REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR DE L’AJUNTAMENT DE BENLLOC

Primer. RÈGIM JURÍDIC

Exercitant la facultat reconeguda en l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, pel qual s’estableixen les competències del municipi, on es recull que aquest podrà promoure quantes actuacions i serveis contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en aquest sentit s’estableix els requisits bàsics per a la utilització de la Unitat de Respir.

Segon. FINALITAT DEL REGLAMENT DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

El present Reglament té com a objecte regular amb claredat i precisió el conjunt de normes de funcionament de la Unitat de Respir Familiar de l’Ajuntament de Benlloc.

Tercer. UNITAT DE RESPIR FAMILIAR DE L’AJUNTAMENT DE BENLLOC.

La Unitat de Respir Familiar de l’Ajuntament de Benlloc estarà situada en l’immoble situat en Plaza del País Valencià, sn.

Tindrà l’horari de 09.00 a 13.00 hores de dilluns a divendres excepte festius de manera habitual, (podent ser susceptible de modificació, en funció de les necessitats presentades per els/as usuaris/as). Qualsevol altra data que el centre decidisca no obrir, serà comunicada als usuaris/as i familiars amb suficient antelació. En el cas de realitzar-se activitats complementàries de caràcter no gratuït o desenvolupades per altres institucions o associacions alienes a la direcció de la unitat en el mateix centre, es prorrogarà el tancament per als participants d’aquestes activitats fins a la finalització d’aquestes. Tindrà capacitat per a atendre 12 persones, i quan la seua demanda siga superior es disposarà d’una llista d’espera.

L’Ajuntament de Benlloc vetlarà pel bon funcionament del servei, marcarà les directrius de funcionament i portarà el seguiment de la Unitat realitzant entre altres les següents funcions:

a) Dirigir, coordinar i inspeccionar el funcionament de la Unitat de Respir.

b) Exercir la prefectura de l’administració de la Unitat, responsabilitzant-se de l’execució i control del pressupost.

c) Vetlar perquè els beneficiaris reben els Serveis que la Unitat està cridada a prestar.

L’Ajuntament de Benlloc no es farà responsable de la pèrdua de qualsevol objecte de valor o diners. En cas de pèrdua de qualsevol objecte, haurà de comunicar-se a la persona encarregada de la dinamització de la Unitat de Respir. Qualsevol objecte que es trobe haurà de ser entregat immediatament a la persona responsable amb la finalitat de localitzar al seu propietari/a.

Quedarà prohibit fumar i consumir begudes alcohòliques així com altres substàncies il·legals en la Unitat de Respir Familiar.

La unitat de respir familiar de Benlloc ofereix un servei d’atenció integral a l’usuari/a d’accés gratuït. Pot fer ús del mateix qualsevol usuari/al fet que complisca els requisits d’admissió recollits en el punt sisé del present reglament de règim intern.

Quart. PERSONAL ENCARREGAT DE LA DINAMITZACIÓ DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

D’acord amb el principi de professionalització, la persona encarregada de la Dinamització de la Unitat de Respir Familiar haurà de tindre la deguda titulació acadèmica oficial, o en defecte d’això, i en aquells casos en què aquesta no siga obligatòria, haurà d’acreditar prou la seua qualificació professional, havent-se de donar la idoneïtat i adequació de la plantilla de personal a les necessitats assistencials dels usuaris i als programes establits. La persona encarregada de la Dinamització de la Unitat de Respir Familiar guardarà secret professional i confidencialitat de les dades personals, història de valoració, seguiment del/la usuari/a, així com tota la informació a la qual tinguen accés en el desenvolupament de la seua labor professional, mantenint els principis ètics i morals de respecte de les persones que utilitzen el servei i les seues condicions particulars.

El personal del centre necessita la col·laboració de tots/as els/as usuaris/as i dels seus familiars, que, sens dubte, repercutirà en el bon funcionament dels serveis que se’ls presten permetent donar una millor qualitat en l’atenció.

Cinqué. OBJECTIUS DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

Objectius generals:

1. Conciliar l’activitat laboral, personal i familiar dels familiars que assumeixen la cura de les persones majors i/o dependents, amb l’atenció i la cura permanent d’aquests.

2. Col·laborar en la recuperació i manteniment de l’autonomia personal de les persones majors.

3. Constituir-se en un marc adequat, en l’entorn immediat de l’usuari/a, per al desenvolupament de relacions personals i socials.

4. Facilitar la permanència de l’ancià/a en l’entorn habitual, evitant la seua institucionalització.

5. Facilitar prestacions bàsiques relatives a higiene, salut (planificació de cures bàsiques, control de medicació…).

6. Informació i orientació i activitats recreatives i socials, entre altres.

7. Assessorar la família en l’adquisició d’habilitats en la cura de les persones majors.

Objectius específics per al malalt

1. Oferir teràpies d’estimulació adequades a cada malalt/a per a potenciar les capacitats físiques, cognitives, afectives i funcionals.

2. Intervindre en el terreny emocional per a previndre estats d’ànim no desitjats.

3. Aplicar teràpia conductual en moments d’agressivitat o aïllament.

4. Estimular i entrenar les activitats de la vida diària per a mantindre el major grau d’autonomia possible de les persones malaltes.

Objectius específics per a la família i/o cuidador principal

1. Proporcionar un temps de respir en la cura del malalt/a 2.

Ensenyar-los estratègies d’intervenció i afrontament adequades a cada moment de la malaltia.

3. Proporcionar-los un lloc de trobada en el qual puguen compartir experiències creant un grup d’autoajuda.

Sisé. BENEFICIARIS/AS DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

Seran requisits de les persones sol·licitants a la Unitat de Respir Familiar de *benlloc:

1. Les persones usuàries d’aquest servei seran persones majors dependents que necessiten organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, tant bàsiques com instrumentals. La Unitat es reserva el dret a admetre a persones amb problemes continuats de conducta i/o trastorns mentals que puguen alterar la convivència, així com aquelles amb malalties infectocontagioses.

2. No haver sigut sancionat/a amb expulsió definitiva d’un centre similar.

3. No patir malaltia infectocontagiosa, ni presentar de manera habitual comportaments desajustats que impossibiliten o dificulten greument el funcionament del centre, ni trastorns mentals greus o aguts.

4. S’acollirà a persones majors de 65 anys que es troben en situació de dependència física o cognitiva lleu i excepcionalment persones menors de 65 anys o persones que presenten un nivell de deterioració moderada si així ho estima convenient la Comissió de Valoració.

5. S’admetran aquells casos en els quals es vulga accedir al centre degut a l’hospitalització del familiar o el període vacacional sempre que queden places lliures. Tindran preferència aquells usuaris/as que demanden realitzar una estada continuada.

6. Només s’admetrà a aquelles persones autònomes o amb dependència de grau 1.

7. Només s’admetran a les persones empadronades en el municipi de Benlloc

Seté. SOL·LICITUD D’ACCÉS A la UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

Les sol·licituds per a accedir a la Unitat de Respir Familiar de Benlloc es presentaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Benlloc i es formularan per la persona interessada o representant legal conforme a model normalitzat proporcionat per la Unitat de Respir *Familar de Benlloc acompanyant la següent documentació:

1. Certificats de convivència de la unitat familiar

2. En el cas de persones amb discapacitat hauran de presentar fotocòpia compulsada de la resolució administrativa de l’òrgan competent que acredite tal condició.

3. En el cas de persones en situació de dependència hauran de presentar fotocòpia de la resolució administrativa del grau de dependència.

4. Fotocòpia de Targeta sanitària de la Seguretat Social o en el seu cas de la mutualitat o companyia privada del/la sol·licitant

5. Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant i del familiar, persona responsable, representant legal o cuidador/cuidadora.

6. Fotografia recent, grandària carnet.

7. Informe mèdic oficial emés abans de l’últim mes a la presentació de les sol·licituds en el qual es faça constar: malalties actives, al·lèrgies i contraindicacions, medicació prescrita, valoració funcional i cognitiva, i atenció sanitària o d’infermeria que necessite.

L’Ajuntament de Benlloc podrà recaptar documentació complementària de les sol·licituds, així com la comprovació de dades o aclariment sobre la documentació obrant en l’expedient, sempre que ho considere necessari per a la correcta la valoració conforme al barem establit (ANNEX I)

Efectuada la valoració de l’expedient pels serveis socials de la Mancomunitat Plana Alta, òrgan consultiu, emetran informe favorable o desfavorable d’admissió a la Unitat de Respir, emetent proposada que serà elevada a l’Alcalde President de l’Ajuntament de Benlloc. L’Alcalde President és l’òrgan competent per a resoldre mitjançant Resolució d’Alcaldia sobre les sol·licituds presentades, la qual, a la vista dels informes i propostes emesos, dictarà resolució motivada

Les Resolucions d’Alcaldia es notificaran a els/les interessats/as seguint el preceptuat en els articles 20, 21 i 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Després de l’acceptació de la sol·licitud, usuari/a, familiars/cuidador/a, i la persona encarregada de la Dinamització de la Unitat de Respir Familiar de Benlloc, tindran una reunió per a fer la història clínica, conéixer interessos i gustos de els/as usuaris/as i establir les cures individualitzades que rebrà en el centre.

Huité. MOTIUS DE NO ADMISSIÓ EN LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

Queden exclosos del servei aquells/as usuaris/as que encara sent persones majors dependents es troben en alguna de les següents circumstàncies:

1. Alteracions cognitiu-conductuals: agitació intensa no controlable, comportaments violents per a si mateix o per als altres, crits, greus problemes de convivència que dificulten el normal funcionament del servei i impossibiliten la seua relació amb la resta de persones ateses.

2. Immobilitat en llit de forma continuada.

3. Situació funcional on l’assistència al Centre en postura de sedestació, durant aqueix període de temps, és clarament perjudicial per a l’usuari.

4. Tindre malaltia infectocontagiosa.

Nové. PERÍODE D’ADAPTACIÓ O DE PROVA EN LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

Després de l’aprovació de la sol·licitud i l’ingrés de la persona interessada en la Unitat de Respir de Benlloc, aquesta tindrà un període de prova de 15 dies. Es considerarà el seu ingrés com a ferm si transcorregut aquest període no s’aprecien circumstàncies personals o alteracions psicofísiques que determinen la seua incapacitat per a adaptar-se a la vida de la Unitat de Respir.

Dècim. MOTIUS DE LA BAIXA DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

La condició d’usuari/a se perdrà per una de les causes següents:

1. Per renúncia voluntària, que haurà de fer-se per escrit de manera expressa i inequívoca, amb 15 dies d’antelació amb el corresponent formulari que s’entregarà en el centre.

2. Per deterioració irremeiable de la malaltia.

3. Per la defunció de l’usuari/a.

4. Pel falsejament o ocultació de dades mèdiques rellevants que posen en perill la salut de l’usuari/a.

5. Per l’incompliment reiterat del contracte de normes de convivència.

6. Per Ingrés en un centre assistencial (Institució social).

7. Per la modificació de les circumstàncies que van ocasionar l’accés al programa.

8. Per no superar el període d’adaptació o de prova.

9. Per produir-se un impediment insalvable que altere la normal convivència sempre que la pèrdua de la condició d’usuari/a siga resultat de l’incompliment d’aquest Reglament de Règim Intern.

10. Per qualsevol altra circumstància que reculla el reglament de règim interior.

Onzé. DEURES DE ELS/AS USUARIS/AS

1. Acudir al Centre amb les adequades condicions higienicosanitàries.

2. Autoritzar expressament per a registrar les dades de els/as usuaris/as en els seus expedients o historials regulats per legislació en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3. Col·laborar amb els/as professionals en les seues indicacions.

4. Comunicar amb suficient antelació les eixides i absències.

5. Complir les normes de funcionament del centre o servei establides en el Reglament de Règim Intern.

6. Mantindre una conducta basada en el mutu respecte, tolerància i col·laboració, encaminada a facilitar una millor convivència.

7. Respectar i facilitar la convivència quant a horaris i activitats del servei.

8. Utilització correcta de les instal·lacions quant a higiene i conservació d’aquestes.

Dotzé. DRETS DE ELS/AS USUARIS/AS

La Unitat de Respir Familiar quedarà obligada a respectar els següents drets de els/as usuaris/as:

1. A cessar en la utilització dels serveis o en la permanència en el centre per voluntat pròpia prèvia comunicació

2. A desenvolupar les activitats en unes condicions adequades de convivència i en un ambient tranquil i relaxat

3. A la cobertura de les seues necessitats personals específiques durant la seua estada en el centre.

4. A la confidencialitat de les seues dades personals que obren en els corresponents expedients i historials.

5. A la individualització, intimitat i tracte diferenciat.

6. A la llibertat i a no ser sotmés a cap mena d’immobilització o restricció física o farmacològica, sense consentiment signat del tutor/a/representant, amb una supervisió constant i conforme als protocols degudament establits.

7. A no ser discriminats/as en el tractament per raó d’edat, naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

8. A ser tractats/as amb dignitat i respecte tant per part de la persona encarregada de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar, com dels altres/as usuaris/as.

9. A unes adequades condicions d’higiene i neteja del centre i les seues diverses instal·lacions.

10. Al plantejament de queixes per defectes en el funcionament, mitjançant reclamacions dirigides a l’entitat titular del centre.

Tretzé. DRETS DE LES PERSONES FAMILIARS:

1. Al plantejament de queixes per defectes en el funcionament, mitjançant reclamacions dirigides a l’entitat titular del centre.

2. Estar informat/a sobre tots els temes tècnics, sanitaris, socials, etc., que tinguen relació amb la Unitat i el/la usuari/a.

3. Proposar al personal de la Unitat i a l’Ajuntament de Benlloc tots els suggeriments que puguen beneficiar la utilització i el funcionament dels serveis i instal·lacions.

4. Participar de manera activa en el desenvolupament de les activitats d’aquest, així com en l’avaluació dels programes.

Catorzé. DEURES DELS FAMILIARS

1. Comunicar al personal encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar, canvis conductuals de salut, de medicació… del/la usuari/a amb la finalitat d’anotar-ho en la seua història.

2. En cas d’incontinència, el familiar haurà de remetre a la Unitat de Respir els bolquers, roba i estris necessaris.

3. Evitar l’assistència a la Unitat de Respir quan el/la usuari/a se trobe convalescent.

4. Facilitar correctament les dades personals, metges, socials i familiars del/la usuari/al fet que puguen donar lloc al funcionament del servei.

5. Mantindre informat a l’encarregat de la Unitat de Respir de qualsevol canvi que afecte el/la usuari/a.

Quinzé. ACTIVITATS DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR DE BENLLOC

La Unitat de Respir desenvolupa una programació d’activitats que permet la participació de tots els usuaris/as, així mateix està adaptada a les necessitats d’aquests, seran, entre altres, les següents:

1. Activitats dirigides al/la usuari/a:

1. Activitats d’Adaptació a la Unitat de Respir

2. Activitats d’Animació Sociocultural

3. Activitats de condícia i atenció personal.

4. Activitats de Teràpia Recreativa

5. Desenvolupament d’activitats d’estimulació cognitiva.

6. Desenvolupament d’activitats d’estimulació física.

7. Organització d’activitats de la vida diària.

8. Realització d’activitats de psicomotricitat.

9. Realització d’activitats de socialització i oci

2. Activitats dirigides al familiar.

1. Trobades informals.

2. Entrevistes de seguiment.

3. Reunions de valoració.

3. Activitats dirigides a professionals.

1. Activitats formatives.

2. Intercanvi d’experiències.

Setzé. PROGRAMES I SERVEIS DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

La Unitat de Respir familiar presta una atenció integral a els/as usuaris/as a través de diferents programes i serveis. Aquests programes són adaptats a les necessitats d’els/les usuaris/as en el seu conjunt, així doncs poden haver-hi moments en què es posen en marxa o se suspenguen certs programes o serveis en funció, entre altres coses, de la valoració del grup, com per exemple els següents serveis:

1. Servei de biblioteca

2. Servei de circuit biosaludable

3. Servei d’equips socials prestats per la Mancomunitat Plana Alta.

4. Servei de gimnàs

5. Servei de jardineria

6. Servei de tallers per a majors

7. Servei de zona de jocs tradicionals

8. Serveis de formació de persones adultes

ANNEX I :BAREM DE SELECCIÓ D’USUARIS/AS DE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR:

1. Nivell d’assistència sol·licitada del/la futur/a usuari/a

– Estada continuada (10 punts)

– Estada temporal (2 punts)

2. Dependència:

– Grau 1 de Dependència (5 punts)

– Sense Grau (0 punts)

3. Estructura familiar:

– Sense fills/as o amb relació inexistent (10 punts)

– Amb fills però amb situació de desestructuració familiar important que suposa una situació de risc greu o imminent per a la seua seguretat física o psíquica. (10 punts)

– El/la cuidador/a té al seu càrrec a altres persones amb una situació de dependència. (7 punts)

– Amb fills/as que resideixen fora del municipi a una distància suficient que suposa que no puguen ser atesos per ells/as amb freqüència. (5 punts)

– Cuidador/a principal amb la salut física i/o mental deteriorada. (2 punts)

– Cuidador/a principal treballa (1 punt)

4. Agrupació familiar:

– Membres de la mateixa unitat familiar que vulguen accedir al centre com a parella o germà/a. (10 punts)

5. Motiu d’accés

– Sense suport familiar ni social (10 punts)

– Aïllament social per falta de suports (7 punts)

– Amb suport familiar però no ixen de casa per dificultats (7 punts)

– Hospitalització (5 punts)

– Necessitat de descans de la família (4 punts)

– Vacances del familiar (2 punts)

6. Edat de l’Usuari/a

– Más de 85 anys (10 punts)

– Entre 70-85 anys (7 punts)

– Entre 65-70 anys (5 punts)

– Persones menors de 65 anys o persones que presenten un nivell de deterioració moderada (5 punts)