Article 1.- Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concebudes pels articles 133 i142 de la Constitució Espanyola i per l’art. 106 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per prestació de serveis urbanístics, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que s’havia previst en l’art. 58 de la citada Llei 39/1988.

Article 2. Fet imposable

El fet imposable de la present taxa estarà constituït per l’activitat municipal de prestació de serveis, tan tècnics com administratius, que es referisquen, afecten o beneficien de forma particular al subjecte passiu quan la mateixa haja sigut motivada directa o indirectament pel mateix en raó a accions o omissions que obliguen a aquesta entitat a realitzar les activitats o prestar els serveis de caràcter urbanístic que es detallen en els epígrafs de l’article 8 de la present Ordenança.

Article 3. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributaria que sol·liciten o resulten directament beneficiades o afectades pes serveis o activitats en matèries urbanístiques a què es refereix la present Ordenança.
 2. Tindran la condició de substitutiu o de contribuents en les taxes establertes per l’atorgament de llicències urbanístiques previstes en la normativa sobre el sol i ordenació urbana, els constructors i conctratistes d’obres.

Article 4. Responsables.

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen l’art. 38 i 39 de la Llei General Tributaria.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els impostos i amb l’alcalde que senyala l’art. 40 de la Llei General Tributaria.

Article 5. Exempcions, Reduccions i Beneficis fiscals

No es concedirà cap tipus d’exempció, reducció o bonificació en la present taxa, fora dels supòsits previs en les normes amb rang de Llei o de les derivades de Tractats Internacionals.

Article 6. Base Imposable

En els diferents supòsits de prestació de serveis definits en els epígrafs de l’art. 8 s’estarà a la unitat de servei.

Article 7. Meritació

 1. La present taxa es debanarà des del moment que s’inicie la prestació del servei o la realització de l’activitat en matèria urbanística subjecta a la mateixa.
 2. S’entendrà produïda la iniciació del servei des del moment de la presentació de la sol·licitud o des de la data en què s’inicien d’ofici les actuacions administratives de presentació de serveis subjectes a la present taxa.
 3. Produïda la meritació, la liquidació no es veurà afectada per la denegació de la llicència ni per la desestimació o renúncia efectuada per l’interessat.

Article 8. Quota tributaria

Per cada u dels serveis o activitats que s’especifiquen es fixa l’import de les taxes que s’expressen a continuació.

 1. Llicències de parcel·lació, segregació i divisió de finques: per cada parcel·la resultant 30,05€
 2. Per col·locació de cartells de publicitat visibles des de la via pública 30,05€ a l’any.
 3. Les sol·licituds per a la instal·lació de grues esdevindran una taxa de 30,05€. S’entén sense perjudici de la corresponent liquidació del preu públic per aprofitament especial del domini públic local.
 4. Per ordre d’execució 30,05€.
 5. Per expedient de declaració de ruïna 150,25€.
 6.  Per expedient d’infracció urbanística 30,05€
 7. Alineacions urbanístiques no obligatories 30,05€
 8. Per informes urbanístics no obligatòris 30,05€
 9. Per l’expedició de llicències de construccions, instal·lacions i obres esdevindrà una taxa de l’1% de la base imposable, calculada de la següent manera: amb caràcter general la base imposable estarà constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén com a tal,a efectes, els costos d’execució material d’aquella.

Article 9. Normes de Gestió

 1. Els i les interessades que sol·liciten la prestació de serveis subjectes a liquidació per les presents nanses, deuran presentar declaració-liquidació provisional segons el model municipal, juntament amb la documentació que es considera necessària per a la seua exacció en el Negociat de Rendes i Exaccions de l’Àrea Econòmica. Comprovada que la mateixa s’ajusta al que s’ha previst en la present Ordenança, es procedirà al seu ingrés en la Tresoreria Municipal o entitat bancaria col·laboradora, amb caràcter previ a la presentació dels serveis sol·licitats. S’adjuntarà a la sol·licitud de prestació de serveis còpia de la declaració-liquidació de l’ingrés efectuat.
 2. En els supòsits en què la realització dels serveis subjectes es realitzen d’ofici, es practicarà la liquidació per l’òrgan competent, la qual serà notificada als interessats amb els requisits legalment previstos.
 3. Quan el pressupost o els serveis prestats no es corresponguen amb el declarat i liquidat per l’interessat amb caràcter provisional, segons informe dels Serveis Tècnics, es practicarà l’oportuna liquidació definitiva.

Article 10. Infraccions i sancions tributaries.

Es tindrà en compte el Règim d’infraccions i sancions tributàries previst per la Llei General Tributaria i més normes legals d’aplicació, així com al que es disposa en l’Ordenança General de Gestió, Recaptació e Inspecció dels ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament de Benlloch.

Article 11. Vigència

De conformitat amb el que s’ha disposat a l’art. 174.4 de la Llei 39/1988 del 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals, la present Ordenança, degudament aprovada pel Ple, entrarà en vigència una vegada publicat el seu text de forma íntegra en el Bolletí Oficial de la província, continuant en vigència fins que s’acorde la seua derogació o modificació en el seu cas.