El dimecres passat va tindre lloc una sessió informativa del Catàleg de Protecció dels Paisatges Agraris Culturals del Vi en la Comunitat Valenciana a la que es van invitar, per part de la Directora General de Política Territorial i Paisatge, a alcaldes de diferents municipis, associacions i tècnics. També es trobava la Plataforma No a la Magda, formada per diferents persones del territori, autònoms i empreses que treballen en la cadena de valor agroalimentària de les comarques del nord de Castelló. 

Es van tractar els objectius d’aquest projecte i del seu procés de tramitació i aprovació, com és preservar aquests paisatges culturals i els elements estructurals que els configuren: els seus patrons parcel·laris, les xarxes de camins, les construccions tradicionals lligats a la viticultura, el patrimoni hidràulic, el fons escènic, entre altres. Evitar la implantació d’usos i activitats que menyscaben el caràcter del paisatge per la naturalesa de l’ús i activitat, per la grandària de la superfície de sòl ocupada, per la seua intensitat i per les modificacions en la mobilitat que pogueren entrar en contradicció amb la preservació del paisatge cultural. Aquest projecte ho compondran quatre plans d’acció territorial que s’adaptaran als àmbits regulats de Castelló, València, Utiel-Requena i Alacant, incloent els seus paisagens agraris culturals i recursos paisatgístics de major valor I reconeixement social.

El Catàleg permetrà garantir que els usos i activitats que s’implanten en aquests sòls siga ordenada i asumible pel paisatge, a més d’ mpulsar la participació pública en tot el procés d’elaboració, aprovació i seguiment del Catàleg, amb especial incidència en la població que viu en aquests entorns.

 

Tags: , ,