El Ple de l’Ajuntament de Benlloc, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2013, va acordar l’aprovació definitiva, al no haver-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei d’escola d’estiu el text íntegre del qual es fa públic en compliment de l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

DIPOSICIÓ PRELIMINAR

A l’empara del previst en l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Benlloc estableix la Taxa per prestació del servei d’Escola d’Estiu, exigible conformement a aquesta Ordenança.

FET IMPOSABLE

Article 1: Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la prestació del servei de l’escola d’estiu.

 

OBLIGATS Al PAGAMENT

Articulo 2: Estan obligats al pagament de la taxa per la prestació dels serveis que es regulen en aquesta Ordenança, els qui es beneficien dels serveis o activitats realitzats per l’Ajuntament.

CUANTIA

Article 3: La quantia que correspon abonar per la prestació de cadascun dels serveis al fet que es refereix aquesta Ordenança es determinés segons quantia i elements que s’indiquen en el següent epígraf:

 

SERVEI D’ESCOLA D’ESTIU

 • 1 nen……………………..25 euros
 • 2 nens (germans)……….45 euros
 • 3 nens (germans)……….60 euros
 • 4 nens (germans)……….80 euros

 

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Articulo 4: L’obligació de pagar les Taxes regulades en aquesta Ordenança, i la meritació dels mateixos neix en general des que s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, havent-se de fer efectiu d’acord amb les següents normes de gestió.

Les taxes contemplades en aquesta Ordenança se satisfaran al moment de la formalització de la corresponent matrícula.

Exempcions de pagament: Les famílies amb una problemàtica social greu, previ informe motivat pel Departament de Serveis Socials. Aquesta exempció serà de caràcter pregat i resolta la petició d’exempció per Decret de la Regidoria de Serveis Socials.

 

NORMES DE GESTIÓ:

Articulo 5: Altes, baixes i renúncies.

Si es causés baixa/renúncia abans de formalitzar la corresponent matrícula, i per tant abans de realitzar l’ingrés corresponent, sense que així mateix s’hagi iniciat la prestació del servei, no es reportés Taxa alguna.

Si es causés baixa/renúncia una vegada formalitzada la corresponent matrícula, i per tant una vegada realitzat l’ingrés corresponent, sense que així mateix s’hagi iniciat la prestació del servei, no es reportés Taxa alguna, havent-se d’emetre informe sobre aquest tema
pel funcionari encarregat del servei a l’efecte de que prèvia sol·licitud de l’interessat es procedeixi a la devolució de l’ingrés indegudament realitzat.

Si es causés baixa/renúncia una vegada formalitzada la corresponent matrícula, i per tant una vegada realitzat l’ingrés corresponent, i així mateix una vegada s’hagi iniciat la prestació del servei, en haver-se produït la meritació de la Taxa, no procedeix devolució alguna.

 

INFRACCIONS I SANCIONS

Articulo 6: En matèria d’infraccions contra el que es disposa en la present Ordenança i les seves corresponents sancions s’estaran al que es disposa en la Llei General Tributària i disposicions que la complementin i desenvolupin.

Articulo 7: Els deutes derivats de l’aplicació d’aquestes normes podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

Articulo 8: En el no regulat en aquestes normes, serà aplicable les disposicions generals sobre gestió, liquidació i recaptació de tributs locals.

Articulo 9: Vigència.
La present Ordenança Fiscal una vegada aprovada definitivament romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”

Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos explicats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ESTIU

 • Índex de continguts

a) Normes generals

b) Normes d’entrada i eixida del centre

c) Normativa per a l’administració econòmica i cobrança

d) Documentació a aportar

 

a) Normes generals

DESENVOLUPAMENT TEMPORAL DEL SERVEI

 • L’escola d’estiu es desenvoluparà des de l’1 de juliol fins al divendres d’inici de festes d’agost.
 • Es podran inscriure els xiquets/es que tinguen una edat compresa entre els 3 i els 12 anys. L’alumnat de 3 anys haurà de complir el següent requisit: haver estat escolaritzat en el primer curs del segon cicle d’educació infantil (unitat d’infantil de 3 a 4 anys).
 • L’horari de l’escola d’estiu serà de dilluns a divendres de 9:30 hores a 13:30 hores.
 • El nombre de places ofertades és de 85 i l’accés serà per rigorós ordre d’inscripció. Si sobren places és podran cobrir fora de plaç fins arribar al límit establert.
 • El termini de presentació d’inscripcions serà del 20 de maig al 20 de juny.
 • Les absències reiterades durant 7 dies consecutius sense causa justificada seran motiu de pèrdua de la plaça que ocupa.
 • En cas de patir al·lèrgies, malalties cròniques, etc. o qualsevol dada rellevant sobre la seua salut serà obligatori comunicar-ho per escrit abans de l’inici de l’escola i adjuntar la documentació mèdica necessària.
 • Els xiquets/es que estiguen patint malaltia infectocontagiosa no podran assistir a l’escola d’estiu.
 • No s’administraran medicaments als xiquets/es durant l’horari de l’escola d’estiu.
 • Al finalitzar l’horari de l’escola d’estiu als xiquets/es els han de recollir el pare, mare o tutor/a. Aquests podran autoritzar a altres persones majors d’edat mitjançant el document creat a aquest efecte. Per a poder eixir sols també serà necessària l’autorització dels representants legals.
 • Qualsevol mala conducta, per part dels assistents, que afecte a la resta de companys, monitors, espais i materials, podrà ser motiu d’expulsió de l’escola.

 

DRETS I DEURES DELS USUARIS

 • Inscripció: per a fer efectiva la inscripció s’ha d’entregar la documentació a l’Ajuntament de Benlloc. Pot fer-se online, però si falta documentació no es farà efectiva la inscripció.

 

b) Normes d´entrada i eixida del centre:

 • Hi haurà dos torns d’entrada el primer torn a les 9:30 hores i el segon a les 10:30 hores. Els xiquets/es del segon torn no podran entrar a l’escola fins que no siga l’hora establerta d’entrada i el monitor/a òbriga la porta.

 

c) Normativa per a l’administració econòmica i cobrança

 • La inscripció porta amb si l’abonament de la corresponent taxa de matrícula

BAIXES: Si per qualsevol motiu desitgen causar baixa, hauran de comunicar-ho obligatòriament en la Regidoria d’Educació.

DEVOLUCIONS: Només seran reintegrades les quotes abonades en cas d’haver-se produït el cobrament indegut.

MATERIALS: Els  materials  fungibles  seran a càrrec  de l´Ajuntament de Benlloc com a entitat que presta el servei  i estaran a la disposició dels alumnes des del primer dia que s’inicie el programa.

 

d) Documentació a aportar.

 • Document d’inscripció degudament emplenat (li’l facilitaran a l’Ajuntament o podrà descarregar-lo a la pàgina web de l ´Ajuntament de Benlloc
 • Justificant de pagament (ES24 3058 7429 7027 3230 0018 CAJAMAR)
 • Llibre de família.
 • Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor.
 • Fotocòpia del SIP
 • Autorització de recollida de menors: Document necessari només en cas que qui reculla el/la menor no siga el/la representant legal
 • Autorització d’eixides fora del centre: S’utilitzarà una única autorització per a totes les eixides.
 • Autorització per eixir sol/a de l´Escola d´Estiu
 • Autorització piscina
 • Autorització trasllat xiquet/a en cas d’urgència

Descarregar autoritzacions

e) Formulari d’Inscripció

Descarregar formulari d’Inscripció