Article 1. Fonament Legal

Aquesta entitat local, d’acord amb el que es disposa en l’art. 106. apartat, de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora per la Llei 25/1998, del 13 de juliol, estableix la TAXA per ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES D’APERTURA DE L’ESTABLIMENT, l’ exacció de la qual s’efectuarà amb subjecte al què s’ha previst en aquesta Ordenança i, en el seu cas, en l’ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Article 2. Fet Imposable

 • El Fet Imposable el constitueix l’activitat municipal. Tant tècnica com administrativa, tendent a verificar si els establiments agropecuaris, industrials i mercantils, reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat, i qualsevol altra mesura exigida per les corresponents Ordenances Fiscals i Reglaments Municipals o generals per al seu normal funcionament, com pressupostos necessaris per a l’atorgament per a aquest Ajuntament de la llicència d’apertura a la qual es refereix l’art. 22 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
 • A aquests efectes tenen la consideració d’apertura:
 1. La instal·lació, per primera vegada, de l’establiment per a donar pas al començament de les seues activitats.
 2. La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara que continue el mateix titular.
 3. El canvi de titularitat, amb independència de què la resta de condicions romanguen invariables.
 4. L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en el mateix, i que afecte les condicions senyalades en el núm. 1 d’aquest article, exigint la nova verificació de les mateixes.
 • S’entén per establiment agropecuari, industrial o mercantil, tota edificació, estiga o no oberta al públic, que no es destine exclusivament l’ habitatge i que:
 1. Es dedique l’exercici d’alguna activitat empresarial, agrícola, ramadera, fabril, artesana, de construcció, comercial i de serveis que subjecta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
 2. Encara sense desenvolupar-se, aquelles activitats que servisquen d’auxili o complement per a la mateixa, o tinguen relació amb ella, de tal manera que els proporcionen beneficis o aprofitament, com per exemple, magatzems, sedes socials, agències, delegacions o sucursals d’Entitats jurídiques, escriptoris oficines, despatxos o estudis.

Article 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per l’activitat que realitza l’Entitat local, d’acord al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu per a persones físiques i jurídiques a les quals es referiran els articles 38 i 39 de la Llei General Tributaria.
 2. Seran responsables subsidiaris de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previ en l’art. 40 de la citada Llei.

Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions

D’acord amb el que s’ha establert en l’art. de la Llei 39/88, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que aquells expressament previstos en les normes amb rang de la Llei o dels derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.

Article 6. Quota Tributària

 1. Es considerarà com a base imposable de la present exacció la quota total anual de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
 2. La quota Tributària es determinarà aplicant els següents tipus de gravamen sobre la base definida en l’article anterior:
 • El 100% , quan es tracte de l’apertura d’una nova activitat, la seua ampliació o reforma.
 • En el cas en què es canvie el titular la quota serà del 50% de l’anterior.
 • Aquelles activitats no subjectes a l’Impost sobre Activitats Econòmiques abonaran una tarifa única de 25.000 ptas.

Article 7. Meritació

En aquesta taxa, es reportarà quan es presente la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient que origina la seua exacció, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament corresponent.

Article 8. Declaració d’Ingressos

 1. Aquelles persones interessades en l’obtenció de llicències, presentaran l’oportuna sol·licitud amb especificació de d’ubicació i característiques d’establiment més la documentació exigida per la normativa d’aplicació.
 2. Les notificacions de les taxes es notificaran als Subjectes Passius amb expressió dels requisits previstos en l’art. 124 de la Llei General Tributària.
 3. El pagament dels drets expressats s’efectuarà pels interessats en alguna de les Entitats financeres col·laboradores pel que s’expedirà el justificant d’ingrés corresponent.
 4. Les quotes liquidades no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives en via de constrenyiment, d’acord a les normes del Reglament General de Recaptació vigent.
 5. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de la qual es formalitzarà l’expedien oportú, d’acord amb el que s’ha previst en el Reglament citat.

Article 9. Infraccions i Sancions Tributàries

Tot el que és relatiu a la qualificació d’infraestructures tributàries i les sancions que corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que s’ha disposat en l’ article 77 i següents de la LGT i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, d’acord amb el que s’ha establert en l’art. 11 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 10. Vigència

La present Ordenança entrarà en vigència el dia de la seua publicació en el B.O.P., fins que s’acorde la seua modificació o derogació.

Article 11.

La present Ordenança deroga i substitueix l’actualment vigent per al mateix fet imposable, la qual quedarà sense efectes el dia que l’actual comence a aplicar-se.