NORMES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT D’AJUDES DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT

La Generalitat, junt amb les Diputacions Provincials i els Ajuntaments que han volgut adherir-se, ha decidit caminar cap a la gratuïtat dels llibres de text i per aconseguir-ho ha creat una xarxa de llibres. La Xarxa de Llibres de la Comunitat Valenciana és un servei públic dirigit a les famílies amb alumnes de Primària, Secundària, FP Bàsica i Educació Especial, que tracta de crear un banc de llibres en cada localitat per traure el màxim aprofitament dels textos escolars i que puguen ser utilitzats per un altre alumnat en anys acadèmics successius.

Qui pot participar?

 • Tot l’alumnat de Primària, és a dir de 3r a 6é.
 • Tot l’alumnat de l’ESO i de Formació Professional Bàsica.
 • Tot l’alumnat d’Educació Especial.

Condicions per participar en la Xarxa de Llibres de la CV

 • Estar cursant Primària, ESO, FP Bàsica o Educació especial en un centre públic o concertat.
 • Estar empadronat a Benlloch
 • Haver adquirit llibres de text i tenir la factura o justificant de compra detallada corresponent d’aquests llibres.
 • Els llibres que formen part de banc local romandran, una vegada finalitzat el curs escolar, als centres docents on estiga escolaritzat l’alumnat durant 2015-16, encara que aquest centre estiga fora de la localitat.

Import individual de l’ajuda

La quantia individual de l’ajuda per cada alumne que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text serà com a màxim de 200 euros. Prèvia justificació de la despesa.

La justificació s’efectuarà per mitjà de la presentació de factures o documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa.

Els justificants hauran de contindre, com a mínim, el nivell de detall perquè puguen ser considerats vàlids, i inclouran: NIF/CIF del proveïdor, núm. de factura, data, adreça, relació nominal dels productes adquirits, amb el preu.

Si l’alumnat ha comprat els llibres a través de l’AMPA, esta li emetrà un document justificatiu individualitzat, amb les dades de l’alumne/a, import, relació de llibres adquirits i dades de la factura o factures globals en les quals estan inclosos (segons un model que els haurà facilitat l’Administració). Aquest document el presentaran les persones interessades en l’Ajuntament als efectes de cobrament de les ajudes.

S’ha de procurar un ús adequat i acurat dels llibres de text amb la finallitat de reintegrar-los en acabar el curs escolar i configurar el banc de llibres.

És condició indispensable per cobrar la segona part de l’ajuda, la devolució en bon estat dels llibres en acabar el curs. A més a més, l’incompliment d’aquestes obligacions impedirà participar en el programa per al curs següent.

Quant cobrarà cada alumne/a que en participe:

El valor de la factura total fins a 200 euros com a màxim. Si la factura supera els 200 euros, solament es tindrà en compte aquesta quantitat.

Com es cobrarà l’ajuda

 1. L’alumnat que justifique per dalt dels 200€ en cobrarà 100€ al principi, en la primera fase, i 100€ en acabar el curs, després de tornar els llibres en bon ús.
 2. L’alumnat que justifique entre 100€ i 200€ en cobrarà 100€ al principi, en la primera fase, i la resta en acabar el curs, després de tornar els llibres en bon ús.
 3. L’alumnat que justifique menys de 100€ cobrarà la quantitat total en la primera fase (al principi) i no hi haurà més cobraments. Haurà de tornar els llibres si vol participar en la xarxa el curs següent.

Documents a presentar per tots els qui vulguen participar

 1. Abans d’omplir el formulari de sol·licitud. Cal recollir del centre on s’estudia, el NIA de l’alumne/a i el CODI DE CENTRE.
 2. Omplir el Formurari de sol·licitud Xarxa Llibres.
 3. Omplir el Model Manteniment de Tercers. Una part d’aquest Full s’ha de validar pel banc o caixa on s’han d’ingressar els diners.
 4. Una còpia del DNI del tutor/a que en fa la gestió.
 5. Si els llibres s’han comprat en un comerç: Factura detallada o documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa.
 6. Si s’han comprat a l’AMPA: Esta li emetrà un document justificatiu individualitzat, amb les dades de l’alumne/a, import, relació de llibres adquirits i dades de la factura o factures globals en les quals estan inclosos.

On cal presentar la documentació

La documentació es presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament en horari d’oficina, des del dia 3 de desembre i fins al dia 30 de desembre de 2015.

 

Tags: , ,