S’ha aprovat la modificació de les Bases Reguladores per a la selecció de les persones participants en el projecte “Formació per a l’Emprenedoria Jove” en l’àmbit de la Garantia Juvenil,  en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (ajudes EMP-POEJ).

Aquest projecte està dirigit a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població i té com a objectiu específic la formació per a l’emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora. Amb aquesta finalitat, el programa s’estructurarà en dues accions formatives:

 • Acció formativa 1 (s’impartirà en el Centre CEDES de Vall d’Alba)
  • Formació en elaboració i comercialització de productes agroalimentaris (200h)
  • Formació específica en Autoocupació i creació d’empreses (100h)
 • Acció formativa 2 (s’impartirà en el Centre CEDES de Sogorb):
  • Formació específica en Autoocupació i creació d’empreses (100h)

Les persones beneficiàries (fins a un màxim de 16 persones, 8 persones en cada acció formativa) estaran obligades a l’assistència a les classes en horari de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres. El programa tindrà una durada de seixanta dies lectius per a l’alumnat de l’acció formativa 1 i de vint dies lectius per a l’acció formativa 2.

 

Contingut formatiu

El contingut formatiu per a cadascuna de les accions serà el següent:

 

ACCIÓ FORMATIVA 1:

Bloc 1: FORMACIÓ ESPECÍFICA EN ELABORACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS (200 h)

1. L’elaboració i indústria agroalimentària

1.1 Cultius, explotació i agricultura ecològica

1.2 L’empresa agrària

1.3 La indústria alimentària: la transformació del producte agrari

2. Gestió i comercialització del producte agroalimentari

2.1 Planificació estratègica

2.2 Gestió del producte

2.3 Màrqueting, comercialització i vendes

2.4 Innovació en el sector agroalimentari

Bloc 2: FORMACIÓ ESPECÍFICA EN AUTOEMPLEOY CREACIÓ D’EMPRESES (100h)

1. Desenvolupament d’idees de negoci innovadores

2. Desenvolupament del model de negoci: Llegisquen Canvas

3. Anàlisi de mercat

4. Anàlisi i pla estratègic

5. Pla de màrqueting

6. Pla d’operacions

7. Pla de recursos humans

8. Pla economicofinancer

9. Finances bàsiques i instruments de finançament 10. Formes jurídiques.

11.Tràmits per a la posada en marxa de l’activitat

12. Obligacions enfront de les administracions públiques. Fiscalitat. 13. Ajudes per a la posada en marxa del negoci

 

ACCIÓ FORMATIVA 2:

Bloc 1: FORMACIÓ ESPECÍFICA EN AUTOOCUPACIÓ I CREACIÓ D’EMPRESES (100h)

1. Desenvolupament d’idees de negoci innovadores

2. Desenvolupament del model de negoci: Llegisquen Canvas

3. Anàlisi de mercat

4. Anàlisi i pla estratègic

5. Pla de màrqueting

6. Pla d’operacions

7. Pla de recursos humans

8. Pla economicofinancer

9. Finances bàsiques i instruments de finançament

10. Formes jurídiques.

11.Tràmits per a la posada en marxa de l’activitat

12. Obligacions enfront de les administracions públiques. Fiscalitat.

13. Ajudes per a la posada en marxa del negoci

 

Requisits

Per a poder participar caldrà:

 1. Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos).
 2. Trobar-se empadronat/da en el moment de la contractació en algun municipi que figure en Annex I.
 3. Trobar-se en situació de desocupació.
 4. No estar integrada la persona interessada en els sistemes d’educació o formació reglada.
 5. Estar inscrit i actiu en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

Sol·licitud

Les persones interessades a participar en aquest procés de selecció hauran de presentar la documentació descrita en aquest apartat davant el Registre General de la Diputació de Castelló en un termini de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOP.

La sol·licitud es podrà realitzar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial de Castelló, a la qual podrà accedir a través del següent enllaç https://dipcas.sedelectronica.es/ o presentar-se en les Oficines d’Assistència a Municipis (OFISAM), de Morella (C/. Sant Julián, 52. 12300 Morella), Traiguera (C/. Ancha, 12330 Traiguera), Benassal (Plaza Don Blasco, 21. 12160 Benassal), Onda (Plaza d’Espanya, 20. 12200 Onda), Montanejos (Plaza d’Espanya, 15. 12448 Montanejos), i Sogorb (Plaza del Almudín, 1. 12400 Sogorb).

La documentació a aportar serà la següent:

1. Instància de participació en la qual conste l’acció formativa triada. (Annex II)

2. Fotocòpia del DNI/NIE.

3. Acreditació de la situació de desocupació, mitjançant certificat de situació laboral actualitzat expedit pel Servei Públic d’Ocupació corresponent

4. Certificat d’empadronament.

5. Document actualitzat que acredite que es troba inscrit i actiu en el Sistema de Garantia Juvenil.

6. Document justificatiu de situació de víctima de violència de gènere: resolució judicial o informe dels serveis socials públics, si escau.

7. Document acreditatiu de situació d’exclusió social, certificat dels serveis socials públics, si escau.

8. Certificat que acredite la situació de diversitat funcional, si escau.

9. Fitxa actualitzada de manteniment de tercers, emplenada segons el model aprovat per la Diputació Provincial.

 

Beca i financiació

Les persones participants podran rebre una beca en concepte d’assistència a la formació, que cobrisca de les despeses assistència, transport, manutenció, allotjament i conciliació amb la cura de familiars.

L’import de la beca ascendeix a 13,45 € per dia d’assistència a la formació.

Descarregar convocatòria al BOP