Aquest matí s’ha aprovat el pressupost anual per a l’any 2023 que serà d’1.274.494,24 €.

Quant a les despeses, tenim les despeses de personal per un valor de 420.126,69 €, les despeses corrents i en serveis per un valor de 457.304,33 €, les despeses financeres per un valor de 400 €, les transferències corrents per un valor de 129.760,00 € i les inversions reals per un valor de 266.550,32 €.

Dins de les inversions reals, 141.050 € seran per al camp de futbol, 135.000 € per al carrer Doctor Mateu i els 31.500 € per al camió de la recollida dels bioresidus.

D’altra banda, en els ingressos, els impostos directes tindran un valor de 607.000 €, els impostos indirectes 130.000 €, les taxes, preus públics i altres ingressos tindran un valor de 110.550 €; les transferències corrents tindran un valor de 418.344,24 € i, finalment, els ingressos patrimonials tindran un valor de 8.600 €.

 

Tags: , ,