Autorització Pla Resistir😃 L’Ajuntament de Benlloc junt amb la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, forma part del Pla Resistir col.laborant amb la distribució dels 27.327 € destinats al nostre municipi per afavorir la recuperació econòmica per l’impacte negatiu de la pandemia en determinats sectors.
📄 El Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell pel qual s’aprova el Pla Resistir, inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandemia.
✅ Els sectors que podràn beneficiar-se són els establits en l’annex II del Decret Llei.

👉 El termini de presentació de les sol.licituds de les ajudes, serà des del 4 fins el 17 de febrer telemàticament (cal tindre certificat digital, en cas contrari demanar cita a l’Ajuntament per obtindre’l).

 

📌 TRÀMIT 1: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica ni aportació de documentació) a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21482…
📌 TRÀMIT 2: Presentació de la sol·licitud: Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21472…
a) Dades sobre l’ajuda sol·licitada (annex I).
b) Dades de domiciliació bancària.
c) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (annex II), de conformitat amb el que s’indica en la disposició addicional segona.
d) Formulari relatiu a la representació (annex III), per a l’exclusiu cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

 

La Generalitat Valenciana ha convocat ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, per la Covid-19.
Les ajudes van dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadra- dónes en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seva continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.
Beneficiaris:
– Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a data 02/02/2021, disposin de persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i l’activitat econòmica de la qual es classifiqui en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats a continuació.
– Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats a continuació.
CNAE-09 als quals es dirigeixen les ajudes:
– 5510 Hotels i allotjaments similars
– 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
– 5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
– 5590 Altres allotjaments
– 5610 Restaurants i llocs de menjars
– 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
– 5629 Altres serveis de menjars
– 5630 Establiments de begudes
– 5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica
– 7911 Activitats de les agències de viatges
– 7912 Activitats dels operadors turístics
– 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos
– 8230 Organització de convencions i fires de mostres
– 9001 Arts escèniques
– 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
– 9003 Creació artística i literària
– 9004 Gestió de sales d’espectacles
– 9102. Activitats de museus
– 9103. Gestió de llocs i edificis històrics
– 9311 Gestió d’instal·lacions esportives
– 9312 Activitats dels clubs esportius
– 9313 Activitats dels gimnasos
– 9319 Altres activitats esportives
– 9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics 9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment
Import:
Per a les persones o entitats beneficiàries que compten amb treballadors, la quantia de l’ajuda ascendirà, per cada persona que a la data de publicació de l’ajuda (02/02/2021) figuri d’alta amb contracte, amb el límit de 12.000,00 euros:
– a 600,00 euros en el cas de contractes a jornada completa, i
– a 300,00 euros en el cas de contractes a jornada parcial.
Per a les beneficiàries a què fa referència la lletra b) de l’article 3.1, l’ajuda ascendirà a 600,00 euros.

20210202_Uns altres_BASES PLA RESISTIR

20210202_Decret Plan Resistir

SKM_C250i210202095401

 

Tags: , , , , , , , , , , ,