Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic (anuncio aprovació provisional publicat en el BOP no 131 de data 1 de novembre de 2012), queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari provisional del Ajuntament de Benlloc sobre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, el text íntegre dels quals es fa públic en compliment de l’article 17.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El text íntegre de l’ordenança modificada és el següent:

1. Fonament Legal

En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, d’acord amb el que es disposa en els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat al que es disposa en l’article 59 i els articles 60 a 77 i Disposició Transitòria Divuitena del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la regulació de l’Impost sobre Béns Immobles, que
es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previst en els articles 60 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, en el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, i en el article 8 del Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit públic.

Serà igualment d’aplicació el que es disposa en les disposicions de rang legal o reglamentari dictades en desenvolupament d’aquesta Llei en les quals no existeix en la present Ordenança Fiscal tractament detallat. L’Ordenança serà aplicable en tot el terme municipal.

ARTICLE 2. Fet imposable

El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els béns immobles de característiques especials, dels següents drets:

 1. De concessió administrativa sobre un ben immoble o sobre els serveis públics al fet que es trobin afectes.
 2. D’un Dret Real de superfície.
 3. D’un Dret Real d’usdefruit.
 4. Del dret de propietat.

La realització d’un dels fets imposables descrits en el paràgraf anterior, per l’ordre establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les següents modalitats previstes.

Tindran la consideració de béns immobles rústics, béns immobles urbans i béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

ARTICLE 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les Entitats al fet que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.

En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.

El que es disposa en el paràgraf anterior serà aplicable sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú. L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’Impost en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.

El substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cadascun d’ells

ARTICLE 4. Responsables

En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable, els béns immobles objecto d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. A aquests efectes, els Notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associades a l’immoble que es transmet.

Responen solidàriament de la quota d’aquest Impost, i en proporció a les seves respectives participacions, els co-partícips o co-titulars de les Entitats al fet que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.

ARTICLE 5. Exempcions

Exempcions d’ofici

Estaran exempts de conformitat amb l’article 62.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els següents béns immobles:

 1. Els que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional.
 2. Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna.
 3. Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en
  els respectius Acords de Cooperació subscrits en virtut del que es disposa en l’article 16 de la Constitució.
 4. Els de la Creu Vermella Espanyola.
 5. Els immobles als quals sigui aplicable l’exempció en virtut de Convenis Internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els de els Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus Organismes oficials.
 6. La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, que el seu principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbrat sigui la pròpia o normal de l’espècie que es tracti.
 7. Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació d’aquestes línies. No estan exempts, per tant els establiments d’hostaleria, espectacles, comercials i d’esplai, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de l’adreça ni les instal·lacions fabrils.

Exempcions de caràcter pregat

 

Prèvia sol·licitud de l’interessat, estaran exempts:

 1. Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per Centres docents acollits, total o parcialment, al règim d’Ambcert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat. Aquesta exempció haurà de ser compensada per l’Administració competent.
 2. Els declarats expressa i individualment monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant Reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General al fet que
  es refereix el seu article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol, així com els compresos en les disposicions adicionals primera, segona i cinquena d’aquesta Llei.
  Aquesta exempció aconseguirà als béns urbans situats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i amb junts històrics, globalment integrats en ells, que reuneixin les següents condicions:
 3. En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció en l’instrument de planejament urbanístic al fet que es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
 4. En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos al catàleg previst en el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament per al Desenvolupament i
  aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
 5. En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos al catàleg previst en el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament per al Desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
 6. La superfície de les muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses assolada subjectes a projectes d’ordenació o Planes tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze anys, explicats a partir del període impositiu següent a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.
  S’estableix una exempció de l’Impost, a favor dels béns dels quals siguin titulars els Centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques d’aquests Centres.
  La concessió de l’exempció requerirà la prèvia sol·licitud de l’interessat en la qual es relacionin, amb indicació de la seva referència cadastral, els béns pels quals se sol·licita l’exempció i es justifiqui la titularitat del mateix pel Centre sanitari, i la seva afecció
  directa a les finalitats sanitàries d’aquests Centres.

ARTICLE 6. Base imposable

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme al que es disposa en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

ARTICLE 7. Base liquidable

La base liquidable serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció, que si escau, legalment correspongui.

La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en els procediments de valoració col·lectiva. Aquesta notificació inclourà la motivació de la reducció aplicada mitjançant la indicació del valor basi que correspongui a l’immoble, així com dels
imports d’aquesta reducció i de la base liquidable del primer any de vigència del nou valor cadastral en aquest Impost.

En els procediments de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable serà competència de la Direcció general del Cadastre i recurrible davant els Tribunals Econòmic-Administratius de l’Estat.

Quan es produeixin alteracions de termes municipals i mentre no s’aprovi una nova Ponència de Valors, els béns immobles que passin a formar part d’un altre Municipi mantindran el mateix règim d’assignació de bases imposables i liquidables
que tinguessin en el d’origen.

ARTICLE 8. Reduccions de la base imposable

 1. La reducció a la base imposable s’aplicarà als béns immobles urbans i rústics que a continuació s’enumeren; en cap cas serà aplicable als béns immobles classificats com de característiques especials: a) Immobles el valor cadastral dels quals s’incrementi, com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, en virtut de: 1) L’aplicació de la primera ponència total de valors aprovada amb posterioritat a 1 de gener de 1997. 2) L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aprovin una vegada transcorregut el període de reducció de 9 anys a explicar des de l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.                                                                                      b) Immobles situats en Municipis pels quals s’hagués aprovat una Ponència de Valors que hagi donat lloc a l’aplicació de la reducció prevista en el paràgraf anterior i el valor cadastral del qual s’alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per alguna de les
  següents causes:                                                                                                                                  1.° Procediments de valoració col·lectiva de caràcter general.                                                            2.° Procediments de valoració col·lectiva de caràcter parcial.                                                                 3.° Procediments simplificats de valoració col·lectiva.                                                                        4.° Procediments d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral.
  En el cas de l’article 8.1.b), punt 1, s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant.
  En el cas de l’article 8.1.b), punts 2, 3 i 4, no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del Municipi.
 2. La reducció de la base imposable s’aplicarà d’ofici sense necessitat de prèvia sol·licitud pels subjectes passius de l’Impost. Les reduccions establertes en aquest article no s’aplicaran respecte de l’increment de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals.
 3. La reducció s’aplicarà durant un període de nou anys a explicar des de l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals, sense perjudici del que es disposa en l’article 70 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret
  Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 4. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar un coeficient reductor únic per a tots els immobles afectats del Municipi a un component individual de la reducció, calculat per a cada immoble. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer
  any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició.
 5. El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el seu valor basi (en els termes especificats en l’article 69 del Text Refós de la
  Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat quan es tracti dels supòsits de l’article 8.1.b) punt 2 i punt 3.
 6. Als immobles rústics valorats conforme al que es disposa a l’apartat 1 de la Disposició Transitòria Primera del Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 i març, els serà aplicable, fins a la realització d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per a immobles d’aquesta classe, la reducció a la qual es refereix l’article
 7. i, si escau, la bonificació que hagués acordat l’ajuntament conforme a l’article 74.2. En tots dos casos, aquests beneficis s’aplicaran únicament sobre la primera component del valor cadastral, d’acord amb el que es disposa en la disposició transitòria
  primera del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 8. A aquests efectes, el component individual de la reducció de l’article 68 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març serà, en cada any, la diferència positiva entre la primera component del valor cadastral de l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el seu valor basi. Aquest valor basi serà el resultat de multiplicar la primera component del valor cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0’5 ni superior a 1, que s’estableixi en
  l’ordenança.

ARTICLE 9. Quota tributària

La quota íntegra d’aquest Impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en la present Ordenança.

ARTICLE 10. Tipus de gravamen

 1. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa urbana serà del 0,72 %.
 2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa rústica queda fixat en el 0,90 %.
 3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials queda fixat en l’1,30%.

ARTICLE 11. Bonificacions

S’estableixen les següents bonificacions:

 • S’estable una bonificació del 90% de la quota integra de l’Impost, a favor dels immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta.

La bonificació haurà de ser sol·licitada pels interessats abans de l’inici de les obres, acompanyant la següent documentació:

 1. Declaració sobre la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció que es tracti.
 2. Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels Estatuts de la Societat, degudament inscrita en el Registre Mercantil.
 3. Acreditació que l’immoble objecto de la bonificació és de la seva propietat, mitjançant còpia compulsada de l’Escriptura de propietat, certificació del Registre de la Propietat o alta cadastral.
 4. Acreditació que l’immoble objecto de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat o fotocòpia compulsada de l’últim balanç presentat davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a l’efecte de l’Impost
  de Societats.
 5. Fotocòpia compulsada de l’alta o últim rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques o justificació de l’exempció d’aquest Impost.
 6. El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins al posterior a la terminació de les mateixes, sempre que durant aquest període es realitzin efectivament obres d’urbanització o
  construcció. En cap cas podrà excedir de tres períodes impositius.
 • Els habitatges protegits i les que resultin equivalents a aquestes conforme a la Normativa de la Comunitat Autònoma, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost, durant els tres períodes impositius següents al de l’atorga-
  esmento de la qualificació definitiva.

La sol·licitud d’aquesta bonificació la realitzarà l’interessat a qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de durada de la mateixa i assortirà efectes, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. A la sol·licitud l’acompanyarà: certificat de la qualificació definitiva com a habitatge protegit i documentació justificativa de la titularitat de l’habitatge.

 • Establir una bonificació del 95% de la quota íntegra, i si escau, del recàrrec de l’Impost, al que es refereix l’article 153 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a favor dels béns rústics de les Cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

“Article 11. Bonificacions.

 

Bonificacions per a subjectes passius titulars de família nombrosa.

 

En virtut al que s’estableix en l’article 74.4 TRLHL, s’estableix a una bonificació de fins al 90% en la quota íntegra de l’impost, per als subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a l’habitatge que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en la qual figure empadronat.

 

El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills compresos en el Títol de Família nombrosa i del valor cadastral de l’habitatge a la qual siga aplicable, segons el següent quadre:

 

FAMÍLIA NOMBROSA

 

VALOR CADASTRAL                          GENERAL                              ESPECIAL

Fins a 25.000 €                                  65,00%                                   90,00%

De 25.000,01€ Fins a 50.000 €                     50,00%                                   75,00%

De 50.000,01€ Fins a 75.000 €                     35,00%                                   60,00%

De 75.000,01 fins a 100.000€                       25,00%                                   50,00%

De 100.000,01 fins a 125.000€                     20,00%                                   40,00%

De 125.000,01 fins a 150.000 €                    15,00%                                   35,00%

Mes de 150.000 €                                            10,00%                                   30,00%

 

La bonificació serà aplicable als exercicis econòmics en la data de meritació dels quals estiguera en vigor el Títol de Família nombrosa aportat per l’interessat.

 

Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan siga procedent, a instàncies de part.

 

Ha de sol·licitar-se quan s’obtinga el Títol de Família nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació.

 

La petició haurà de formalitzar-se abans que finalitze el període voluntari del període impositiu en el qual es pretenga la seua aplicació. Per a les peticions presentades una vegada passat aqueix termini els efectes de la bonificació es produiran a partir del període impositiu següent.

 

Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar la següent documentació:

– Fotocòpia compulsada del Títol de Família nombrosa.

ARTICLE 12. Període impositiu i meritació de l’impost

El període impositiu és l’any natural, reportant-se l’Impost el primer dia del període impositiu.
Les declaracions o modificacions que hagin de fer-se al Registre tindran efectivitat en la meritació de l’Impost immediatament posterior al moment en què es produeixin efectes cadastrals.

ARTICLE 13. Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions que per les mateixes corresponen en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i en les disposicions que la contemplen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les modificacions introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol altra norma amb rang legal que afecten a qualsevol element del present imposat seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l’Ordenança entrarà en vigor al moment de la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2013, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”

Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos explicats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

A Benlloc a 14 de desembre de 2012.— L’Alcalde, Ángel Ribes Bellés.

 

.- Article 11 modificat per Acord de Ple de 30 de desembre de 2019 i publicat en BOP núm. 31 de 12 de març de 2020