ARTICLE 1. Objecte

L’objecte de la present Ordenança és la creació i regulació del Registre Electrònic, de l’Ajuntament de Benlloc, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.3 i 25 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels Ciutadans els Serveis Públics.

ARTICLE 2. Naturalesa i Eficàcia del Registre Electrònic

El Registre Electrònic té caràcter auxiliar respecte al Registre General de l’Ajuntament.
La presentació de sol·licituds, escrits i / o comunicacions en el Registre Electrònic tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada en el Registre físic de l’òrgan administratiu al que es dirigeixin.

ARTICLE 3. Àmbit d’aplicació

La present Ordenança Municipal s’aplicarà a tots els òrgans i unitats administratives de les diferents Àrees i Districtes de l’Ajuntament de Benlloc i entitats de dret públic que en depenen.

ARTICLE 4. Responsable del Registre Electrònic

L’òrgan o unitat responsable de la gestió del registre electrònic és Secretaria.

ARTICLE 5. Accés al Registre Electrònic

L’accés al Registre Electrònic es realitzarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Benlloc ubicada a la següent adreça URL: https://benlloch.sedelectronica.es

ARTICLE 6. Identificació dels ciutadans

De conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, els ciutadans interessats a realitzar la presentació de sol·licituds en el registre electrònic podran utilitzar algun dels sistemes d’identificació electrònica:

  • En tot cas, el DNI electrònic
  • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per aquest Ajuntament.
  • Altres sistemes d’identificació electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.

Els certificats admesos, així com les seves característiques, i altres sistemes d’identificació electrònica i els termes i condicions en què en cada cas s’admetin, es faran públics a la seu electrònica de l’Ajuntament.

ARTICLE 7. Presentació de Sol·licituds, Escrits i Comunicacions

El Registre Electrònic estarà habilitat únicament per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions respecte dels tràmits i procediments que es relacionin en la seu electrònica. Els altres escrits mancaran d’efectes jurídics i no es tindran per presentats, comunicant-se a l’interessat aquesta circumstància, per si considera convenient utilitzar qualsevol de les formes de presentació d’escrits davant l’Ajuntament que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Els registres electrònics permetran la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les vint hores.

El Registre Electrònic es regirà per la data i hora oficial de la Seu Electrònica.

ARTICLE 8. Còpia de Sol·licituds, Escrits i Comunicacions

El Registre Electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de la sol·licitud, escrit o comunicació incloent l’hora i data de presentació i el número d’entrada de registre.

ARTICLE 9. Rebuig de Sol·licituds, Escrits i Comunicacions

L’Administració municipal podrà rebutjar aquells documents electrònics que es presentin en les següents circumstàncies:
a) Que continguen codi maliciós o un dispositiu susceptible d’afectar la integritat o la seguretat del sistema.
b) En el cas d’utilització de documents normalitzats, quan no s’emplenin els camps requerits com obligatoris o quan tingui incongruències o omissions que impedeixin el seu tractament.

Els documents adjunts als escrits i comunicacions presentades en el registre electrònic hauran de ser llegibles i no defectuosos, podent-se utilitzar els formats comunament acceptats que es faran públics a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

En aquests casos, s’informarà d’això al remitent del document, amb indicació dels motius del rebuig així com, quan això fos possible, dels mitjans d’esmena de tals deficiències. Quan l’interessat ho sol·liciti, es remetrà justificació de l’intent de presentació, que inclourà les circumstàncies del rebuig.

ARTICLE 10. Còmput de terminis

El Registre Electrònic de l’Ajuntament de Benlloc es regirà, a l’efecte de còmput de terminis, vinculants tant per als interessats com per a les Administracions Públiques, per la data i l’hora oficial de la Seu Electrònica, que comptarà amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar visible.

El Registre Electrònic estarà a disposició dels seus usuaris les vint hores del dia, tots els dies de l’any, excepte les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques.

A l’efecte de còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, caldrà estar al següent:

  • L’entrada de sol·licituds, escrits i / o comunicacions rebudes en dies inhàbils s’entendran efectuades a la primera hora del primer dia hàbil següent.
  • No es donarà sortida, a través del Registre Electrònic, a cap escrit o comunicació en dia inhàbil.
  • Es consideren dies inhàbils, a efectes del Registre Electrònic de l’Administració municipal, els establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals de l’Estat, de la Comunitat Autònoma i de festes locals d’aquest municipi. A aquests efectes, es podrà consultar el calendari publicat a la seu electrònica.

L’inici del còmput dels terminis que hagin de complir els òrgans administratius i entitats de dret públic vindrà determinat per la data i hora de presentació en el mateix registre o, en el cas que preveu l’apartat 2.b de l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, per la data i hora d’entrada en el registre del destinatari. En tot cas, la data efectiva d’inici del còmput de terminis ha de ser comunicada a qui va presentar l’escrit, sol·licitud o comunicació.

11.DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

S’habilita a l’alcalde per a adoptar acords de desenvolupament de les mesures tècniques i administratives necessàries per a la posada en marxa i posterior funcionament del Registre, amb l’objecte d’adaptar les previsions d’aquesta Ordenança a les innovacions tecnològiques.

12.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordenança reguladora de la seu electrònica aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Benlloc en la seva sessió de data 31 de març de 2011, i totes les normes d’igual rang que s’oposen al que estableix aquesta ordenança.

13.DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

L’Ordenança es dicta a l’empara de la potestat d’autoorganització municipal reconeguda en l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, de la potestat de desplegament reglamentari i en virtut del que disposa l’article 38 i 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, i en concret l’article 24.3 i 25 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

Al mateix temps amb la creació del Registre Electrònic i la normalització del seu ús, l’Ajuntament de Benlloch de conformitat amb el que disposa l’article 70 bis.3 de la Llei 7/1985, impulsa la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a facilitar la participació i comunicació amb els ciutadans i per a la presentació de documents i la realització de tràmits administratius.

Especialment, s’haurà d’actuar de conformitat amb l’article 18.4 de la Constitució; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics; la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica així com la resta de normativa aplicable en vigor.

14.DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

La present Ordenança, la redacció definitiva ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 23 de desembre de 2014, es publicarà en el Butlletí Oficial de Castelló, i no entrarà en vigor fins que s’haja publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.