Durant el plenari del dia 30 de desembre de 2019 es van aprovar per unanimitat dos ordenances fiscals: l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, i l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a persones amb discapacitat.

La primera ordenança, la reguladora de l’impost sobre béns immobles, fa referència a les famílies nombroses. S’estableix a una bonificació de fins al 90% en la quota íntegra de l’impost, per a les famílies nombroses, respecte a l’habitatge que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en la qual figure empadronat.

El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills compresos en el
Títol de Família nombrosa i del valor cadastral de l’habitatge a la qual siga aplicable, segons el
següent quadre:

Descarregar pdf ordenança ací.

La segona ordenança, la reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a persones amb discapacitat consistirà en una bonificació de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavorisquen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat per a l’adaptació del seu habitatge habitual.

Descarregar pdf ordenança ací.

Per ara aquestes modificacions estan aprovades provisionalment.

 

Tags: , , , , , ,