Descarrega-la en valencià o en castellà

BOP 144 – 2 de desembre de 2017


Exposició de motius

La creixent producció de llots procedents de la depuració d’aigües residuals urbanes, està plantejant seriosos problemes per al seu emmagatzematge i eliminació. La composició d’aquests, els converteix en una font de matèria orgànica i elements fertilitzants adequada per a la seva utilització en l’activitat agrària.

Es fa necessària la regulació de la forma i dosi d’aplicació per assegurar que no es produeixen efectes nocius sobre el sòl, l’aigua, la cobertura vegetal i la salut humana del nostre municipi, ja que una aplicació de manera sistemàtica i a dosis molt altes, podrien desencadenar un caràcter perjudicial dels llots, en aconseguir-se concentracions superiors de determinades substàncies, a un cert llindar.

Normes bàsiques que regulen la utilització de llots de depuració així com altres esmenes orgàniques en el sector agrari són: Directiva 86/278/CEE, relativa a la protecció del medi ambient i en particular dels sòls en la utilització dels llots amb finalitats agrícoles (Directiva va ser traslladada al Dret intern espanyol pel Reial decret 1310/1990, de 29 d’Octubre, pel qual es regula la utilització de llots de depuració en el sector agrari), el Reial Decret 261/1996 de protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries i l’Ordre de 29 de març de 2000 de la Conselleria d’Argicultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques Agràries.

ARTICLE 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

La present Ordenança té per objecte el transport i aplicació de llots procedents d’E.D.A.R. com a abonaments i purins d’explotacions ramaderes en el Terme Municipal de Benlloc.

Terminologia:

S’entén per:

 • ‘Llots de depuració’: els llots residuals sortits de tot tipus d’estacions depuradores d’aigües residuals (E.D.A.R.) domèstiques, urbanes o d’aigües residuals de composició similar a les anteriorment citades, així com els procedents de fosses sèptiques i d’altres instal·lacions de depuració similars, utilitzades per a tractament d’aigües residuals.
 • ‘Llots Tractats’: són els llots de depuració tractats per una via biològica, química o tèrmica, mitjaçant emmagatzematge a llarg termini o per qualsevol altre procediment apropiat, de manera que es redueixi de manera significativa el seu poder de fermentació i els inconvenients sanitaris de la seva utilització.
 • ‘Purins’: Residus procedents de la activitat ramadera intensiva compostos per les aigües de neteja de les granges i els excrements sòlids i líquids del bestiar no sotmesos a tractament.

ARTICLE 2. Distàncies.

Les distàncies de les explotacions ramaderes al casc urbà o sòl urbanitzable es faràn en el que es disposa en la legislació sectorial i si escau en el Plantejament urbanístic.

ARTICLE 3. Prohibicions.

3.1 Queda totalment prohibit l’abocament de purins i llots per a la xarxa general de Sanejament municipal, i als llits de rius o rierols.

3.2 Només podran ser utilitzats en l’activitat agrària els llots tractats i emparats per la documentació mínima que establei l’article 4 del Reial Decret 1310/1990 (Veure Annex de la present Ordenança). Els usuaris dels llots tractats hauran d’estar en possessió d’aquesta documentació, quedant obligats a facilitar-la a l’òrgan competent.

Els sòls sobre els quals podran aplicar-se els llots tractats hauran de presentar una concentració de metalls pesats inferior a l’establerta en l’annex I A del Reial Decreto 1310/1990. (Veure Annex de la Present Ordenança).

Només podrà emprar-se el purí i/o llots tractats com a fertilitzant en terres conreades en cada temporada agrícola, quedant prohibit l’abocament en terrenys que no es trobin conreats i en terrenys forestals, ja siguin de titularitat pública o privada.

Les tècniques i analítiques de mostreig a utilitzar, així com les determinacions a realitzar sobre els llots i sòls seran, almenys les establertes en els annexos IIA, IIB y IIC, del Reial Decret 1310/1990.

3.3 Amb caràcter general, no es podran abocar purins i llots tractats a terrenys situats a menys de 1.000 metres del casc urbà i sòl urbanitzable.

3.4. Queda prohibit abocar purins i llots tractats:

 • els divendres, dissabtes, diumenges i festius, vespres de festius i durant les festes patronals de Bell-lloc, la Mostra Belloquina de Vins i Productes de la Terra, el Festival Feslloch i la Festa de la Verema.
 • a menys de 2.000 metres des de l’1 de juliol al 30 de setembre.
 • a menys de 300 metres de centres de turisme rural, cellers per a elaboració de vins o caves amb oferta enoturística.

3.5 Queden prohibides les fosses de purins sense l’aïllament adequat.

3.6 Queda prohibit l’abocament en basses de decantació que no hagin estat prèviament autoritzades. El puri es recollirà en les explotacions ramaderes en fosses construïdes amb subjecció a la normativa exigida i autoritzades previ informe de l’administració competent. L’emmagatzematge en bassa no superarà el 80% de la seva capacitat.

3.7 Queda prohibit l’abocament dins dels següents límits:

 • A menys de 50 metres de vies de comunicació de la xarxa viària nacional, regional o local.
 • A menys de 300 metres de llits d’aigua.
 • A menys de 500 metres de conduccions i dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable o abeuradors o basses per a bestiar i caça.
 • A menys de 2.000 metres de pous i deus de proveïment a la població.
 • En aquells llocs pels quals circumstancialment pugui circular l’aigua, com a cunetes, llits, col·lectors, etc.
 • A menys de 1.000 metres mesurats sobre el perímetre del casc urbà.

3.8 Queda prohibit l’abocament:

 • Durant els períodes o dies que ploga abundantment.
 • Sobre els terrenys amb pendent superior al 6%.

ARTICLE 4. Dosi d’aplicació.

La dosi màxima de purí i/o llots tractats a emprar per hectàrea, en funció del tipus de cultiu seran les següents, sempre sense depassar els valors límits d’incorporació dels metalls pesats establerts en l’annex IC del Reial Decret 1310/1990: Ver Anexo.

S’empraran en terrenys de textura argilenca i amb la capa freàtica a més de 20 metres de profunditat en l’època d’aplicació. En cap cas se superarà la dosi de 170 Kg de N/ha/any, que estableix el Reial Decret 261/1996, de 18 de febrer, sobre protecció de les aigües enfront de la contaminació de nitrats. En tot cas, es voltejarà la terra immediatament després de reaitzar l’aplicació de purí i/o llot tractat.

Fora de l’època d’aplicació que estableix la taula anterior i només per al cas de purins, amb l’objectiu de no limitar el funcionament de les exlotacions ramaderes (perquè la seva excessiva acumulació en època estival no ocasioni conseqüències higienicosanitàries), es permet l’aplicació de purí al sòl en les dosis establertes, quatre vegades per setmana (de dilluns a dijous) sempre que la distància a nuclis poblacionals sigui major a 1 Km.

ARTICLE 5. Condicions del Transport

5.1 Queda prohibida la circulació de vehicles transportadors de residus ramaders i llots tractats pel casc urbà.

5.2 Queda prohibida la circulació de vehicles transportadors de residus ramaders i llots tractats per carreteres i camins si no es garanteix l’estanqueitat dels mateixos, i en tot cas sense portar la tapa posada. Així mateix queda prohibit el rentat en casc urbà de cubes o altres vehicles que hagin transportat llots i/o purins.

5.3 Queda prohibit l’estacionament de vehicles transportadors de purí i llots tractats en la via pública. El transportista de purins i llots tractats posarà a la disposició de les autoritats locals i les competents en matèria de transport i medi ambient, la targeta de transport, gestor de residus, destinació de la càrrega i autorització de destinataris i totes aquelles referents a normes de tràfic i pesaje.

5.4 Tot purí i llot tractat que sigui transportat, haurà de ser immediatament abocat a la terra al fet que està destinat, sense possibilitat de quedar emmagatzemat en cap lloc, ni tan sols en el vehicle transportador. Una vegada realitzat l’esplai sobre el terreny s’haurà d’enterrar dins de les 24 hores següents a l’abocament.

ARTICLE 6. De les empreses productores de residus

6.1 Les explotacions ramaderes hauran de comptar amb la superfície agrària útil, de forma exclusiva, per a la correcta utilització dels residus ramaders. Els titulars de les explotacions ramaderes hauran de presentar a l’Ajuntament Declaració Jurada anual dels propietaris dels terrenys, on haurà de constar que no tenen autoritzada cap altra explotació per dipositar els purins en la mateixa finca.

6.2 Tots els ramaders o persones que tinguin autorització en la llicència ambiental a portar els purins a un altre terme municipal, serà obligat portar-ho al referit terme.

6.3 Les empreses productores de residus hauran de tenir a tot moment a la disposició de l’Ajuntament per al seu immediat coneixement si ho requereixi, les dades que permetin verificar el compliment de les normes compreses en aquesta Ordenança i d’altres autoritzacions de qualsevol organisme.

ARTICLE 7. Infraccions i Sancions

7.1 Al marge de qualsevol altre tipus de responsabilitat en què puguin incórrer els qui infringeixin les prescripcions establertes en la present Ordenança, tota infracció de la mateixa serà sancionada amb multa per import comprès dins dels límits establerts en l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local.

El procediment sancionador es realitzarà conforme al que es disposa en la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.

Sense perjudici de les sancions que procedeixin, l’infractor haurà de reposar la situació alterada a l’estat originari, i indemnitzar pels danys i perjudicis causats.

No obstant això, les infraccions tipificades en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, seran sancionables pels òrgans competents de conformitat amb l’article 90 de la citada Llei.

7.2 Les infraccions a les prescripcions establertes en la present ordenança es classificaran en molt greus, greus i lleus.

Es consideren infraccions molt greus: els abocaments a la xarxa de sanejament municipal i als llits de rius i rierols, l’incompliment de qualsvol requisit imposat en les autoritzacions de qualsevol Administració o Organisme, no posar a la disposició de l’Ajuntament qualsevol dada que se sol·liciti, així com la reiteració en la comissió d’una infracció de caràcter greu.

Es consideren infraccions greus: l’incompliment en el que es disposa en els articles 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, i 4 de la present Ordenança, així com la reiteració en la comissió d’una infracció de caràcter lleu.

Es consideren infraccions lleus: la resta d’infraccions de la present Ordenança que no hagin estat objete d’una altra qualificació conforme als apartats anteriors.

En tot cas serà objecte de sanció l’embassada i vessament de purins o llots, considerant-se aquesta com una infracció greu.

ARTICLE 8. Quantia de les multes

 • En infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.
 • En infraccions greus: fins a 1.500 euros.
 • En infraccions lleus: fins a 750 euros.

ARTICLE 9. Persones responsables

A l’efecte de la present Ordenança, seran considerats responsables directes de les infraccions, les persones que realitzin els abocaments, els agricultors que explotin les terres on es produeixen els abocaments i les persones que condueixin els vehicles amb els quals s’infringeixin les normes.

Seran responsables subsidiaris els propietaris dels vehicles que transportin els purins i/o llots i els propietaris de les explotacions productores de residus ramaders. Sense perjudici de les sancions penals o administratives que en cada cas corresponguin; en tot cas, l’infractor haurà de reposar la situació alterada a l’estat originari, segons valoració efectuada per l’Administració Local, i indemnitzar pels danys i prejudicis causats. Quan l’infractor no complís amb l’obligació de reposició o restauració establert a l’apartat anterior, l’Administració podrà procedir a la seva execució subsidiària a costa dels responsables.

Disposició Final.

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicada la mateixa hagi estat aprovada definitivament aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

ANNEX

Extracte del Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de depuració en el sector agrari.
S’adjunten els valors límits de concentració de metalls pesats que han de complir tant els llots tractats com els sòls en els quals s’addicionen, així com les anàlisis tècniques de mostreig per als llots i sòls.

ANNEX I A

Valor límit de concentració de metalls pesats en los sòls. (mg/kg de matèria seca d’una mostra representativa dels sòls tal com la defineix l’annex II C)

ANEXO II A

Anàlisi dels llots.

 1. Per regla general els llots de depuració hauran d’analitzar-se, almenys, cada sis mesos en la fase de producció. Si sorgeixen canvis en la qualitat de les aigües tractades, la freqüència de tals anàlisis hauran d’augmentar-se. Si els resultats de les anàlisis no varien de forma significativa al llarg d’un període d’un any, els llots hauran d’analitzar-se, almenys, amb la freqüència que aconselli la seva variació estacional i, com a màxim, cada dotze mesos.
 2. En el cas de depuradores amb capacitat de tractament inferior a 300 kgs DB05 per dia, l’anàlisi dels llots es limitarà a una vegada a l’any.
 3. Els llots tractats hauran de ser analitzats quan es consideri acabat el procés de tractament i els resultats obtinguts en l’anàlisi dels paràmetres que s’indiquen en el punt 4 d’aquest annex, juntament amb l’especificació dels noms i ubicació de les depuradores si escau, i el de les Entitats locals o altres titulars, continuarà la documentació que obligatòriament acompanyarà a les partides comercialitzades per al seu control en destinació.
 4. Els paràmetres que, com a mínim, deuen ser analitzats són els següents:
  1. Matèria seca.
  2. Matèria orgànica.
  3. PH.
  4. Nitrògen.
  5. Fòsfor.
  6. Cadmi, coure, níquel, plom, zinc, mercuri y crom.

Els mètodes d’anàlisis i mostreig a utilitzar seran els oficialment adoptats per la CEE o, en defecte d’això, per Espanya, excepte per al cas dels metalls pesats pels quals se seguirà la metodologia indicada en l’annex II C.

ANNEX II B

Anàlisi dels sòls.
1. Abans de la posada en pràctica del sistema de control i seguiment dels efectes de l’aplicació dels llots sobre els sòls amb finalitats agràries, és necessari avaluar el status dels mateixos pel que fa als metalls pesats, per a això les Comunitats Autònomes decidiran les anàlisis que calguin efectuar tenint en compte les dades científiques disponibles sobre les característiques dels sòls i la seva homogeneïtat.

2. Així mateix les Comunitats Autònomes decidiran la freqüència de les anàlisis posteriors tenint en compte el contingut de metalls pesats en els sòls, la quantitat i composició dels llots utilitzats i quasevol altre element pertinent.

3. Els paràmetres que hauran d’analitzar-se són:

 1. PH.
 2. Cadmi, coure, níquel, plom, zinc, mercuri y crom.

ANNEX II C

Mètodes de mostreig d’anàlisi.
1. Mostreig dels sòls.
Les mostres representatives de sòls sotmesos a anàlisis es constituiran normalment mitjançant la mescla de 25 mostres preses en una superfície inferior o igual a 5 hectàrees explotada de forma homogènia.

Les preses s’efectuaran a una profunditat de 25 cm, excepte si la profunditat de l’horitzó de conreu és inferior a aquest valor, però sense que en aquest cas la profunditat de la presa de mostres sigui inferior a 10 cm.

2. Mostreig de llots.
Els llots seran objecte d’un mostreig després del seu tractament però abans del lliurament a l’usuari i hauran de ser representatius dels llots produïts.

3. Mètodes d’anàlisi.
L’anàlisi dels metalls pesats s’efectuarà després d’una descomposició mitjançant un àcid fort. El mètode de referència d’anàlisi serà l’espectrometria d’absorció atòmica. El límit de detecció per a cada metall no haurà de superar el 10% del valor límit corresponent.