Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Es busca l’establiment de normes per a la protecció i la regulació específica dels animals de companyia, incloent-hi la tinença d’animals potencialment perillosos, amb la finalitat de fer-la compatible amb la seguretat de persones, bens i d’altres animals.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de QUINZE DIES a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en la web municipal.

Descarregar

 

 

Tags: , ,