A conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de l’Estat d’Alarma, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball aprova les bases reguladores per la concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per aquesta situació.

Les treballadores i treballadors autònoms que s’han vist obligats a suspendre la seua activitat són un dels col·lectius que més pot patir aquesta crisi i que constitueixen la major part del teixit empresarial valencià. Per això, resulta necessari abordar de manera immediata les actuacions necessàries per a pal·liar l’inevitable mal causat per aquesta circumstància.

Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:

a) Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

b) Haver suspés l’activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana

Queden excloses les persones treballadores autònomes que:

a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d’activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d’altre.

c) Van obtenir rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l’exercici 2019.

 

Import de les ajudes

La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 euros per a la resta.

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes Covid-19». En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-del-ocupacio) estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l’ací descrit serà inadmesa.

Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). De no disposar de signatura electrònica avançada, haurà d’acudir-se a la representació a través de persona que si dispose d’ella, acreditant la representació.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 4 de maig de 2020.

Per més informació clicar ací.