Fins el 19 de febrer es poden sol.licitar a l’Ajuntament de Benlloc les ajudes Parèntesi.

Són ajudes directes: 2.000 € per microempresa o autònom, i 200 € per treballador.

Es sol.licitaran per seu electrònica a través del següent enllaç:  Seu Electrònica de Benlloc (sedelectronica.es)

 

La documentació que cal aportar:
– En el cas dels exempts de l’IAE :certificació de situació censal (Model
01 AEAT).
– Certificat acreditatiu de la situació d’alta en la Seguretat Social.
– Documentació acreditativa del nombre de treballadors
a 31 de desembre de 2020, adjuntant els tc2 del mes de
desembre.
– Documentació justificativa de les despeses corrents
incorregudes des del mes d’abril de 2020.
– Poder de representació del representant legal.

plaresistir.gva.es/ayuda1.html

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,