Article 1. Fonament Legal

Aquesta entitat local, d’acord amb el que es disposa en l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme al previst en l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/98, de 13 de juliol, estableix la TAXA per CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS PÚBLICS DE CARÀCTER LOCAL, l’exacció del qual s’i efectuarà amb subjecció al previst en aquesta Ordenança i, si escau, en l’Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Article 2. Fet Imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat de prestació d’un servei públic de competència local: Cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis públics de caràcter local, previst en la lletra p) de l’apartat 4 de l’article 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 3. Subjecte Passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats al fet que es refereix l’article 33 Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei que presta l’Entitat local, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Article 4. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previstos en l’article 40 de la citada Llei.

Article 5. Exempcions, reduccions i Bonificacions

D’acord amb l’establert en l’article 9 de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats internacionals.

Article 6. Quota Tributària

La quota tributària es determinarà mitjançant l’aplicació de les següents tarifes:

 • Per concessió d’un nínxol per cinquanta anys:

Nínxols fila 1ª …….. 480,00 €.

Nínxols fila 2ª …….. 540,00 €.

Nínxols fila 3ª …….. 600,00 €.

Nínxols fila 4ª …….. 360,00 €.

 • Per concessions temporals per cinc anys:

Per cada nínxol, 120,00 €.

 • Inhumacions i exhumacions:

Per cada cadàver, 50,00 €.

Article 7. Meritació

 1. Aquesta taxa es reportarà quan s’iniciï la prestació del servei que origini la seva exacció.
 2. S’exigirà el dipòsit previ del seu import total.
 3. La taxa per manteniment i conservació del cementiri es reportarà per primera vegada quan s’adquireixi la concessió d’un nínxol.
 4. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en aquest cas, aquest s’ajustarà a la periodicitat que s’indica a l’apartat anterior, liquidant-se per semestres.

Article 8. Declaració i Ingressos

 1. Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança es liquidaran per acte o servei prestat.
 2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits previstos en l’article 124 de la LGT.
 3. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria municipal o Entitat financera col·laboradora, pel qual s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés.
 4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, conformement a les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
 5. Es consideraran partides fallides o crèdits que no es pugen pagar, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, para la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el previst en el citat Reglament.

Normes de Funcionament

Article 9. El cementiri municipal de Benlloc, és un bé de servei públic que està subjecte a l’autoritat de l’Ajuntament, al que li correspon la seva administració, adreça i cura, excepte en allò que sigui competència pròpia d’altres autoritats i organismes.

Article 10. Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb l’autorització expedida pels serveis funeraris municipals i les de les autoritats sanitàries corresponents en els casos que siguin necessàries.

Article 11. En tota petició d’inhumació s’haurà de presentar en les oficines municipals els documents següents:

 1. Sol·licitud de Títol funerari i rebut de pagament.
 2. Llicència d’enterrament.
 3. Autorització judicial, en els casos diferents de la mort natural.

Article 12. La inhumació se celebrarà en els nínxols disponibles que l’Ajuntament consideri d’ocupació preferent.

Article 13. Per efectuar la inhumació de cadàver que no sigui el del propi titular, en els casos que no fos presentat el títol, es requerirà la conformitat del titular i, en la seva absència, de qualsevol que tingui dret a succeir-ho en la titularitat.

Article 14. Tot trasllat de restes dins del cementiri o actuació de qualsevol tipus no es podrà realitzar sense obtenció del permís expedit pels serveis funeraris municipals.

Article 15. El dret funerari implica només l’ús de les sepultures del cementiri, la titularitat dominical del qual correspon únicament a l’Ajuntament de Bell-lloc, de conformitat amb el que es disposa en l’article 9 d’aquesta ordenança.

Article 16. El dret funerari tindrà per causa i finalitat el sepeli de cadàvers i de restes humanes i, per tant, tan sols podrà obtenir-se al moment de la defunció.

Article 17. El gaudi d’un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa o exacció corresponent, de conformitat amb les disposicions de l’ordenança fiscal municipal vigent en aquesta matèria, de manera que l’impagament de tres anualitats (contigües o no) de la taxa per manteniment i conservació del cementiri, suposarà la reversió del dret funerari a l’Ajuntament, amb les conseqüències descrites en l’article 20 d’aquesta ordenança.

Article 18. Les concessions de nínxols tindran una durada de cinquanta anys i seran prorrogables pel període restant fins al màxim permès en la legislació vigent.

Article 19. Tot aquell que sol·liciti una pròrroga haurà de fer-ho durant l’any anterior a la finalització de la concessió, i haurà d’acreditar el pagament del dret funerari pel nou termini concedit, que serà el vigent al moment que s’iniciï la pròrroga.

Article 20. Una vegada transcorregut el termini concedit en la concessió, l’arrendament, les possible pròrrogues, etc., contemplades en la present ordenança, el titular o les persones que se subroguin per herència o un altre títol, haurà de sol·licitar el trasllat de les restes, o en cas contrari es procedirà a la reversió del dret corresponent a l’Ajuntament amb la sepultura que li representi i el trasllat de les restes existents en les sepultures, el dret de les quals no hagi estat renovat, a la fossa comuna.

Article 21. Els enterraments que successivament es realitzin en un *miso nínxol, no alteraran el dret funerari. Únicament si un cadàver és enterrat quan el termini que falta per a la fi de la concessió, o si escau, de la pròrroga, és inferior al legalment establert per al trasllat o remoció de cadàvers, el citat termini es prorrogarà excepcionalment per un període de 5 anys des de ca data de l’enterrament, havent d’abonar la taxa per concessió temporal.

Durant el transcurs de la citada pròrroga, no podrà practicar-se cap nou enterrament en el nínxol que es tracti.

Al final d’aquesta pròrroga excepcional de cinc anys, s’aplicarà el que es disposa en l’article anterior.

Article 22. En el cas que el nínxol on s’hagués d’efectuar la inhumació no pogués obrir-se per no haver transcorregut el termini reglamentari des de l’anterior sepeli, o en casos excepcionals, es podran concedir arrendaments per un termini màxim de cinc anys.

Una vegada transcorregut el termini concedit en l’arrendament, el titular haurà de sol·licitar el trasllat de les restes, o en cas contrari es procedirà a la reversió del dret corresponent a l’Ajuntament amb la sepultura que li representi i el trasllat de les restes existents en les sepultures, el dret de les quals no hagi estat renovat, a la fossa comuna.

Article 23.Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb reversió de la corresponent sepultura a l’Ajuntament, en els casos següents:

 1. Per estat ruïnós de l’edificació, declarat amb l’informe tècnic previ, i l’incompliment del termini que s’assenyali al titular per a la seva reparació i condicionament, prèvia tramitació de l’expedient, amb audiència a l’interessat.
 2. Per abandó de la sepultura. Es considerarà com a tal en transcurs d’un any des de la mort del titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o un altre títol hagin instat la transmissió al seu favor.
 3. Pel transcurs de terminis pels quals va ser concedit el dret, sense haver-se sol·licitat la seva renovació o pròrroga, si escau.
 4. Per falta de pagament dels drets o taxes dins dels terminis corresponents.
 5. Per renúncia expressa del titular.

Article 24. Infraccions i Sancions

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les accions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de la LGT i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, conforme a l’establert en l’article 11 de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Disposició Addicional

En les matèries no previstes expressament en aquesta Ordenança s’estarà al previst en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria vigent.

Disposicions Transitòries

Les concessions definitives existents en l’actualitat s’entendran atorgades pel termini màxim de les concessions i contractes de l’Administració Local que fos vigent al moment de l’adjudicació.

Transcorregut aquest termini, serà aplicable el règim previst en aquesta Ordenança en finalitzar les concessions de sepultures o les seves pròrrogues.

Des de l’aprovació d’aquesta Ordenança i fins al 31 de desembre de l’any 2.000, es procedirà per part d’aquest Ajuntament a regularitzar la situació dels drets funeraris del cementiri. Per tant totes aquelles persones que siguin titulars de drets funeraris i no posseeixin acreditació de la propietat tindran el termini esmentat a aquest efecte de sol·licitar la regularització de la situació.

Vigència

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.P., continuant en vigor fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

La present Ordenança deroga i substitueix l’actualment vigent per al mateix fet imposable, la qual quedarà sense efectes el dia que l’actual comenci a aplicar-se.