Article 1. Fonament Legal

Aquest Ajuntament d’acord amb el que es disposa en l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentaria que se li atribueix l’article 15, apartat, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i conforme al que s’ha previst en l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, estableix la TAXA PER SERVEI ODE TRACTAMENT DE SUBPRODUCTES PECUARIS, l’ exacció de la mateixa s’efectuarà amb subjecció al que es preveu en aquesta Ordenança i, en defecte de previsió específica, a la resta de la normativa fiscal d’aplicació.

Article 2. Fet Imposable

El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local; utilització, per les explotacions ramaderes del municipi d’instal·lacions municipals per al tractament de subproductes pecuaris, i posterior transport dels subproductes fos del municipi, que paga l’Ajuntament.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la L.G.T., que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, conforme el suposat que s’indica en l’article anterior.

Article 4. Responsables

  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38 i 39 de la L.G.T.
  2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els suposats i amb l’abast previst en l’article 40 de la citada Llei.

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions

D’acord amb el que s’estableix en l’art. 9 de la Llei 49/1988 del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, no es podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o aquells derivats de l’aplicació de Tractats internacionals.

Article 6. Quota tributaria

La quota tributària s’establirà en funció dels metres quadrats que posseïsquen les granges destinades als animals d’acord amb la taula següent:

Fins a 1.000 m/2 …………………….. 15,03 €/any/granja

De 1.001 fins a 5.000 m/2 ……….. 45,08 €/any/granja

Més de 5.000 m/2 …………………… 75,13 €/any/granja

Article 7. Meritació

Esta taxa es reportarà quan s’inicie la realització, si escau, de l’activitat i consegüent aprofitament especial que origina la seua exacció. S’exigirà el dipòsit previ del seu import total o parcial, en la proporció o quantia que resulte del prorrateig anual de la quota, a raó de dos semestres. Posteriorment la meritació tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any.

Article 8. Declaració i ingrés

  1. Les quotes senyalades en les tarifes d’esta Ordenança per concessions, permisos o serveis que es presenten a sol·licitud de l’interessat es debanaran des de l’instant mateix en què es sol·licite l’expedició dels permisos corresponents.
  2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expresions dels requisits previstos en l’article 124 de la LGT.
  3. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria Municipal o Entitat financera col·laboradora, pel qual s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés.
  4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, conformement a les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
  5. Es considerarà partida fallida o crèdits incapaços de ser cobrats, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedien, d’acord amb el previst en el citat Reglament.

Article 9. Infraccions i sancions

Tot el que és relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que els corresponguen a les mateixes en cada cas, s’aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de la LGT i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, d’acord a que s’estableix en l’art. 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 10. Vigència

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el B.O.P. I començarà a aplicar-se a partir del dia 1 d’abril de 1999, fins que s’acorde la seua modificació o derogació.

Aprovació

Esta Ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 20 d’octubre de 1998