Article 1. Fonament Legal

Aquest Ajuntament d’acord amb el que es disposa en l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembres, reguladora de les Hisendes Locals, i conforme al previst en l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1988, de 13 de juliol, estableix la TAXA PER TRANSITO DE BESTIAR, l’exacció de la qual s’efectuarà amb subjecció al previst en aquesta Ordenança, i, a falta de previsió específica, a la resta de la normativa fiscal d’aplicació.

Article 2. Fet Imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: aprofitament especial de les via públiques locals com a conseqüència de conduir per elles els bestiars, amb restricció de l’ús públic manifestat majoritàriament en les rajades o ramats que originen molèsties al veïnat.

Article 3. Subjecte Passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats al fet que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris dels bestiars.

Article 4. Responsables

  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.
  2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats veïnals en general, en els supòsits i amb l’abast previstos en l’article 40 de la citada Llei.

Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions

D’acord amb l’establert en l’article 9 de la Llei 49/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o dels derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.

Article 6. Quota Tributària

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en el quadre següent:

  1. Per cada cabra o ovella: 0,90 € anuals.
  2. Per cada cavalleria: 4,21 € anuals.
  3. Per cada cap de bestiar boví: 4,21 € anuals.

Article 7. Meritació

Aquesta taxa es reportarà quan s’iniciï la realització, si escau, de l’activitat i consegüent aprofitament especial que origina la seva exacció. S’exigirà el dipòsit previ del seu import total o parcial, en la proporció o quantia que resulti del prorrateig anual de la quota, a raó de dos semestres. Posteriorment la meritació tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any.

Article 8. Declaració i Ingrés

  1. Les quotes assenyalades en les tarifes d’aquesta Ordenança per concessions, permisos o serveis que es prestin a sol·licitud de l’interessat es reportessin des de l’instant mateix en què se sol·liciti l’expedició dels permisos corresponents.
  2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits previstos en l’article 124 de la LGT.
  3. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria municipal o Entitat financera col·laboradora, pel qual s’expedirà el corresponent justificant i ingrés.
  4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, conformement a les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
  5. Es consideraran partides fallides o crèdits *incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, para la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el previst en el citat Reglament.

Article 9. Infraccions i Sancions

En tot cas el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de la LGT i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, conforme a l’establert en l’art. 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 10. Vigència

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.P. i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 d’abril de 1999, fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

APROVACIÓ

Aquesta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 20 d’octubre de 1998.