Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

La suspensió d’un termini implica que el mateix es deté, es “congela en el temps” en un moment determinat a causa del sorgiment d’algun obstacle o causa legal, reprenent-se, quan aquest obstacle o causa ha desaparegut, en el mateix estat en el qual va quedar quan es va produir la suspensió. És a dir, si un termini de 30 dies se suspén en el dia 15, en el moment de la represa quedaran només altres 15 perquè expire.

Així doncs, els terminis procedimentals als quals es refereix queden suspesos en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, reprenent-se pel període que restés quan desaparega aquest estat d’alarma, inicial o prorrogat, sense que en cap cas tornen a començar des de zero.

Més info. ací.