ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per servei de piscina municipal i vestidors.

ARTICLE 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable la utilització del servei de piscina i els vestidors.

ARTICLE 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzen o es beneficien del servei de piscina.

ARTICLE 4. Quota Tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.

ARTICLE 5. Tarifa

Entrada diària:

 • Entrada usuari fins els 2 anys: exempt
 • Entrada usuari des de 2 fins 16 anys: 1,50 euros
 • Entrada resta d’usuaris: 2,00 euros

Abonament temporada:

 • Abonament usuari des de 2 fins 16 anys: 18,00 euros
 • Abonament resta d’usuaris: 30,00 euros

Abonament familiar:

 • Abonament 1 adult + 1 xiquet/a: 45,00 euros
 • Abonament 1 adult + 2 xiquets/es: 60,00 euros
 • Abonament 1 adult + 3 xiquets/es.: 75,00 euros
 • Abonament 1 adult + 4 xiquets/es: 90,00 euros
 • Abonament 2 adults + 1 xiquet/a: 70,00 euros
 • Abonament 2 adults + 2 xiquets/es: 85,00 euros
 • Abonament 2 adults + 3 xiquets/es: 100,00 euros
 • Abonament 2 adults + 4 xiquets/es: 115,00 euros

Abonament quinzenal:

 • Abonament de l’1 al 15 o 15 al 31 del mes, xiquets/es: 15,00 euros
 • Abonament de l’1 al 15 o 15 al 31 del mes, adults: 25,00 euros

A aquest efecte es considera infantil (xiquet/a) la persona que durant l’any corrent tinga una edat compresa entre 2 i 15 anys.  A partir de 16 anys complits es considera adult. D’aquesta manera, l’entrada per a acompanyar a un menor haurà de ser expedida a una persona que tinga 16 o més anys.

ARTICLE 6. Pagament

La taxa es considerarà reportada, naixent l’obligació de contribuir, quan s’inicie la prestació del servei.

ARTICLE 7. Declaració i Ingrés

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, pel procediment d’ingrés efectiu en la caixa del centre o de l’entitat col·laboradora que es determine.

ARTICLE 8. Normes de la piscina.

El tancament temporal de la piscina per problemes de salubritat o altres causes excepcionals, així com per la celebració en les mateixes de competicions esportives i altres actes organitzats per l’Ajuntament no donarà dret a cap indemnització als usuaris.

 

No s’autoritza l’entrada d’animals al recinte de la Piscina.

 

L’Ajuntament de Benlloc no es fa responsable de les pèrdues o sostraccions que es produïsquen en el recinte. Es recomana no portar objectes de valor.

 

Els usuaris seran responsables dels danys que causen en qualsevol dels elements de les instal·lacions, mobiliari, etc… havent de reparar els danys ocasionats de manera immediata a la seua costa. Si el mal fora causat per menors d’edat, hauran d’assumir els costos de reparació els seus pares o tutors.

 

L’ús del vestuari col·lectiu serà utilitzat en horari d’activitats infantils pels menors acompanyats d’un adult, en aquest horari no podrà ser utilitzat per adults per a la seua condícia.

 

Serà plena responsabilitat de l’usuari comprovar que el seu estat de salut li permet realitzar la pràctica esportiva, per a la qual cosa declara que no posseeix contraindicacions mèdiques per a l’exercici físic en el mitjà aquàtic o sec. Es recomana la realització d’una revisió mèdica.

 

Han de respectar-se les indicacions del personal d’informació i control de les instal·lacions. Els usuaris mantindran en tot moment un comportament correcte, especialment en l’entrada i eixida de la instal·lació i vestuaris.

 

Els usuaris seran responsables de qualsevol desperfecte que puguen produir en la instal·lació per mal ús d’ella.

 

Queda totalment prohibida la captura i enregistrament d’imatges a menors, excepte autorització prèvia de la direcció.

 

En casos especials de tuteles de menors, el tutor/a del menor serà el responsable de prendre decisions sobre les activitats del menor.

 

Qualsevol usuari/a té dret a formular les reclamacions i suggeriments que estimen oportunes davant l’encarregat/a de la Piscina o per escrit davant l’Alcaldia.

 

ARTICLE 9. Infraccions i sancions.

D’acord amb la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l’Ajuntament podrà establir i imposar sancions per l’incompliment de les normes marcades en la present ordenança.

 

Les infraccions a les normes contingudes en aquest reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Les infraccions es classificaran en lleus i/o greus, d’acord amb els següents criteris:

 1. Intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets d’altres persones o activitats.
 2. Intensitat de la pertorbació causada a la salubritat.
 3. Intensitat e la pertorbació ocasionada en el normal funcionament de les piscines.
 4. Intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements de la piscina.

En tot cas, tindran la consideració de faltes greus les següents:

 1. L’accedir a les instal·lacions sense trobar-se en possessió del corresponent abonament o entrada.
 2. Causar molèsties a altres usuaris o no seguir les indicacions dels monitors i/o socorristes.
 3. Reiteració de faltes lleus.

La resta de les conductes seran qualificades com a infraccions lleus.

 

A l’efecte de qualificar les conductes com a infraccions molt greus es considera:

 1. Impediment greu i rellevant obstrucció al normal funcionament de la piscina: La comissió d’actes vandàlics en el recinte de les piscines, i
 2. Actes de deterioració greu dels equipaments de la piscina: el trencament de qualsevol element de les instal·lacions.

 

Les faltes seran sancionades amb alguna de les següents sancions:

 • Prevenció i expulsió en el seu cas, prohibint l’entrada al recinte.
 • Multa.

 

Les multes s’establiran amb el següent límit econòmic:

 • Infraccions molt greus: fins a 3000 euros
 • Infraccions greus: fins a 1500 euros
 • Infraccions lleus: fins a 750 euros

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir d’aquesta data, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.