El Grup de Treball encarregat de la redacció de la proposta de Reglament de Participació Ciutadana definitiu està treballant sobre les conclusions extretes tant de la reunió del Grup de Treball General con de la reunió que va fer la pròpia Comissió del Reglament. Entre els punts claus a tractar en la nova redacció destaquen els següents:

1.Els membres del Fòrum seran designats per les respectives associacions, organismes i institucions. Es notificarà per escrit al Fòrum (hauria de determinar-se com es notifica abans de la constitució del fòrum, és a dir a qui).
2.Hi ha un vot per entitat, però pot acudir al fòrum qui vulga.
3.Cal pensar el tema dels representants de la ciutadania. En principi es va quedar que el fòrum determinaria cada dos anys (en la seua constitució) els grups que interessava que estigueren representats. Forma d’elecció etc…
4.Dos o més tipus d’entitats en el fòrum: Associacions (inscrites al registre municipal), institucions (com la cooperativa o l’església..). Caldria pensar si en la normativa les citem expressament, o es posa un criteri objectiu…
5.Cal prohibir expressament que els càrrecs municipals tinguen càrrecs al fòrum.
6.Cal definir els càrrecs del Fòrum i atorgar-los poders.
7.Cal resoldre el tema de la representativitat per partits o per grups municipals.
8.Cal establir el mínim de reunions anuals del fòrum. En principi es va dir que dues.
9.La renovació de junta es farà cada dos anys.

Una vegada redactat l’esborrany de Reglament definitiu es passarà a revissió legal pels serveis jurídics municipals, posterioment passaran a supervisió de grups polítics per a consensuar els punts que puguen necessitar-ho, i finalment es passaran a consulta al Grup de treball per tal que modifiquen i donen el seu vist-i-plau definitiu, previ a l’aprovació en Ple Municipal.

 

Tags: , ,