En el marc del conjunt de polítiques actives de repoblació i cohesió territorial, i amb la finalitat de frenar la despoblació mitjançant l’habilitació d’ajudes, serveis i infraestructures que igualen les oportunitats de l’àmbit rural respecte a les grans ciutats, constitueix l’objecte de la present iniciativa, l’establiment per l’Ajuntament de Benlloc, d’un servei de transport gratuït discrecional en taxi, amb finalitats mèdiques, a la disposició de la població que complisca els requisits previstos en la base tercera i que acredite la seua necessària assistència a algun dels següents serveis mèdics:

Per a ser beneficiaris de la present subvenció serà necessari que, la persona interessada presente, degudament emplenada, la Declaració Responsable prevista en l’Annex I de les presents bases.

Una vegada presentada degudament la sol·licitud de subvenció, juntament amb la declaració responsable, l’Alcaldia dictarà, en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat, resolució aprovant o denegant la citada subvenció segons si el sol·licitant compleix o no els requisits exigits.

Podran ser beneficiàries del servei objecte de la present línia de subvencions tota persona que reunisca el següent requisit:

  • No disposa de vehicle particular.
  • La seua llicència de conducció es troba limitada a la seva localitat o a un radi màxim del lloc de la seva residència (codi 62 de la llicència de conducció).
  • No disposa de llicència en vigor per a la conducció de vehicles.
  • Emmalalteix d’incapacitat temporal per a la conducció de vehicles.
  • Acredita no poder desplaçar-se amb transport públic. Pel fet que, per motius d’autonomia personal, minoria d’edat o edat avançada, no pot realitzar el trajecte amb transport públic fins a la localitat on es tingui l’assistència, i el corresponent desplaçament fins al Centre Mèdic on es tingui l’assistència.

Davant una de les circumstàncies anteriors, s’ha de declarar que no disposa de familiar o afí que puga assumir el seu trasllat, en la jornada i horari establerts en la cita prèvia assignada.

El taxi només realitzarà el trajecte fins a l’estació de trens de Castelló per als que van a València. Als que van al metge a Castelló, els portaran al lloc de la cita. El taxi no es desplaçarà a cap altre poble, ciutat, etc.

A continuació adjuntem les bases i l’annex a emplenar per a la sol·licitud d’aquest servei:

ANNEX I TAXI

BASES

 

Tags: , ,