Article 1. Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’art. 106 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, i de conformitat amb els articles del 15 al 19 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix les taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per entrada de vehicles a través de les ceres o guals permanents i reservar la via pública per a aparcaments exclusius, així com càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per la següent Ordenança Fiscal.

Article 2. Fet Imposable

El Fet Imposable d’aquesta taxa es constitueix per la utilització privativa o l’aprofitament especial per entrada de vehicles a través de les ceres i la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Article 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’art.33 de la Llei General Tributaria.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que senyala l’art. 40 de la LGT.

Article 5. Exempcions i Bonificacions

No es reconeixeran altres exempcions o beneficis fiscals, que aquells expressament previstos en les normes amb rang de Llei, o els que deriven de la publicació de tractats internacionals.

Article 6. Quota Tributària

La quota tributària serà la resultant de l’aplicació de la següent tarifa: 30,05€ per gual i per any.

Article 7. Meritació

Es reporta la Taxa i naix l’obligació de contribuir:

 1. Amb la presentació de la sol·licitud de la utilització o aprofitament, que no es tramitarà fins que no s’haja efectuat el pagament corresponent.
 2. Des del moment en que la utilització o aprofitament s’haja iniciat, sí aquest s’haguera donat sense la perceptiva llicència municipal.
 3. En el cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, es reportarà periòdicament el dia 1 de gener de cada any.

Article 8. Base Imposable

La base imposable d’aquesta taxa es fixa a partir del valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de la utilització o aprofitament del domini públic local per a l’entrada de vehicles a través de les ceres i la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Article 9. Període Impositiu

El Període Impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte en els supòsits d’inici i cessament en la utilització o aprofitament especial, en aquest cas s’ajustarà a esta circumstància, amb el consegüent prorrateig de la quota, que es donarà, en tot cas, per semestres complets.

Article 10. Règim de Declaració d’Ingrés

Aquest Ajuntament podrà establir Convenis de Col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de la Taxa, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquella o els procediments de liquidació o recaptació.

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, la utilització privativa o l’aprofitament no es produïsquen, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.

Suposat a) (Autoliquidació)

Amb la sol·licitud d’autorització d’utilització o aprofitament especial del domini públic haurà d’acompanyar-se fulla d’autoliquidació ingressada en la Tresoreria municipal o Entitat col·laboradora de l’Ajuntament.

 1. Supòsit/Autoliquidació : Amb la sol·licitud d’autorització de la utilització o aprofitament especial del domini públic s’haurà d’acompanyar amb la fulla d’autoliquidació ingressada en la Tresoreria municipal o Entitat col·laboradora de l’Ajuntament.
 2. El pagament de la Taxa es realitzarà:
 • a) Tractant-se de concessions de noves utilitzacions o aprofitaments, per ingrés directe en l’ Entitat Col·laboradora designada per l’Ajuntament, sense el justificant de la mateixa no es podrà retirar la llicència.
 • b) Tractant-se de concessions d’ utilització o aprofitament ja autoritzats i prorrogats una vegada incloses en els corresponents padrons municipals, per anys naturals, en les oficines de l’ Entitat Col·laboradora.

Article 11. Norme de gestió

 1. La sol·licitud d’entrada de vehicle o gual permanent haurà d’anar acompanyada d’una declaració en la qual conste un pla detallat de l’aprofitament i de la seua situació del municipi.
 2. Així mateix, els sol·licitants hauran de firmar en el moment de realitzar la sol·licitud un document en virtut del qual es dona per assabentat i conforme de què el servei es presta en precari com a conseqüència de la inexistència de policí a local.
 3. Sí es produeix contractació entre la declaració formulada i l’ ocupació real del domini públic, l’Ajuntament practicarà l’oportuna liquidació complementaria, que haurà de ser satisfera abans de retirar la llicència.
 4. Una vegada autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada sempre que no es presente la declaració de baixa per interessat, excepte les autoritzacions atorgades per un plaç concret.

Article 12. Reintegrament del cost de reparació de dany.

De conformitat amb el que s’ha previst en l’art. 24,5 de la Llei 39/1988, quan l’ocupació, utilització o aprofitament comporte la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici de la taxa, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstruccions o reparacions i al depòsit previ del seu import, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals, sense la constitució de la qual no s’haguera atorgat la llicència.

Si els danys foren irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danys, seguint l’expedien contradictori.

Article 13. Vigència

La present ordenança fiscal l’aprovació de la mateixa per el Ple de la Corporació en sessió celebrada el 13-11-2000, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Bolletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2001, mentre no s’acorde la seua modificació o derogació expressa.