PROGRAMA DE FOMENT D’OCUPACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM
La Generalitat Valenciana ha convocat per a l’exercici 2021 ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el RETA.
📅 Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 16 de març de 2021 fins al 31 de març de 2021.
🟠 Beneficiaris
Les persones autònomes empadronades en un municipi amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l’any 2021, hagin cotitzat o estiguin en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament (haver-se donat d’alta en el RETA en el període comprès entre el 01.01.2016 i el 31.12.2018, tots dos inclusivament).
🔶 Requisits
– Estar donat d’alta en el RETA.
– Complir, dins de l’any natural de la publicació de la present resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs, havent d’haver-se donat d’alta en el RETA en el període comprès entre el 01.01.2016 i el 31.12.2018, tots dos inclusivament.
– Estar empadronades en un municipi amb menys de 5.000 habitants.
– El lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi de menys de 5.000 habitants.
– No comptar amb més de 9 persones treballadores contractades per compte d’altri el dia de publicació de la present convocatòria (10/03/2021).
🚫 No podran ser beneficiàries de les ajudes les persones en les quals concorri alguna de les següents circumstàncies:
– Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
– Els qui exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment del càrrec de persona consellera o administradora, o
– Les persones sòcies industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries.
– Les persones sòcies de societats civils irregulars.
– Les persones sòcies treballadores de les societats laborals.
– Les persones autònomes sòcies d’una cooperativa de treball associat.
– Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents.
– Estaran excloses les persones treballadores autònomes i els «autònoms col·laboradors» els rendiments nets dels quals d’activitats econòmiques i rendiments nets del treball, respectivament, obtinguts durant l’exercici 2019, siguin superiors a 33.998,40 euros.
💶 Quantia de les ajudes
· 3.000€ en els supòsits de:
– Dones víctimes de violència de gènere.
– Persones amb un grau de discapacitat reconegut ≥ 33%.
– Persones víctimes del terrorisme.
– Persones amb 48 o més anys d’edat.
· 2.800 € en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats.
· 2.600 € en el cas d’homes no compresos en els anteriors apartats.
 

Tags: , ,