Es convoca un ple ordinari amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació inicial pressupost 2020 (exp. 456/19).
  3. Expedient 431/2019. Aprovació Reglament de Control Intern.
  4. Expedient 356/2019. Aprovació del Compte General 2018.
  5. Expedient 376/2019. Contractacions.
  6. Aprovació Pla Anual Normatiu 2020 (exp. 246/19).
  7. Expedient 440/2019. Aprovació de directrius sobre consulta pública prèvia en el procediment d’elaboració de les normes municipals.
  8. Expedient 367/2019. Festes (Planificació, Organització o Celebració)

B) Activitat de control.

C) Precs i preguntes.

El ple és realitzarà el 30 de setembre a les 19:30h i el 2 d’octubre a les 19:30h.