Hui, dia 17 de juliol a les 09:00 h del matí, ha tingut lloc el tercer exercici de la fase d’oposició de les proves selectives per a cobrir la plaça vacant d’agent d’ocupació i desenvolupament local. Després de la seua realització, el Tribunal ha procedit a qualificar l’exercici realitzat pels aspirants presentats.

El Tribunal Qualificador convoca als aspirants que hagen superat tots els exercicis eliminatoris de la fase d’oposició, perquè en el termini de cinc dies hàbils presenten la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i experiència previstos en la convocatòria.

En aquest document es poden veure els resultats de la segona fase de l’oposició.