Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes,  amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d’aigua potable i clavegueram, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues
opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en la web municipal.

Descarregar

 

Tags: , ,