Article 1. Fonament Legal

Aquesta entitat local, d’acord amb el que es disposa en l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme al previst en l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1988, de 13 de juliol, estableix la TAXA per ATORGAMENT DE LLICÈNCIES O AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’ AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER l’exacció del qual s’efectuarà amb subjecció al previst en aquesta Ordenança i, si escau, en l’ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Article 2. Fet Imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat de realització d’activitat administrativa de competència local : Atorgament de llicències o autoritzacions administratives de auto-taxis i altres vehicles de lloguer, previst en la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 20 de la Llei 39/1988, de les hisendes locals.

Article 3. Subjecte Passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats al fet que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domino públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Article 4. Responsables

  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.
  2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previstos en l’article 40 de la citada llei.

Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions

D’acord amb el que s’ha establert en l’article 9 de la Llei 49/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de Tractats internacionals.

Article 6. Quota Tributària

La quantitat a liquidar i exigir per aquesta serà de 300,00 € per cada llicència concedida. La mateixa quantitat es pagarà en cas de traspàs de la llicència, la qual a més haurà de ser sempre autoritzada per l’Ajuntament, prèvia sol·licitud suficientment motivada del titular.

Meritació

Aquesta taxa es reportarà:

  • Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient que origina la seva exacció, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Article 7. Declaració i Ingressos

  1. Les quotes assenyalades en les tarifes d’aquesta Ordenança per concessions, permisos o serveis que es prestin a sol·licitud de l’interessat es reportaran des de l’instant mateix en què se sol·liciti l’expedició dels permisos corresponents.
  2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits previstos en l’article 124 de la LGT.
  3. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria municipal o Entitat financera col·laboradora, pel qual s’expedirà el corresponent justificant i ingrés.
  4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, conformement a les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
  5. Es consideressin partides fallides o crèdits que no es pugen pagar aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, para la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el previst en el citat Reglament.

Article 8. Sancions i Infraccions

En tot cas el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de l’a LGT i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, conforme a l’establert en l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Vigència

Article 9. La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.P continuant en vigor fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

Article 10. La present Ordenança deroga i substitueix l’actualment vigent per al mateix fet imposable, la qual quedarà sense efectes el dia que l’actual comenci a aplicar-se.