Demà dia 2 de juny, obre el període d’inscripció per una borsa de treball per a cobrir internament o de manera temporal el lloc d’agent d’ocupació i desenvolupament local a l’Ajuntament de Benlloc.

Per a poder accedir a la plaça, s’ha de ser major de setze anys, tindre la nacionalitat espanyola i disposar d’una titulació universitària d’entre les següents:

  • Grau en Ciències del Treball
  • Grau en Dret
  • Grau en Ciències Polítiques i Gestió Pública
  • Grau en ADE
  • Grau en Economia
  • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  • Grau en Sociologia

Entre tots els aspirants, es seleccionarà al que aconseguisca la puntuació més alta i la resta, si compleix amb els requisits, passarà a formar part de la borsa de treball per a futures contractacions.

Els aspirants presentaran de manera telemàtica les seues sol·licituds per a participar en el procediment en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (del 3 a 16 de juny).

Cal enviar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Benlloc (http://benlloch.sedeelectronica.es) i ha d’anar acompanyada del NIF i de la Titulació requerida per a l’accés a la plaça.

Passat el termini, l’Ajuntament trigarà màxim un mes per a dictar la resolució, i aquesta serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, en la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Tauler d’Anuncis.

El dia 10 de juliol, aproximadament, és realitzarà l’examen. El temari podeu encontrar-lo a l’enllaç següent: BASES DEFINITIVAS AEDL

 

Tags: , ,