A causa de la situació d’emergència sanitària en la qual ens trobem provocada pel coronavirus COVID-19 i prenent com a referència les directrius establertes pel Govern d’Espanya, únicament estarà permés agafar el cotxe per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats, que hauran de realitzar-se individualment, tret que s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada:
  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Retorn al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, tret que s’acompanye a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

En el supòsit que en el vehicle particular vaja més d’una persona aquestes hauran de guardar entre si una separació de, almenys 1,3 metres i observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi del COVID-19.

 

Els vehicles de transport de passatgers autoritzats podran transportar com a màxim el 50% de les places permeses i els passatgers hauran d’estar separats entre si 1,3 metres.

 

En el cas dels transports públics de mercaderies sí que podran anar dues persones en la cabina quan siga necessari per raó del tipus de transport.

Més informació ací.