat en l’article 213 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

2. Aquest informe contindrà els resultats més significatius derivats de les de les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades en l’exercici anterior.

ARTICLE 44. Destinataris de l’informe resum.

1. L’informe resum del control intern de l’Entitat Local serà remès per la Intervenció als següents destinataris:

a) Al Ple, a través de l’Alcalde de l’Entitat.

b) A la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en el curs del primer quadrimestre de cada any

ARTICLE 45. Pla d’acció.

1. De les febleses, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en l’informe resum referit en l’article anterior, l’Alcalde de l’Entitat formalitzarà un pla d’acció que determini les mesures a adoptar per a esmenar-les.

2. El pla d’acció s’elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l’informe resum al Ple i contindrà: les mesures de correcció adoptades, el responsable d’implementar-les i el calendari d’actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Entitat com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les quals exerceixi la tutela.

3. El pla d’acció serà remès a l’òrgan interventor de l’Entitat Local, que valorarà la seva adequació per a solucionar les deficiències assenyalades i si escau els resultats obtinguts.

L’òrgan interventor informarà el Ple sobre la situació de la correcció de les febleses posades de manifest.