Conclusions de la reunió del dia 16

1.DIPÒSIT D’AIGUA:Enric Climent, arquitecte tècnic encarregat, juntament amb Daniel, de l’elaboració del projecte de reaprofitament de l’antic dipòsit d’aigua de Benlloch, exposa el seu projecte al grup. Defensa, en primer lloc, la idoneïtat de no enderrocar el dipòsit ans al contrari mantenir-lo i reaprofitar-lo per a emplaçar-hi la seu de l’Agenda 21 local. Alega que és un edifici ja fet, amb una imatge molt característica i implantada ja en la imatge de Benlloch. Afirma que efectivament no es podrà urbanitzar com cal el carrer però que paga la pena conservar l’element pel seu valor arquitectònic i per la seua usabilitat. Acompanya l’exposició amb imatges diverses.
S’obre el torn de paraules i es genera un debat sobre el color que hauria de tenir l’edifici, ja que el blanc absolut proposat no acaba d’agradar. Es conclou que s’estudiarà apaivagar-lo una mica per a que no cride tant l’atenció. Es qüestiona la ventilació del local, ja que en el projecte s’aposta per conservar intactes les parets i aquestes tan sols presenten un orifici de ventilació. L’equip d’arquitectes es compromet a estudiar practicar un altre orifici en el costat oposat per a que hi haja una millor ventilació.
Leonardo planteja que l’obra hauria d’aprofitar per consolidar certa cimentació lateral que està molt erosionada en el llenç de muralla sobre la que es recolza l’església, i que està al costat del dipòsit.
Finalment es conclou que el debat continuarà, però queda consensuat que l’edifici es conservarà i s’usarà de seu de l’Agenda 21.

2.CATÀLEG D’ASSOCIACIONS: Àngels parla en nom de l’escola, que havia quedat encarregada de preparar el guió per al catàleg d’associacions local, i explica el guió que ha proposat, motivant els punts triats. Aquest guió queda consensuat sencer (s’ofereix com apèndix) i es fixa la última setmana de juny com a límit de lliurament de texts i fotografies. Aquesta informació s’hauria de facilitar amb suport electrònic per facilitar el treball de maquetació i per a que tal i com vagen arribant es vagen penjant al web de l’Agenda.

3.REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ: Vicente Zapata fa una exposició per tal de justificar la idoneïtat que el municipi es dote amb un reglament de participació ciutadana. Un reglament que resultarà fet pel poble per via del grup de treball i que posteriorment serà assumit per l’Ajuntament. Per tal de despolititzar el fòrum i que els conflictes polítics no el contaminen, la presidència d’aquest no hauria de ser ostentada per cap polític. Per facilitar la tasca farfallosa de preparar cadascuna de les disposicions d’un reglament caldria que en el grup de treball es debateren els principis bàsics però que fora un grup de treball específic el que el redactés a partir dels principis bàsics.
En acabar la seua exposició es determinen les persones que formarien el grup específic de treball, per les seues capacitats i trajectòria en la matèria; Jesús Vidal, Sandra Martí, l’ADL i la secretària Municipal. En aquest sentit algun dels membres sol•licita models sobre els que guiar-se mínimament, i el tècnic municipal (ADL) es compromet a facilitar-los-els.
Acceptats com a grup s’obre el torn de paraula:
-S’insisteix en el fet que ningú puga fer-se amos del reglament i que per això hauria de partir del poble i passar després a l’aprovació plenària.
-Es comenta quin és el tamany que hauria de tenir el fòrum i s’acorda que siga el grup qui el propose més endavant.
-S’indica que s’ha de traballar amb molt de retorn (feed-back) entre el grup tècnic i el grup de treball, també amb els polítics que l’han d’aprovar en Ple Municipal.
-Es pregunta qui i com es podrien plantejar qüestions al fòrum una vegada constituït aquest. En aquest sentit s’obre un debat i es diu que en principi qualsevol podria plantejar qüestions al fòrum i que aquest decidiria la seua transcendència. Però es diu que es tractarà el tema amb major profunditat.
-Es proposa un fòrum molt obert i una comissió permanent molt àgil i més acotada.
-Es debat sobre la representativitat. No s’acaba decidint res i es deixa que el grup tècnic o comissió propose un acord en aquesta matèria.

4.GRUP D’EXPERTS: Sobre el grup d’experts es diu que calen estudis de diagnosi per saber quines són les prioritats a l’hora d’actuar. Es fa esment al llistat de persones que va sorgir de l’anterior reunió i es proposa que cal estructurar-lo o organitzar-lo, prèvia consulta sobre la disponibilitat manifestada per les persones indicades com a experts. En aquest sentit s’encomana a l’ADL que comence a organitzar-lo.

5.JORNADES AGENDA 21: Per últim Vicente Zapata explica les jornades que proposa. Aquestes serien a final d’octubre o de novembre, comptarien amb la col•laboració amb la UJI, amb experts en la matèria i amb implicació de molta gent de Benlloch.

 

Tags: , ,