Les presents bases tenen per objecte regular el procediment de selecció per a la creació
d’una Borsa de Treball per a la contractació de personal laboral temporal amb destinació a la prestació de serveis de competència municipal, concretament serveis de neteja de diversos edificis municipals.

Les funcions a exercir seran les següents:

 • Tasques de fregat, desempolsat, escombratge, poliment, manualment amb útils tradicionals o amb elements electromecànics o de fàcil maneig, de sòls, sostres, parets, mobiliari, etc., d’edificis municipals, així com vidrieres, portes, finestres d’aquests, sense que es requerisquen per a la realització de tals tasques més que l’atenció deguda i la voluntat de dur a terme allò que se li ordene.
 • Qualsevol altra que guarde relació amb el lloc de treball.

Els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola
 2. Tenir complerts els setze anys, i no excedir en el seu cas de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 3. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible o impedisca l’acompliment de les funcions inherents al lloc de treball.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’acompliment de les funcions per sentència ferma.
 5. Estar en possessió del Certificat d’Escolaritat o equivalent. En cas de titulacions
  obtingudes a l’estranger, haurà d’estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació, a més s’adjuntarà al títol la seua traducció jurada.

La sol·licitud de participació es podrà presentar fins al dia 10 de juliol a les 14 h i haurà d’anar acompanyada per:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o document equivalent en cas de nacionals de la Unió Europea o estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Fotocòpia del títol exigit. No obstant això serà vàlida l’aportació de la certificació d’haver satisfet els drets per a l’expedició del corresponent títol. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, haurà de presentar-se còpia de la credencial que acredite la seua homologació a Espanya; a més, si escau, s’adjuntarà al títol la seua traducció jurada.
 • Curriculum vitae de l’aspirant al qual s’acompanyaran els documents justificatius dels mèrits relacionats en el mateix per a poder ser valorats en la fase de concurs. No seran tinguts en compte els mèrits al·legats sense el degut suport documental i no es podran completar o aportar més mèrits dels ja aportats juntament amb el currículum amb posterioritat al termini de presentació d’instàncies.

 

Descarrega les bases

 

Tags: ,