La Generalitat convoca ajudes per al pagament de l’energia elèctrica de 100 euros d’acord al següents requisits:

Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en este decret les persones que compten amb subministrament elèctric en la seua
residència habitual i que complisquen els requisits següents:

 1. Ser residents a la Comunitat Valenciana.
 2. Tindre fills menors que residisquen en la unitat de convivència de la persona sol·licitant. La condició de menors d’edat s’entendrà referida
  a la data de presentació de la sol·licitud.
 3. Disposar d’un contracte amb una empresa comercialitzadora d’energia elèctrica en la vivenda que constituïsca la residència de la unitat de convivència.
 4. Que els ingressos totals de la unitat de convivència en 2014 no superen l’IPREM establit per a 2014, regulat en la disposició addicional huitantena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. A estos efectes, es considerarà unitat de convivència el conjunt de totes les persones que viuen en el mateix domicili. La determinació dels membres de la unitat de convivència es farà atenent la situació existent en el moment de la sol·licitud. S’agafarà l’import dels ingressos totals de la unitat de convivència, que serà el resultat de l’agregació de les rendes de l’exercici 2014 de cada
  un dels membres de la dita unitat, calculades d’acord amb els criteris establits en la normativa sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones
  Físiques.
 5. No estar sotmés a cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari arreplegades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
  de novembre, General de Subvencions.
 6. Només podrà presentar-se una única sol·licitud per unitat de convivència.

El termini de sol·licitud acaba el dia 15 de setembre o quan s’esgote el pressupost.

 

 

Tags: , ,