Article 1. Fonament Legal

Aquesta Entitat local, d’acord amb el que es disposa en l’art. 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentaria que li atribueix l’art. 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme al que s’ha previst en l’art. 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1988, del 13 de juliol, estableix la TAXA PER RODATGE I ARROSSEGAMENT DE VEHICLES QUE NO ES TROBEN GRAVATS PER L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA l’exacció dels quals s’efectuarà amb subjecció al que s’ha previst en aquesta Ordenança i, en el seu cas, en l’ordenança fiscal general sobre gestió, recaudació i inspecció de tributs locals.

Article 2. Fet imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per a aquesta tassa el constitueix el següent supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: Rodatge i arrossegament de vehicles que no es troben gravats per l’Impost sobre vehicles de Tracció mecànica, previst en la lletra o) de l’apartat 3 de l’art.20 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la LGT, que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, d’acord al supòsit que s’indica en l’art. anterior.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els art. 38 i 39 de la LGT.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previst en l’art. 40 de la citada Llei.

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions

D’acord amb el que s’ha establit en l’art. 9 de la Llei 49/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de la Llei o els derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.

Article 6. Quota tributària

Les quantitats a liquidar i exigir per aquesta taxa s’obtindran mitjançant l’aplicació de la següent tarifa:

 • Llicència per a la utilització de grues en la construcció, el braç o la ploma de les mateixes ocupe en el seu recorregut el sou de la via pública, per cada da de presència 0,60€.

 • Llicències per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb altre vehicle no especificat en l’apartat anterior, per cada presència 0,60€.

Article 7. Meritació

 1. Aquesta taxa es reportarà per primera vegada quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial que origine la seua exacció. Posteriorment la meritació tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any.
 2. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o d’aprofitament especial, en aquest cas aquest s’ajustarà a la periodicitat que s’indica en l’article anterior.

Article 8. Declaració d’ingrés

 1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, sent irreductibles pel període realitzat.
 2. Les persones o entitats interessades en la concessió deuran sol·licitar prèviament l’autorització corresponent.
 3. Comprovades les sol·licituds formulades, en cas d’estimar-se d’acord, es concediran les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà l’interessat a l’objecte de resolució de les deficiències, i es girarà la liquidació complementaria que procedeixca. Les autoritzacions es concediran una vegada resulten les diferències i realitzant l’ingrés complementari.
 4. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no s’efectuarà l’ingrés i es concedisca l’autorització.
 5. Autoritza l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament mentres no es sol·licite la baixa per l’interessat o es declare caducitat.
 6. La presentació de la baixa sortirà efectes a partir del primer dia del mes següent al període autorització. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
 7. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, amb reglament a les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
 8. 8. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de la mateixa es formalitzarà l’expedient oportú, d’acord amb el que s’ha previst en el Reglament citat.

Article 9. Infraccions i sancions

El que es relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que sa disposat en els articles 77 i següents de la LGT i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, d’acord al qual s’ha establert en l’art. 11 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 10. Vigència

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al B.O.P. I començarà a aplicar-se a partir del dia 1 d’abril de 1999, fins que s’acorde la seua derogació o modificació.

Aprovació

Aquesta Ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 20 d’octubre de 1998.