Es fa saber que hui dilluns 30 de desembre a les 19:30h es realitzarà la sessió ordinària del ple a l’Ajuntament.

L’ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 586/2019. Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora IBI
3. Expedient 582/2019. Modificació Ordenança Fiscal ICIO
4. Expedient 457/2018. Presa de coneixement d’acta de recepció i aprovació certificació
final amb excés d’obra executada
5. Expedient 328/2019. Aprovació provisional de Pla Local de Prevenció d’Incendis
Forestals.
6. Expedient 591/2019. Aprovació Pla Anual Contractació 2020
7. Expedient 507/2019. Informació Economicofinancera
8. Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes
9. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia

 

Tags: ,